Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Mart 2017

Gelirlerin Toplanması ve Beyanname Verme Esasları


Gerçek kişilerin elde ettiği gelirler Gelir Vergisi'ne tabidir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi de, gerçek kişilerin gelirlerinin toplanmasına, giderlerin düşülmesine, indirimlerin yapılmasına ve beyanına imkân vermektedir. Gerçek kişi mükellefler, Gelir Vergisi'nin konusuna giren 7 gelir unsurundan bir takvim yılında elde ettikleri kazançları Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen haller dışında izleyen yılın Mart ayının başından 25'ine kadar beyan edecek ve 2 taksitte ödeyecektir.
MDERGI/8770A.017(Mart 2017 Sayı 159) GELİRLERİN TOPLANMASI VE BEYANNAME VERME ESASLARI Emre DAL Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet Gerçek kişilerin elde ettiği gelirler Gelir Vergisi'ne tabidir. Yıllık ...
Mart 2017

687 s. KHK ile Getirilen Sigorta Prim Teşviki


İşverenler işyerlerinde çalıştırdıkları işçilere ödedikleri ücrete bağlı olarak sigorta primi gideri ve vergi yükü ile karşılaşmaktadırlar. Ekonominin daraldığı, işsizlik oranının arttığı dönemlerde işsizliğin azaltılarak ekonomik canlanmanın sağlanması adına sigorta prim teşvikleri ve gelir vergisi teşvikleri en önemli enstrüman olarak kullanılmaktadır. 687 sayılı KHK ¤ ile ülkemizin içinden geçtiği ekonomik konjonktür dikkate alınarak işsizlik oranının azaltılması amacıyla 2017 yılında yapılacak yeni işçi alımlarında şuana kadar yapılan diğer teşviklerden daha kapsamlı sigorta prim teşviki getirilmiştir.
MDERGI/8770A.042(Mart 2017 Sayı 159) 687 SAYILI KHK İLE YENİ İŞÇİ ALIMINA GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN AYRINTILARI Sami ÖNER Konya Sosyal Güv. İl Md.lüğü – Sos.Güv. Denetmeni Özet İşve ...
Mart 2017

Gider Pusulası ve Vergi Tevkifatı Hk. Soru


Gider Pusulası ve Vergi Tevkifatı Hk. Soru
SORU: Site yönetimi olarak bahçe peyzajı, boya-badana, çatı tamiri vb. hizmetleri vergiden muaf olan kişilere yaptırmak istiyoruz. Düzenleyeceğimiz gider pusulasının noter onaylı olup olmayacağı ve v ...
Mart 2017

Emeklilik İçin Yaşını Bekleyenlerin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanması Hk. Soru


Emeklilik İçin Yaşını Bekleyenlerin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanması Hk. Soru
SORU: Emeklilik için yaşını bekleyenler genel sağlık sigortasından nasıl yararlanırlar? YANIT: 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ...
Şubat 2017

2016 Yılı Basit Usulde Tic. Kaz. Vergilendirilmesi


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yedi gelir unsurundan biri olan ticari kazançların vergilendirilmesi kapsamında yer alan basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki olumlu farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanmaktadır. Mükelleflerin basit usulde vergiye tabi tutularak vergilendirilebilmesi için belirlenen genel ve özel şartların topluca taşınması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan Kasım/2016 yılı verilerine göre toplam 4.396.105 gelir vergisi mükellefinin; 1.807.640 adedi gayrimenkul sermaye iradından, 760.214 adedi basit usuldeki mükelleflerden, kalan 1.828.251 adedi ise diğer gelir vergisi mükelleflerinden oluşmaktadır. 760.214 adet basit usulde ticari kazanç mükelleflerinin çoğunlukta olduğu ilk altı ilin mükellef sayıları ise şöyledir; ¤ İstanbul 45.642, İzmir 29.337, Antalya 25.549, Hatay 25.515, Manisa 23.404 ve Ankara 23.188. Bu çalışmada, vergilendirilmesi diğer ticari kazanç sahibi mükelleflerine göre büyük farklılık gösteren ve sayı olarak da büyük bir kitleyi ilgilendiren basit usulde ticari kazanç mükelleflerinin genel olarak vergilendirilme esasları ile 2016 yılında elde ettikleri kazançları ne şekilde yıllık beyanname ile beyan edecekleri konusu incelenmiştir.
MDERGI/8771A.010(Şubat 2017 Sayı 158) 2016 YILI BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ 1 İmdat TÜRKAYGelir İdaresi Grup Başkanı Özet 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gelir vergisine ...
Şubat 2017

Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem: Otomatik Katılım


Ekonomi çevrelerince ulusal tasarruf oranlarımızın düşük olduğu ve artırılması gerektiği yönünde söylemler dile getirilmektedir. Bu amaçla çeşitli tedbirler alınmakta, mali ve ekonomik enstrümanlar kullanılmaktadır. Tasarrufların artırılması için kullanılan yöntemlerden birisi de bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaştırılması olarak görülmektedir. Bu amaçla gönüllü katılıma dayalı sistemin yürürlüğe girmesinin ardından sistemi yaygınlaştırabilmek için vergisel avantajlar getirilmiştir. Son olarak kabul edilen kanun ile de belli şartları taşıyan çalışanların işe başladıklarında otomatik olarak sisteme katılımları öngörülmekte ve ilerleyen dönem içinde sistemden çıkmak isteyenlere de izin verilmektedir.
MDERGI/8771A.019(Şubat 2017 Sayı 158) BİREYSEL EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM: OTOMATİK KATILIM Erkan ÇETİNPwC Sosyal Güvenlik Hizmetleri Md. Özet Ekonomi çevrelerince ulusal tasarruf oranlarımızın düşük ...
Şubat 2017

Home Ofis Olarak Kullanılan Konuta Ait Elektrik Su Doğalgaz Gibi Giderlerin İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru


Home Ofis Olarak Kullanılan Konuta Ait Elektrik Su Doğalgaz Gibi Giderlerin İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru
SORU: Home ofis olarak kullanılan konuta ait elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin indirim konusu yapılması mümkün müdür? YANIT: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun " ...
Şubat 2017

İşe İade Davalarındaki Bir Aylık Dava Açma Süresi Hk. Soru


İşe İade Davalarındaki Bir Aylık Dava Açma Süresi Hk. Soru
SORU: İşe iade davalarındaki bir aylık dava açma süresi ne zaman başlar? YANIT: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilm ...
Ocak 2017

Yeni Kısmi Süreli Çalışmada Bilinmesi Gerekenler


Kadın çalışanlar veya evlat edinenler için getirilen mecburi ilköğretim çağına girinceye kadar kısmî süreli çalışma izni AB müktesebatına uygun olarak çıkarılmış bulunmaktadır. Yeni başlayan bu hak düzenlemesinde işverenin yetki ve sorumluluğunun kapsamı, kapsam dışı iş kolları ile uygulamanın olası sonuçları üzerinde durmaya değer bir mahiyet arz etmektedir.
MDERGI/8772A.013(Ocak 2017 Sayı 157) YENİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKINDAİŞVERENLERİN BİLMESİ GEREKENLER Şevket TEZELSosyal Güvenlik Müşaviri Özet Kadın çalışanlar veya evlat edinenler için getirile ...
Ocak 2017

Şirket Kuruluş Söz. Onaylatmada Notere Gerek Yok


6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler uyarınca, şirketlerin kuruluş sözleşmelerinin noter yanında ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmak suretiyle onaylanmasına ve imza beyannamelerinin sadece noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verilebilmesine imkân tanınmıştır. Dolayısıyla, bundan böyle şirketlerin kuruluş sözleşmelerindeki imzaların onaylanması ve imza beyannamesi düzenletilmesi işlemleri noterler yanında ticaret sicili müdürlüklerinde de yapılabilecektir. Bu çalışmada, kolektif, adi komandit, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerin kuruluşları aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar üzerinde durulmaktadır.
MDERGI/8772A.014(Ocak 2017 Sayı 157) ŞİRKETİN KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLATMAK VEİMZA BEYANNAMESİ ÇIKARTMAK İÇİNARTIK NOTERE GİTMENİZE GEREK YOK ! 1 Soner ALTAŞBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B ...
Ocak 2017

Yapılan Sponsorluk Ödemesinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru


Yapılan Sponsorluk Ödemesinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru
SORU: Hukuki danışmanlık veren avukatlık bürosuyuz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz Almanya merkezli bankanın talebi üzerine, bankanın İstanbul'da düzenlediği konferansa sponsor olduk. Yapılan ö ...
Ocak 2017

Yeni Kurulan Bir İşyerinin 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlara Göre Bildirimleri Hk. Soru


Yeni Kurulan Bir İşyerinin 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlara Göre Bildirimleri Hk. Soru
SORU: Yeni kurulan bir işyerinin, 4857 ve 5510 sayılı Kanun'lara göre bildirimleri kaç gün içinde nerelere yapılır? YANIT: 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bu Kanun kapsamına giren nitel ...
Aralık 2016

Asgari Ücretlinin Sorunu Geçici de Olsa Giderildi


Gelir vergisinin vergi sistemlerinin en adil vergisi olduğu maliye literatüründe kabul edilir. Bu durum teorik bakımdan kabul edilebilir. Ancak uygulamada gelirin unsurlarına farklı vergilendirme usullerinin uygulanması gelir vergisinde adaletsizliklere neden olmaktadır. Bu adaletsizlikler en çok da ücretin vergilendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Asgari ücretin artan oranlı vergilendirilmesi bu adaletsiz uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi dilimi nedeniyle ücretleri 1.300,99 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören 6753 sayılı "Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilave asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin geçici 86. madde eklenmiştir. Geçici 86. maddeye göre; "2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103' üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32. maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder. Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz. ..." Bu düzenlemeye göre; hiçbir asgari ücretli 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.300,99 TL'nin altında maaş almayacak. Gelir vergisi tarifesinde yapılacak bir değişiklikle birinci gelir vergisi dilimi 12.600 TL yerine 16.800,00 TL'ye yükseltilse idi hem asgari ücretlilerin sorunu giderilmiş olacaktı hem de bundan tüm ücretliler yararlanmış olacaktı. Bu makalemizde; Vergi dilimi nedeniyle ücretleri 1.300,99 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik üzerinde durulacaktır.
MDERGI/8773A.013(Aralık 2016 Sayı 156) ASGARİ ÜCRETLİNİN SORUNU GEÇİCİ DE OLSA GİDERİLDİ,YA DİĞER ÜCRETLİLERİN SORUNU NE OLACAK ? Nimet FİLVergi Müfettişi Özet Gelir vergisinin vergi sistemlerinin ...
Aralık 2016

Kiralama Yoluyla İşçi İstihdamının Usul ve Esasları


İşçiyi kiralama suretiyle istihdam etme uygulaması Avrupa ülkelerinde uzunca bir süreden beri vardı. Ülkemizde ise yasal olmamasına rağmen fiilen varlığını sürdürüyordu. İş Kanununda yapılan değişiklik ve Özel İstihdam Bürolarına ilişkin Yönetmeliğin 2016/Ekim ayında yayınlanmasıyla yasal eksiklikler giderilmiş oldu. Artık işverenler, özel istihdam bürosunun işçisi olan bir kişiyi kiralayarak istihdam edebilecekler, işçilik alacakları, iş davaları gibi sorunları yaşamayacaklardır.
MDERGI/8773A.037(Aralık 2016 Sayı 156) KİRALAMA YOLUYLA İŞÇİ İSTİHDAMININ USUL VE ESASLARI Hamit TİRYAKİEm. İş Başmüfettişi Özet İşçiyi kiralama suretiyle istihdam etme uygulaması Avrupa ülkelerin ...
Aralık 2016

Müteahhitliği Yapılan Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazın Yapı Kullanma İzin Belgesi Hk. Soru


Müteahhitliği Yapılan Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazın Yapı Kullanma İzin Belgesi Hk. Soru
SORU: Müteahhitliğini yaptığımız riskli yapı şerhi bulunan taşınmaz yapı kullanma izin belgesi harcından muaf mıdır? YANIT: 6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve ...
Aralık 2016

İşyerinin Başka Bir Adrese Nakli Halinde İşyeri ve İşçilerin Kuruma Bildirimi Hk. Soru


İşyerinin Başka Bir Adrese Nakli Halinde İşyeri ve İşçilerin Kuruma Bildirimi Hk. Soru
SORU: Bir işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese nakli halinde işyeri ve işçilerin Kuruma bildirimi nasıl olacak? YANIT: 5510 sayılı Kanun'a göre, işyerinin faaliyette bu ...
Kasım 2016

LTD. ŞTİ. Pay Senetlerinin Devri ve Vergi


1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketleri açısından yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bir sermaye şirketi olan limited şirketler için de oluşumu, idaresi, hak ve sorumlulukları açısından birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'un 593/2 maddesi ile limited şirketlere pay senedi çıkarma imkânı tanınmıştır. Bu durum limited şirketlerin ortaklık ve pay senetleri açısından anonim şirketlere yaklaştığı şeklinde yorumları akıllara getirse de limited şirket pay senetleri anonim şirketler tarafından çıkarılan pay senetlerinden oldukça farklıdır. Nitekim limited şirketlerce çıkarılan pay senetlerinin devrinde hisse senetlerine özgülenmiş birtakım istisnaların limited şirket pay senetlerine de uygulanıp uygulanmayacağı noktasında tereddüt hasıl etse de yapısı, çıkarılış ve kullanım amacı oldukça farklı olan bu senetlerin anonim şirketler tarafından çıkarılan pay senetlerinden farklı olduğu hususu unutulmamalıdır. Anahtar Kelimeler: Limited şirket pay senedi, ortaklık hak ve hisseleri, istisnalar.
MDERGI/8774A.015(Kasım 2016 Sayı 155) LİMİTED ŞİRKET PAY SENETLERİNİN DEVRİ VE VERGİSEL SONUÇLARI Volkan GÜZEL – Vergi MüfettişiKübra DOĞAN – Vergi Müfettiş Yrd. Özet 1 Temmuz 2012 ta ...
Kasım 2016

İhale ve İnşaatlarda Borç Kesinleşme Yöntemi Değişti


İhale konusu işler ve özel bina inşaatları ile ilgili olarak yeterli işçilik bildiriminde bulunulmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan borç bildirimlerine itiraz edilmemesi halinde konu ile ilgili olarak denetim ve kontrolle görevli memurlar tarafından inceleme yapılıyor ve daha sonra borç kesinleşiyordu. Ancak yapılan yeni düzenleme ile borç bildirimine itiraz edilmemesi halinde inceleme yapılmadan borç kesinleşmiş sayılacaktır.
MDERGI/8774A.038(Kasım 2016 Sayı 155) İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL BİNA İNŞAATLARI İÇİN BORÇ KESİNLEŞME YÖNTEMİ DEĞİŞTİ Faruk YÜKSELSGK Başmüfettişi Özet İhale konusu işler ve özel bina inşaatları ...
Kasım 2016

Mesken Vasıflı (Yazlık) Taşınmaz İçin İndirimli Emlak Vergisinden Yararlanılması Hk. Soru


Mesken Vasıflı (Yazlık) Taşınmaz İçin İndirimli Emlak Vergisinden Yararlanılması Hk. Soru
SORU: Emeklinin arsa ve arazi alması durumunda mesken vasıflı (yazlık) taşınmaz için indirimli emlak vergisinden yararlanması mümkün müdür? YANIT: İndirimli oran uygulaması ile ilgili olarak ...