Abone Ol

Yeni Kurulan Bir İşyerinin 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlara Göre Bildirimleri Hk. Soru

SORU:
Yeni kurulan bir işyerinin, 4857 ve 5510 sayılı Kanun'lara göre bildirimleri kaç gün içinde nerelere yapılır?

 


YANIT:

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bu Kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren veya işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama ve bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde ÇSGB Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Ancak, 1.8.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanun'a eklenen Ek Madde 1 gereğince, 5510 sayılı Kanun'un 8, 9 ve 11. maddelerine göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler... 4857 sayılı İş Kanunu'nun 3. maddesi hükümleri uyarınca ÇSGB ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu'na yapılması gereken bildirimlerin yerine geçecektir. 5510 sayılı Kanun'un, işyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli başlıklı 11. maddesine göre, işveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicil memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicil memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimleri en geç 10 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.