6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yayımlandı

10 Ocak 2017

TARİH  :10.1.2017

NO       :2017/2

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla  10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsamaktadır.

Söz konusu Kanunun, marka hakkının sona ermesi ile ilgi iptal halleri ve iptal talebine ilişkin hükümlerini düzenleyen 26. maddesi yedi yıl sonra; 23. maddesinin ikinci fıkrası ve 69. maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen yenileme taleplerinin yapılması gereken süreye ilişkin hükümleri ile 46 ncı maddesinde düzenlenen amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri ise bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Belirtilen maddelerin dışındaki hükümler ise 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6769 sayılı Kanunla diğer kanunlarda yer alan bazı hükümler değiştirilmiş, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 556 sayılı  Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yukarıda yer alan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak Sınai Mülkiyet Kanununun geçici 1. maddesinde geçiş hükümlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Buna göre;

Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış ulusal patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Geçici 1. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ek patent başvurularının sonuçlandırılmasında, ek patent başvurusu veya ek patentin bağımsız patent başvurusu ya da patente dönüştürülmesinde, asıl patent başvurusunun başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacak olup, incelemesiz verilen patentin incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesinde, patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ya da faydalı model başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesinde, patent ve faydalı modellerin hükümsüz kılınmasında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Ulusal aşamaya giren uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla yapılmış patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvurunun ulusal aşamaya girdiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

İlgili Kanun için tıklayınız.
 

Saygılarımızla.

LEBİB YALKIN YAYIMLARI

UYARI:

Lebib Yalkın Ticaret Mevzuatı abonelerine yönelik olarak hazırlanmış olan bu çalışma, sadece bilgi amaçlı olarak değerlendirilmelidir. Abonelerimizin, kendilerine özel durumları değerlendirip, konuyla ilgili uzman görüşü almadan bu açıklamalara dayanarak uygulamalarda bulunmamalarını öneririz. Bu çalışmada yer alan bilgileri kullanarak belli işlemlerde bulunmak ya da bulunmamak nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., ortakları, çalışanları ve yazarları herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedirler.