Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Mayıs 2018

Kıdem Tazminatından Hangi Kesintiler Yapılır?Soru: Kıdem Tazminatından Hangi Kesintiler Yapılır? Cevap: İş Kanunu'na tabi işçilerin hizmet akitlerinin eski 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen nedenlerle sona ...
Mayıs 2018

Kurumlar Arası Promosyon Anlaşmalarında Ödenecek Promosyona İlişkin Hangi Belgelerin Düzenlenmesi Gerekmektedir?Soru: ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefiyiz. ... ile şirketimiz arasında 7/1/2013-31/12/2013 tarihlerini içeren kuruyemiş ürünleri satış sözleşmesi yapılmıştır. Sözleş ...
Nisan 2018

Askerlik Borçlanması ile Erken Emekli Olunabilir mi?Soru: Askerlik Borçlanması ile Erken Emekli Olunabilir mi? Cevap: 5510 sayılı Kanuna göre, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler sigortalılar tarafından ...
Nisan 2018

Firmalar Tarafından Dağıtılan Eşantiyon Ürünlerin (çakmak, kalem, defter vb.) Üzerindeki Reklamlar, Belediye Gelirleri Kanununa Göre İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?Soru: Firmalar tarafından dağıtılan eşantiyon ürünlerin (çakmak, kalem, defter vb.) üzerindeki reklamlar, Belediye Gelirleri Kanununa göre ilan ve reklam vergisine tabi midir? Cevap: Beledi ...
Mart 2018

Ücretin Dışında Yapılan Ödemeler Nedeniyle Üst Sınırın Aşılması Halinde Aşan Kısım Prime Tabi midir?SORU: Ücretin Dışında Yapılan Ödemeler Nedeniyle Üst Sınırın Aşılması Halinde Aşan Kısım Prime Tabi midir? CEVAP: 5510 sayılı Kanuna göre, prime tabi aylik kazancin alt siniri brüt as ...
Mayıs 2018

İkale Sözleşmesine İstinaden Yapılan Ödemeler Hk. Düzenlemeler


Sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak tarafların karşılıklı anlaşma yolu ile iş sözleşmesinin sona ermesini sağlayan ve uygulamada "ikale" olarak adlandırılan uygulamalar, iş güvencesi hükümlerinden sonra yaygınlaşmıştır. 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerden önce bu konuda özel bir hüküm bulunmamaktaydı. Söz konusu düzenlemeler ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar ücret sayılan ödemeler arasına dahil edilmiş ve bu tazminatlar ile kıdem tazminatı toplamının ancak yasal kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmı için istisna uygulanacağı hükme bağlanarak, kıdem tazminatı dışındaki tazminat ödemelerine ilişkin istisna bir anlamda kaldırılmıştır. 7103 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler ayrıca bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret sayılamayacağını ve bu tazminatların tamamının Gelir Vergisi Kanununun 25'inci maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında istisna olduğu yönündeki görüşleri ve bu görüşe uygun olarak verilen yerleşik yargı kararlarını da teyid etmektedir. 7103 sayılı Kanunla konuya ilişkin yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendisine ikale sözleşmesi kapsamında tazminat ödenen ve bu tazminat üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılan kişilerin düzeltme yoluyla stopaj iadesi isteme ve red halinde dava açma hakkı vardır.
MDERGI/8756A.009(Mayıs 2018 Sayı 173) İKALE SÖZLEŞMELERİNE İSTİNADEN YAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA7103 SAYILI KANUN'LA YAPILAN DÜZENLEMELER VE DAHA ÖNCE BU KAPSAMDA ÖDENMİŞ STOPAJLARIN GERİ ALINMA İMK&A ...
Mayıs 2018

2018 Yılında Emekli Olacakların SSK Emekli Aylığı Hesaplanması


SSK (5510/4-a) sigortalılığından bağlanan aylıkların 2000 yılı öncesi sistem, 2000-2008 Eylül arası sistem ve 2008 Ekim ve sonrası sistem olarak üç sisteme göre hesaplanması gerekmektedir. Üç sisteme göre hesaplama, her dönemden farklı güncelleme katsayıları ve birbirinden çok farklı hesaplama unsurları içermesi yönünden oldukça karışık bir işlemler zincirini içermektedir. Bu üç sistem ayrıyeten aylık bağlama oranı hesapları bakımından da ayrılmaktadır.
MDERGI/8756A.042(Mayıs 2018 Sayı 173) 2018 YILINDA EMEKLİ OLACAKLARIN SSK EMEKLİ AYLIĞI HESABI NASIL YAPILIR ? Şevket TEZEL Sosyal Güvenlik Müşaviri Özet SSK (5510/4-a) sigortalılığından bağlanan a ...
Mart 2018

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılıp Yeniden Yapılacak Olan Bina İçin Kullanılacak Kredide KKDF İstisnası Uygulanır mı?SORU: Şirketimiz adına kayıtlı arsanın üzerindeki yapı, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilip tapu kütüğüne şerh edildi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak olan yapın ...
Nisan 2018

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerecek şekilde her mükellefin vergiye tabi kazancının tamamını kapsayacak olup tek beyanname ile verilir. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu kanunun açıklanmasına yarayan tebliğ, sirküler, özelgeler ise temel olarak doğru bir vergi beyannamesini vermeye olanak sağlayan yasal düzenlemelerdir. Bu çalışmamızda mükelleflerin doğru bir vergi beyannamesi vermeleri için dikkat etmeleri gereken hususların neler olduğu makalemizin konusunu teşkil etmektedir.
MDERGI/8757A.005(Nisan 2018 Sayı 172) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ SIRASINDADİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yunus SÜRMELİ – Vergi Müfettiş Yrd.Sinan DAĞ – Vergi Müfettiş Yr ...
Nisan 2018

Kıdem Tazm. Hesabında Esas Alınan Günlük Ücret Doğru mu?


4857 sayılı İş Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesinde; Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulacağı, kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı haklarının saklı olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm gereği, kıdem tazminatı hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi son bulan işçilere 1475 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen esaslara göre kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
MDERGI/8757A.034(Nisan 2018 Sayı 172) KIDEM TAZMİNATI HESABINDA ESAS ALINAN GÜNLÜKÜCRET DOĞRU MU BELİRLENİYOR ? Raşit ULUBEY İş Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Uzmanı Özet 4857 sayılı İş Kanunu' ...
Şubat 2018

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? Hk. Soru


İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? Hk. Soru
SORU: İhbar tazminatı hangi hallerde ödenir? YANIT: İş Kanunu'na göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İş söz ...
Mart 2018

2017 Takvim Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyan Örnekleri


Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, bir yıllık dönem içinde elde ettikleri gelirleri üzerinden hesapladıkları gelir vergisini beyan ederek ödemektedirler. Söz konusu mükellefler tarafından 2017 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannameleri, 1-26 Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda beyan edilecek olup, 2018 yılının mart ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenecektir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi tanzim edilirken, beyannameye dahil edilecek gelirlerin neler olduğu, bu gelirlerden yapılacak indirimler ile mahsupların nasıl yapılacağı ve beyannamenin nasıl doldurulacağı büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda, söz konusu bilgilere ilaveten, yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek haller ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2'nci maddesinde sayılan gelir unsurlarının (ticari ve serbest meslek kazancı, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile değer artış kazançlarının) vergilendirilmesine yönelik beyan örneklerine yer verilmiştir.
MDERGI/8758A.005 (Mart 2018 Sayı 171) 2017 TAKVİM YILINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ BEYAN ÖRNEKLERİ Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Özet Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dola ...
Şubat 2018

Bir Otelin Farklı Şubeleri Arasında Müşteri Transferlerine İstinaden Merkezden Şubeye veya Şubeden Merkeze Konaklama-Organizasyon Faturası Düzenlenmesi Mümkün müdür? Hk. Soru


Bir Otelin Farklı Şubeleri Arasında Müşteri Transferlerine İstinaden Merkezden Şubeye veya Şubeden Merkeze Konaklama-Organizasyon Faturası Düzenlenmesi Mümkün müdür? Hk. Soru
SORU: Aynı il sınırları içerisinde merkez ve şube olarak 2 otelimiz bulunmaktadır. Şubemizin müstakil sermayesi ve ayrı muhasebesi bulunmamakta, muhasebe sisteminde merkez ve şubenin gelir ve giderle ...
Şubat 2018

Bitcoin Alış Satışının Türk Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu


Globalleşen dünya ekonomisinde ülkeler arasındaki ticaret hacmi de giderek artmaya başlamıştır. İnternet teknolojisindeki gelişmeler neticesinde insanların artık fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptıkları e-ticaret de giderek artmıştır. Ülkeler arasında yapılan e-ticaret arttıkça dünya çapında yaygın olan Dolar ve Euro para birimleri dışında bu ticaret türünün bir nevi tamamlayıcısı olan elektronik para birimleri de aynı oranda ve önlenemeyen bir şekilde ülkeler arasında yayılmaya başlamıştır. Makalemizde de bazı ülkelerde elektronik para birimi olarak kabul gören Bitcoin'in ülkemizde uygulanmakta olan vergi kanunları kapsamındaki durumu değerlendirilmiştir.
MDERGI/8759A.005(Şubat 2018 Sayı 170) BİTCOİN ALIŞ SATIŞININ TÜRK VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU Levent ÖZMEN – Vergi MüfettişiHakan SÜTSATAN – Vergi Müfettişi Özet Globalleşen d ...
Şubat 2018

Sosyal Güvenlik Kurumunun Gönderdiği Ödeme Emirleri


Sosyal Güvenlik Kurumu ödenmeyen prim alacakları için borçlulara ödeme emri göndermektedir. Bu ödeme emirleri muhataplara zamanaşımı süresi geçtikten sonra gönderildiğinde, silik, okunamaz, fotokopi çekilemez nitelikte basıldığında, itiraz yoluyla ilgili mevzuat karışıklığı ödeme emrinde giderilmediğinde, dava açma süresi de çok kısa olduğunda ne yapılacağı bilinememektedir.
MDERGI/8759A.036(Şubat 2018 Sayı 170) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN GÖNDERDİĞİ ÖDEME EMİRLERİ Hamit TİRYAKİEm. İş Başmüfettişi, Avukat Özet Sosyal Güvenlik Kurumu ödenmeyen prim alacakları için borç ...
Ocak 2018

Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarına Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılır?Hk.Soru


Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarına Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılır?Hk.Soru
SORU: Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarına Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılır? YANIT: 5510 sayılı Kanuna göre, bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgil ...
Ocak 2018

20 Soruda Defter-Beyan Sisteminin Getirdikleri


Bilindiği üzere 486 No.lu VUK Genel Tebliği ¤ ile, serbest meslek kazanç defterinin kağıt ortamı yerine GİB'in internet sistemi üzerinden elektronik olarak tutulma zorunluluğu getirilmiştir. 486 No.lu Tebliğ, 213 sayılı VUK'un 175/3. maddesinden aldığı yetkiye ve yine 213 sayılı VUK'un 242, 227 ve 257. maddeleri ile 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin elektronik defter, elektronik kayıt ve elektronik belgelerin oluşturulması ve erişimi düzenlemelerine dayanarak düzenlenmiştir. Serbest meslek kazanç defteri tutan avukat, doktor, mühendis, mimar ve mali müşavirler 2018 yılı defterlerini noterden tasdik ettirmeyeceklerdir. Sistemi kullanma yükümlülüğü basit usul mükellefler ile serbest meslek kazancı mükellefleri yönünden (noterler hariç) 01.01.2018 tarihinde başlamaktadır. Diğer mükellefler açısından başlangıç tarihi ise istisnalar saklı kalmak kaydıyla 01.01.2019'dur.
MDERGI/8760A.015 (Ocak 2018 Sayı 169) 20 SORUDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ Eda KAYA SMMM, İşletme Bilim Uzmanı Özet Bilindiği üzere 486 No.lu VUK Genel Tebliğ ...
Ocak 2018

İş Kazası Geçirilen Gün İçin İşveren Sigorta Primi Ödeyecek mi?


SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı'nın, 14.07.2017 tarihli "İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Asgari Ücret Desteği" başlıklı "Genel Yazısı" uygulamaya yönelik açıklama getirmiştir. Özetle yazıda; iş kazasına uğranılan andan/tarihten/günden önce işverenlerce sosyal sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması koşuluyla, iş kazasına uğranılan gün için bilahare verilen günlü ve kazançlı aylık prim ve hizmet belgelerine istinaden işverenlerin kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının kabul edilmemesi, dolayısıyla işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteğinin durdurulmaması ve yararlanmış oldukları asgari ücret destek tutarlarının geri alınmaması, hususu belirtilmiştir.
MDERGI/8760A.025 (Ocak 2018 Sayı 169) İŞ KAZASI GEÇİRİLEN GÜN İÇİN İŞVEREN SİGORTA PRİMİ ÖDEYECEK Mİ ? Cumhur Sinan ÖZDEMİR ÇSGB İş Başmüfettişi Özet SGK Sigorta Prim ...
Ocak 2018

İlçemizde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Sınavlarında Görev Alan Personelimize Yapılan Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Vermemiz Gerekmekte midir? Hk.Soru


İlçemizde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Sınavlarında Görev Alan Personelimize Yapılan Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Vermemiz Gerekmekte midir? Hk.Soru
SORU: İlçemizde yapılan motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında görev alan personelimize yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname vermemiz gerekmekte midir? YANIT: Gelir Vergisi Kanunu ...