Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Aralık 2017

Taşınmaz Ticaretinde Devamlılık Unsurunun Değerlendirilmesi


Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesine göre; taşınmazların alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazançlar ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir. Zikredilen hükümde bahsedilen devamlılık kavramının farklı şekillerde yorumlanması, uygulamada çok ciddi ihtilaflara yol açmaktadır. Öte yandan devamlılığın taşınmaz alım ve satımında birlikte aranması gerekip gerekmediği de diğer bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
MDERGI/8761A.013(Aralık 2017 Sayı 168) TAŞINMAZ TİCARETİNDE DEVAMLILIK UNSURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. İsmail PAMUK Yeminli Mali Müşavir Özet Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesine göre; taşınmaz ...
Aralık 2017

İşverenin Savunma Alma Yükümlülüğü


İş sözleşmeleri; taraflarının anlaşmaları, şayet süresi belirli ise bu sürenin sonunda kendiliğinden ve fesih bildirimi yoluyla sona erebilmektedir. Fesih bildirimi yoluyla iş sözleşmesinin sona ermesi; belirsiz süreli iş sözleşmelerinde belirli bir süre önceden haber vererek yapılabileceği gibi, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinde haklı sebeplerin varlığı halinde de yapılabilmektedir. Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununda iş güvencesine ilişkin yapılan düzenlemeler sonucunda; Kanunda belirtilen sayıda işçi çalıştıran işyerlerindeki belirsiz süreli iş sözleşmelerinin, işveren tarafından feshedilebilmesi için, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanma zorunluluğu, getirilmiştir. Bu fesihlerde, fesihten önce işçinin savunmasının alınması zorunludur.
MDERGI/8761A.030(Aralık 2017 Sayı 168) İŞVERENİN SAVUNMA ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 Şahin TÜRKİş Başmüfettişi Özet İş sözleşmeleri; taraflarının anlaşmaları, şayet süresi belirli ise bu sürenin sonunda ken ...
Kasım 2017

Serbest Meslek Makbuzunda Olması Gereken İmzanın Matbu Olarak Basılması Hk. Soru


Serbest Meslek Makbuzunda Olması Gereken İmzanın Matbu Olarak Basılması Hk. Soru
SORU: Firmamız, hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlemektedir. İmza yetkililerimizin yoğun müvekkil ziyaretleri ve toplantıları, serbest meslek makbuzunun ...
Kasım 2017

İşçilerin Servis Araçlarında Geçirdikleri Sürelerin Çalışma Süresinden Sayılması Hk. Soru


İşçilerin Servis Araçlarında Geçirdikleri Sürelerin Çalışma Süresinden Sayılması Hk. Soru
SORU: İşçilerin servis araçlarında geçirdikleri süreler çalışma süresinden sayılır mı? YANIT: İş mevzuatına göre, çalışma süresi işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. Çalışma süresi ...
Kasım 2017

