Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Mart 2018

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılıp Yeniden Yapılacak Olan Bina İçin Kullanılacak Kredide KKDF İstisnası Uygulanır mı?SORU: Sirketimiz adina kayitli arsanin üzerindeki yapi, 6306 sayili Kanun kapsaminda riskli yapi ilan edilip tapu kütügüne serh edildi. Kentsel dönüsüm kapsaminda yikilip yeniden yapilacak olan yapin ...
Mart 2018

Ücretin Dışında Yapılan Ödemeler Nedeniyle Üst Sınırın Aşılması Halinde Aşan Kısım Prime Tabi midir?SORU: Ücretin Dışında Yapılan Ödemeler Nedeniyle Üst Sınırın Aşılması Halinde Aşan Kısım Prime Tabi midir? CEVAP: 5510 sayılı Kanuna göre, prime tabi aylik kazancin alt siniri brüt as ...
Şubat 2018

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? Hk. Soru


İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? Hk. Soru
SORU: İhbar tazminatı hangi hallerde ödenir? YANIT: İş Kanunu'na göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İş söz ...
Şubat 2018

Bir Otelin Farklı Şubeleri Arasında Müşteri Transferlerine İstinaden Merkezden Şubeye veya Şubeden Merkeze Konaklama-Organizasyon Faturası Düzenlenmesi Mümkün müdür? Hk. Soru


Bir Otelin Farklı Şubeleri Arasında Müşteri Transferlerine İstinaden Merkezden Şubeye veya Şubeden Merkeze Konaklama-Organizasyon Faturası Düzenlenmesi Mümkün müdür? Hk. Soru
SORU: Aynı il sınırları içerisinde merkez ve şube olarak 2 otelimiz bulunmaktadır. Şubemizin müstakil sermayesi ve ayrı muhasebesi bulunmamakta, muhasebe sisteminde merkez ve şubenin gelir ve giderle ...
Şubat 2018

Bitcoin Alış Satışının Türk Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu


Globalleşen dünya ekonomisinde ülkeler arasındaki ticaret hacmi de giderek artmaya başlamıştır. İnternet teknolojisindeki gelişmeler neticesinde insanların artık fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptıkları e-ticaret de giderek artmıştır. Ülkeler arasında yapılan e-ticaret arttıkça dünya çapında yaygın olan Dolar ve Euro para birimleri dışında bu ticaret türünün bir nevi tamamlayıcısı olan elektronik para birimleri de aynı oranda ve önlenemeyen bir şekilde ülkeler arasında yayılmaya başlamıştır. Makalemizde de bazı ülkelerde elektronik para birimi olarak kabul gören Bitcoin'in ülkemizde uygulanmakta olan vergi kanunları kapsamındaki durumu değerlendirilmiştir.
MDERGI/8759A.005(Şubat 2018 Sayı 170) BİTCOİN ALIŞ SATIŞININ TÜRK VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU Levent ÖZMEN – Vergi MüfettişiHakan SÜTSATAN – Vergi Müfettişi Özet Globalleşen d ...
Şubat 2018

Sosyal Güvenlik Kurumunun Gönderdiği Ödeme Emirleri


Sosyal Güvenlik Kurumu ödenmeyen prim alacakları için borçlulara ödeme emri göndermektedir. Bu ödeme emirleri muhataplara zamanaşımı süresi geçtikten sonra gönderildiğinde, silik, okunamaz, fotokopi çekilemez nitelikte basıldığında, itiraz yoluyla ilgili mevzuat karışıklığı ödeme emrinde giderilmediğinde, dava açma süresi de çok kısa olduğunda ne yapılacağı bilinememektedir.
MDERGI/8759A.036(Şubat 2018 Sayı 170) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN GÖNDERDİĞİ ÖDEME EMİRLERİ Hamit TİRYAKİEm. İş Başmüfettişi, Avukat Özet Sosyal Güvenlik Kurumu ödenmeyen prim alacakları için borç ...
Ocak 2018

Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarına Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılır?Hk.Soru


Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarına Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılır?Hk.Soru
SORU: Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarına Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılır? YANIT: 5510 sayılı Kanuna göre, bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgil ...
Ocak 2018

20 Soruda Defter-Beyan Sisteminin Getirdikleri


Bilindiği üzere 486 No.lu VUK Genel Tebliği ¤ ile, serbest meslek kazanç defterinin kağıt ortamı yerine GİB'in internet sistemi üzerinden elektronik olarak tutulma zorunluluğu getirilmiştir. 486 No.lu Tebliğ, 213 sayılı VUK'un 175/3. maddesinden aldığı yetkiye ve yine 213 sayılı VUK'un 242, 227 ve 257. maddeleri ile 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin elektronik defter, elektronik kayıt ve elektronik belgelerin oluşturulması ve erişimi düzenlemelerine dayanarak düzenlenmiştir. Serbest meslek kazanç defteri tutan avukat, doktor, mühendis, mimar ve mali müşavirler 2018 yılı defterlerini noterden tasdik ettirmeyeceklerdir. Sistemi kullanma yükümlülüğü basit usul mükellefler ile serbest meslek kazancı mükellefleri yönünden (noterler hariç) 01.01.2018 tarihinde başlamaktadır. Diğer mükellefler açısından başlangıç tarihi ise istisnalar saklı kalmak kaydıyla 01.01.2019'dur.
MDERGI/8760A.015 (Ocak 2018 Sayı 169) 20 SORUDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ Eda KAYA SMMM, İşletme Bilim Uzmanı Özet Bilindiği üzere 486 No.lu VUK Genel Tebliğ ...
Ocak 2018

İş Kazası Geçirilen Gün İçin İşveren Sigorta Primi Ödeyecek mi?


SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı'nın, 14.07.2017 tarihli "İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Asgari Ücret Desteği" başlıklı "Genel Yazısı" uygulamaya yönelik açıklama getirmiştir. Özetle yazıda; iş kazasına uğranılan andan/tarihten/günden önce işverenlerce sosyal sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması koşuluyla, iş kazasına uğranılan gün için bilahare verilen günlü ve kazançlı aylık prim ve hizmet belgelerine istinaden işverenlerin kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının kabul edilmemesi, dolayısıyla işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteğinin durdurulmaması ve yararlanmış oldukları asgari ücret destek tutarlarının geri alınmaması, hususu belirtilmiştir.
MDERGI/8760A.025 (Ocak 2018 Sayı 169) İŞ KAZASI GEÇİRİLEN GÜN İÇİN İŞVEREN SİGORTA PRİMİ ÖDEYECEK Mİ ? Cumhur Sinan ÖZDEMİR ÇSGB İş Başmüfettişi Özet SGK Sigorta Prim ...
Ocak 2018

İlçemizde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Sınavlarında Görev Alan Personelimize Yapılan Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Vermemiz Gerekmekte midir? Hk.Soru


İlçemizde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Sınavlarında Görev Alan Personelimize Yapılan Ödemeler Nedeniyle Muhtasar Beyanname Vermemiz Gerekmekte midir? Hk.Soru
SORU: İlçemizde yapılan motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında görev alan personelimize yapılan ödemeler nedeniyle muhtasar beyanname vermemiz gerekmekte midir? YANIT: Gelir Vergisi Kanunu ...
Aralık 2017

Taşınmaz Ticaretinde Devamlılık Unsurunun Değerlendirilmesi


Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesine göre; taşınmazların alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazançlar ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir. Zikredilen hükümde bahsedilen devamlılık kavramının farklı şekillerde yorumlanması, uygulamada çok ciddi ihtilaflara yol açmaktadır. Öte yandan devamlılığın taşınmaz alım ve satımında birlikte aranması gerekip gerekmediği de diğer bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
MDERGI/8761A.013(Aralık 2017 Sayı 168) TAŞINMAZ TİCARETİNDE DEVAMLILIK UNSURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. İsmail PAMUK Yeminli Mali Müşavir Özet Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesine göre; taşınmaz ...
Aralık 2017

İşverenin Savunma Alma Yükümlülüğü


İş sözleşmeleri; taraflarının anlaşmaları, şayet süresi belirli ise bu sürenin sonunda kendiliğinden ve fesih bildirimi yoluyla sona erebilmektedir. Fesih bildirimi yoluyla iş sözleşmesinin sona ermesi; belirsiz süreli iş sözleşmelerinde belirli bir süre önceden haber vererek yapılabileceği gibi, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinde haklı sebeplerin varlığı halinde de yapılabilmektedir. Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununda iş güvencesine ilişkin yapılan düzenlemeler sonucunda; Kanunda belirtilen sayıda işçi çalıştıran işyerlerindeki belirsiz süreli iş sözleşmelerinin, işveren tarafından feshedilebilmesi için, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanma zorunluluğu, getirilmiştir. Bu fesihlerde, fesihten önce işçinin savunmasının alınması zorunludur.
MDERGI/8761A.030(Aralık 2017 Sayı 168) İŞVERENİN SAVUNMA ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 Şahin TÜRKİş Başmüfettişi Özet İş sözleşmeleri; taraflarının anlaşmaları, şayet süresi belirli ise bu sürenin sonunda ken ...
Kasım 2017

Serbest Meslek Makbuzunda Olması Gereken İmzanın Matbu Olarak Basılması Hk. Soru


Serbest Meslek Makbuzunda Olması Gereken İmzanın Matbu Olarak Basılması Hk. Soru
SORU: Firmamız, hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlemektedir. İmza yetkililerimizin yoğun müvekkil ziyaretleri ve toplantıları, serbest meslek makbuzunun ...
Kasım 2017

İşçilerin Servis Araçlarında Geçirdikleri Sürelerin Çalışma Süresinden Sayılması Hk. Soru


İşçilerin Servis Araçlarında Geçirdikleri Sürelerin Çalışma Süresinden Sayılması Hk. Soru
SORU: İşçilerin servis araçlarında geçirdikleri süreler çalışma süresinden sayılır mı? YANIT: İş mevzuatına göre, çalışma süresi işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. Çalışma süresi ...
Kasım 2017

Masraf Yansıtma İşlemlerinde KDV


Bilindiği üzere uygulamada, özel anlaşmalar, yanlış faturalama, masraf dağıtımı gibi nedenlerle, bir mal veya hizmet bedelinin, asıl muhatabına yansıtılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer bir mükellef bir başka mükellefle ilgili olduğunu peşinen bildiği bir mal veya hizmetin faturasını asıl muhatabı adına alırsa, ayrıca yansıtma faturası kesmesine gerek kalmaz. Söz konusu fatura bedelini kendisi ödemiş veya borçlanmışsa, bu faturayı bir dekont ekinde ilgili firmaya gönderebilir veya ibraz edip bedelini isteyebilir. Bu şekilde işlem yapılmamış, yani fatura asıl muhatap adına alınmamışsa, masrafın yansıtılabilmesi için fatura kesilmesi gerekmekte olup, bu faturalar uygulamada "yansıtma faturası" olarak isimlendirilmektedir. Yansıtma faturası düzenlenmek suretiyle masraf yansıtılması işlemlerinde, masrafı yansıtanın katma değer yaratmaması, kendisine masraf yansıtılanın vekili gibi hareket etmekte oluşu dolayısıyla, söz konusu faturada KDV gösterilip gösterilmeyeceği sıklıkla tereddüt konusu olmaktadır.Maliye İdaresi önceleri, yansıtma faturası şeklinde bir kavramın mevcudiyetini genellikle kabul etmemiş, fatura kesilmesini gerektiren bir durum varsa ve faturada belirtilen (yansıtmaya konu) mal veya hizmet açıkça KDV'den istisna edilmemişse mutlaka KDV hesaplanmasını istemiş, katma değer yaratılmadığı, vekil gibi hareket edildiği şeklindeki yaklaşımlara itibar etmemiştir. Fakat zamanla, Maliye İdaresi'nin yansıtma işlemleri konusundaki görüşleri de, öteden beri ifade ettiğimiz aşağıdaki yaklaşımlarımıza büyük ölçüde paralel hale gelmiştir. Aşağıdaki bölümlerde yansıtma işlemlerinin KDV karşısındaki durumu konusundaki görüşlerimiz özetlenmiştir.
MDERGI/8762A.004 (Kasım 2017 Sayı 167) MASRAF YANSITMA İŞLEMLERİNDE KDV Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir Özet Bilindiği üzere uygulamada, özel anlaşmalar, yanlış faturalama, ...
Kasım 2017

Mevzuat Dergisindeki 100'üncü Yazıya Özel Soru ve Cevaplar


2004 yılı Şubat ayından itibaren Lebib Yalkın dergisinde çalışma yaşamına yönelik yazılarım yayınlanmaktadır. Başta Lebib Yalkın dergisi yönetici ve çalışanları olmak üzere olumlu-olumsuz ilgi gösteren herkese teşekkür ederim.
MDERGI/8762A.023 (Kasım 2017 Sayı 167) MEVZUAT DERGİSİNDEKİ 100'ÜNCÜ YAZIYA ÖZEL KISA KISA / SORULAR VE CEVAPLAR Cumhur Sinan ÖZDEMİR ÇSGB İş Başmüfettişi 2004 yılı Şubat ...
Ekim 2017

Apartman Tarafından Kapıcıya Yönetime ve Muhasebe İşlerini Yürüten SMMM'ye Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmaması Hk. Soru


Apartman Tarafından Kapıcıya Yönetime ve Muhasebe İşlerini Yürüten SMMM'ye Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmaması Hk. Soru
SORU: Apartmanımızın tamamı iş yerlerinden oluşmaktadır. Apartman yöneticiliği ve muhasebe işleri, aylık ücret karşılığı kat maliki olmayan bir serbest muhasebeci mali müşavir tarafından yürütülmekte ...
Ekim 2017

İşe İade Davalarında İşçiye Ödenen Dört Aylık Ücret ve Diğer Haklardan Yapılan Kesintiler Hk. Soru


İşe İade Davalarında İşçiye Ödenen Dört Aylık Ücret ve Diğer Haklardan Yapılan Kesintiler Hk. Soru
SORU: İşe iade davalarında işçiye ödenen dört aylık ücret ve diğer haklardan yapılan kesintiler nelerdir? YANIT: İş Kanunu'na göre, işe iade davasını kazanan ve işe başlatılan işçiye çal ...
Ekim 2017

Geçici İş İlişkisi


Normal olarak işçi, yanında çalıştığı işverenin iş taleplerini yerine getirir ve bu suretle ücretini hak eder. Ancak uygulamada işverenlerin başka bir işverenin kadrosundaki işçilere geçici bir süre için ihtiyaç duyması ve bu işçileri kendi kadrosuna almaksızın bir süre kendi işinde çalıştırmak istemesi söz konusu olabilmektedir. Bu ilişki 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7'nci maddesinde GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ başlığı altında düzenlenmiştir. Geçici iş ilişkisi sadece aynı holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak sureti ile veya özel istihdam bürolarının bordroladığı personelin görevlendirilmesi sureti ile ve sınırlı süreler için kurulabilmektedir. Geçici iş ilişkisi nedeniyle bordro maliyetine katlanan firmanın işçiyi çalıştıran firma adına düzenlediği faturalar, 9/10 oranında KDV sorumluluğu uygulanmasını gerektirmektedir. Bu yazımızın konusu 4857 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi kapsamındaki "Geçici İş İlişkisi" ile sınırlıdır (Bu ilişkinin, müteahhit-taşeron ilişkisi ile ve aynı Kanun'un 2'nci maddesinde bahsi geçen "Alt İşveren-Asıl İşveren" kavramı ile karıştırılmaması gerekir).
MDERGI/8763A.005(Ekim 2017 Sayı 166) VERGİSEL AÇIDAN, İŞÇİNİN GEÇİCİ OLARAK BAŞKABİR İŞVERENİN EMRİNE TAHSİS EDİLMESİ (GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ) Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir Özet Normal olarak işçi, ...