Abone Ol

Yapılan Sponsorluk Ödemesinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru

SORU:

Hukuki danışmanlık veren avukatlık bürosuyuz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz Almanya merkezli bankanın talebi üzerine, bankanın İstanbul'da düzenlediği konferansa sponsor olduk.

Yapılan ödemelerin serbest meslek kazancımızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün müdür?
 


YANIT:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68'inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir. Diğer taraftan, aynı Kanunun 89'uncu maddesine göre Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler arasında sayılmıştır.

Bu hükümlere göre, yapmış olduğunuz sponsorluk harcamalarının, Gelir Vergisi Kanununun 68'inci maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında genel gider olarak, 89'uncu maddesi kapsamında gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Diğer taraftan, yurt dışında mukim bankanın İstanbul'da düzenlediği konferans için yurt dışındaki bankaya nakdi olarak yaptığınız sponsorluk ödemeleri, bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV'nin konusuna girmemektedir.