Masraf Yansıtma İşlemlerinde KDV


Bilindiği üzere uygulamada, özel anlaşmalar, yanlış faturalama, masraf dağıtımı gibi nedenlerle, bir mal veya hizmet bedelinin, asıl muhatabına yansıtılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer bir mükellef bir başka mükellefle ilgili olduğunu peşinen bildiği bir mal veya hizmetin faturasını asıl muhatabı adına alırsa, ayrıca yansıtma faturası kesmesine gerek kalmaz. Söz konusu fatura bedelini kendisi ödemiş veya borçlanmışsa, bu faturayı bir dekont ekinde ilgili firmaya gönderebilir veya ibraz edip bedelini isteyebilir. Bu şekilde işlem yapılmamış, yani fatura asıl muhatap adına alınmamışsa, masrafın yansıtılabilmesi için fatura kesilmesi gerekmekte olup, bu faturalar uygulamada "yansıtma faturası" olarak isimlendirilmektedir. Yansıtma faturası düzenlenmek suretiyle masraf yansıtılması işlemlerinde, masrafı yansıtanın katma değer yaratmaması, kendisine masraf yansıtılanın vekili gibi hareket etmekte oluşu dolayısıyla, söz konusu faturada KDV gösterilip gösterilmeyeceği sıklıkla tereddüt konusu olmaktadır.Maliye İdaresi önceleri, yansıtma faturası şeklinde bir kavramın mevcudiyetini genellikle kabul etmemiş, fatura kesilmesini gerektiren bir durum varsa ve faturada belirtilen (yansıtmaya konu) mal veya hizmet açıkça KDV'den istisna edilmemişse mutlaka KDV hesaplanmasını istemiş, katma değer yaratılmadığı, vekil gibi hareket edildiği şeklindeki yaklaşımlara itibar etmemiştir. Fakat zamanla, Maliye İdaresi'nin yansıtma işlemleri konusundaki görüşleri de, öteden beri ifade ettiğimiz aşağıdaki yaklaşımlarımıza büyük ölçüde paralel hale gelmiştir. Aşağıdaki bölümlerde yansıtma işlemlerinin KDV karşısındaki durumu konusundaki görüşlerimiz özetlenmiştir.
MDERGI/8762A.004 (Kasım 2017 Sayı 167) MASRAF YANSITMA İŞLEMLERİNDE KDV Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir Özet Bilindiği üzere uygulamada, özel anlaşmalar, yanlış faturalama, ...
Kasım 2017

Mevzuat Dergisindeki 100'üncü Yazıya Özel Soru ve Cevaplar


2004 yılı Şubat ayından itibaren Lebib Yalkın dergisinde çalışma yaşamına yönelik yazılarım yayınlanmaktadır. Başta Lebib Yalkın dergisi yönetici ve çalışanları olmak üzere olumlu-olumsuz ilgi gösteren herkese teşekkür ederim.
MDERGI/8762A.023 (Kasım 2017 Sayı 167) MEVZUAT DERGİSİNDEKİ 100'ÜNCÜ YAZIYA ÖZEL KISA KISA / SORULAR VE CEVAPLAR Cumhur Sinan ÖZDEMİR ÇSGB İş Başmüfettişi 2004 yılı Şubat ...
Ekim 2017

Apartman Tarafından Kapıcıya Yönetime ve Muhasebe İşlerini Yürüten SMMM'ye Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmaması Hk. Soru


Apartman Tarafından Kapıcıya Yönetime ve Muhasebe İşlerini Yürüten SMMM'ye Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmaması Hk. Soru
SORU: Apartmanımızın tamamı iş yerlerinden oluşmaktadır. Apartman yöneticiliği ve muhasebe işleri, aylık ücret karşılığı kat maliki olmayan bir serbest muhasebeci mali müşavir tarafından yürütülmekte ...
Ekim 2017

İşe İade Davalarında İşçiye Ödenen Dört Aylık Ücret ve Diğer Haklardan Yapılan Kesintiler Hk. Soru


İşe İade Davalarında İşçiye Ödenen Dört Aylık Ücret ve Diğer Haklardan Yapılan Kesintiler Hk. Soru
SORU: İşe iade davalarında işçiye ödenen dört aylık ücret ve diğer haklardan yapılan kesintiler nelerdir? YANIT: İş Kanunu'na göre, işe iade davasını kazanan ve işe başlatılan işçiye çal ...
Ekim 2017

Geçici İş İlişkisi


Normal olarak işçi, yanında çalıştığı işverenin iş taleplerini yerine getirir ve bu suretle ücretini hak eder. Ancak uygulamada işverenlerin başka bir işverenin kadrosundaki işçilere geçici bir süre için ihtiyaç duyması ve bu işçileri kendi kadrosuna almaksızın bir süre kendi işinde çalıştırmak istemesi söz konusu olabilmektedir. Bu ilişki 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7'nci maddesinde GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ başlığı altında düzenlenmiştir. Geçici iş ilişkisi sadece aynı holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak sureti ile veya özel istihdam bürolarının bordroladığı personelin görevlendirilmesi sureti ile ve sınırlı süreler için kurulabilmektedir. Geçici iş ilişkisi nedeniyle bordro maliyetine katlanan firmanın işçiyi çalıştıran firma adına düzenlediği faturalar, 9/10 oranında KDV sorumluluğu uygulanmasını gerektirmektedir. Bu yazımızın konusu 4857 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi kapsamındaki "Geçici İş İlişkisi" ile sınırlıdır (Bu ilişkinin, müteahhit-taşeron ilişkisi ile ve aynı Kanun'un 2'nci maddesinde bahsi geçen "Alt İşveren-Asıl İşveren" kavramı ile karıştırılmaması gerekir).
MDERGI/8763A.005(Ekim 2017 Sayı 166) VERGİSEL AÇIDAN, İŞÇİNİN GEÇİCİ OLARAK BAŞKABİR İŞVERENİN EMRİNE TAHSİS EDİLMESİ (GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ) Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir Özet Normal olarak işçi, ...
Ekim 2017

İşçinin Alkol ve Sigara Kullanımının İş Akdinin Feshine Etkileri


İşçinin işyerinde alkol alması veya işyerine sarhoş olarak gelmesi yasa koyucu tarafından yasaklanan eylemlerdir. Bu tür davranışların sergilenmesi durumunda işverenin iş akdini haklı nedenle fesih imkânı ortaya çıkmaktadır.Öte yandan işçinin gerek çalışma saatleri içerisinde gerekse de özel hayatında iş sözleşmesinin temelini oluşturan güven ilişkisine bağlı olarak hareket etmesi gerekmektedir.Bu yükümlülüğe aykırı olarak işçinin sigara ve alkol kullanması durumunda da yine eylemin niteliğine göre işveren için haklı veya geçerli fesih imkânı ortaya çıkmaktadır.
MDERGI/8763A.029(Ekim 2017 Sayı 166) İŞÇİNİN ALKOL VE SİGARA KULLANIMININ İŞ AKDİNİN FESHİNE ETKİLERİ Ufuk YOLAÇSGB İş Müfettişi Özet İşçinin işyerinde alkol alması veya işyerine sarhoş olarak gelm ...
Ekim 2017

Arabuluculuk Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hk. Soru


Arabuluculuk Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hk. Soru
SORU: Şirketimiz ile sektördeki başka bir firma arasında 556 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan haksız rekabet, markaya tecavüz ve marka hükümsüzlüğüne ilişkin karşılıklı tazminat ...
Ekim 2017

Kadın Sigortalıların Doğum Borçlanması Hk. Soru


Kadın Sigortalıların Doğum Borçlanması Hk. Soru
SORU: Kadın sigortalıların doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye götürür mü? YANIT: 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı kadınlar doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla ...
Eylül 2017

Sanayi Sicil Belgesi Sahiplerine Af mı Geldi?


6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir. Bu belgeye sahip sanayi işletmeleri, kayıt sırasında verilen bilgilerde bir değişiklik olması, işletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde bu durumları Bakanlığa bildirmek ve sanayi sicil belgesini 2 yılda bir vize ettirmesi gerekmektedir. Öte yandan, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar İşletme Cetvelini elektronik ortamda sicil sistemine aktarmak zorundadır. 6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için idari para cezası söz konusu olacaktır. 01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 6'ncı maddesi uyarınca 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3'üncü madde ile sanayi sicili belgesi almayanlar, değişiklikleri bildirmeyenler ve süresinde işletme cetveli vermeyenler hakkında geçmişe dönük af getirilmiştir.
MDERGI/8764A.010(Eylül 2017 Sayı 165) SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİPLERİNE AF MI GELDİ ? Ümit IŞIK Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Özet 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerin ...
Eylül 2017

İş Güv. Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü Erteleme


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü öncelikle 50'den fazla çalışanı bulunan işyerleri için zorunlu kılınmış, daha sonra 50'den az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yükümlülük getirilmiştir. En son aşamada kamu kurumları ve 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde uzman ve hekim bulundurma zorunluluğunun 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyordu. 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ¤ ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülükleri kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ertelenmiştir. Bu işyerleri için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önceki yükümlülükleri devam etmektedir.
MDERGI/8764A.012(Eylül 2017 Sayı 165) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜERTELENEN İŞYERLERİ VE DEVAM EDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Ahmet ÖZCAN Konya Sosyal Güv. İl Md.lüğü – Sos ...
Eylül 2017

Bölgesel Yönetim Merkezi Olarak Kurulan İrtibat Bürosu Çalışanlarına Yapılacak Ücret Ödemelerinin Gelir Vergisinden İstisna Olması Hk. Soru


Bölgesel Yönetim Merkezi Olarak Kurulan İrtibat Bürosu Çalışanlarına Yapılacak Ücret Ödemelerinin Gelir Vergisinden İstisna Olması Hk. Soru
SORU: Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden bölgesel yönetim merkezi olarak kurulan irtibat büromuzda çalışanlarımıza yapılacak ücret ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinin biri ...
Eylül 2017

İşverenlerin Engelli İşçi Çalıştırma Teşvikinden Nasıl Yararlanacağı Hk. Soru


İşverenlerin Engelli İşçi Çalıştırma Teşvikinden Nasıl Yararlanacağı Hk. Soru
SORU: İşverenler engelli işçi çalıştırma teşvikinden nasıl yararlanırlar? YANIT: İş Kanunu'na göre, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenleri çalışanlarının yüzde üçü oranı ...
Ağustos 2017

OHAL ile Devrolunan Şirket Alacakları Gider Yazılabilir mi?


Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan bir dizi Kanun Hükmünde Kararnameler ile el konulan şirketlerden alacağı bulunan şirketlerin alacağını tahsil etmede zorluklar yaşandığı herkes tarafından bilinmektedir. Bir alacağın değersiz alacak veya şüpheli ticari alacak gösterilerek gider yazılması ancak VUK'un ilgili hükümlerinin ortaya çıkması durumda mümkün olacaktır. Söz konusu alacaklara ilişkin olarak dava veya icra takibi, 670 ve 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca mümkün bulunmadığından şüpheli alacak karşılığı ayrılması imkânı bulunmamakta ve tahsil kabiliyeti bulunduğunda değersiz alacak vasfını kazanmamaktadır.
MDERGI/8765A.007(Ağustos 2017 Sayı 164) OHAL KHK İLE HAZİNEYE DEVROLUNAN ŞİRKETLERDEN OLAN ALACAKLAR KARŞILIKAYRILARAK GİDER YAZILABİLİR Mİ ? Yasin ÖZYOLCU Vergi Müfettişi (E. Maliye Müfettişi) Özet ...
Ağustos 2017

Yargıtay Kararlarına Göre Geçerli Fesih Nedeni Olarak Küçülme


İşe iade davalarında işletmesel karar son derece önemlidir. İşverenler, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde işyerleri hakkında her türlü kararı bu arada yanlış kararları da alabilirler. Bu kararlar yargı denetimi dışındadır. İşverenin, küçülme kararı sonrasında kimi işçilerin iş sözleşmelerinin geçerli bir nedene dayalı olarak feshedilebilmesi için Yargıtay'ın zaman içinde geliştirdiği bazı kriterler vardır. Bu kriterlere uygun bir küçülme yaşandığında yapılan fesihler de geçerli olmaktadır.
MDERGI/8765A.030(Ağustos 2017 Sayı 164) YARGITAY KARARLARINA GÖRE GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK KÜÇÜLME Hamit TİRYAKİEm. İş Başmüfettişi, Avukat Özet İşe iade davalarında işletmesel karar son derece ...
Ağustos 2017

Avukatlık Hizmeti Karşılığında Mahkemelerce Hükmolunan Vekalet Ücretinin KDV'ye Tabi Olması Hk. Soru


Avukatlık Hizmeti Karşılığında Mahkemelerce Hükmolunan Vekalet Ücretinin KDV'ye Tabi Olması Hk. Soru
SORU: Avukatlık hizmetim karşılığında mahkemelerce hükmolunan vekalet ücreti katma değer vergisine tabi midir? YANIT: 3065 sayılı KDV Kanununun; 1. maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, ...