Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Ocak 2017

Yeni Kısmi Süreli Çalışmada Bilinmesi Gerekenler


Kadın çalışanlar veya evlat edinenler için getirilen mecburi ilköğretim çağına girinceye kadar kısmî süreli çalışma izni AB müktesebatına uygun olarak çıkarılmış bulunmaktadır. Yeni başlayan bu hak düzenlemesinde işverenin yetki ve sorumluluğunun kapsamı, kapsam dışı iş kolları ile uygulamanın olası sonuçları üzerinde durmaya değer bir mahiyet arz etmektedir.
MDERGI/8772A.013(Ocak 2017 Sayı 157) YENİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKINDAİŞVERENLERİN BİLMESİ GEREKENLER Şevket TEZELSosyal Güvenlik Müşaviri Özet Kadın çalışanlar veya evlat edinenler için getirile ...
Ocak 2017

Şirket Kuruluş Söz. Onaylatmada Notere Gerek Yok


6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler uyarınca, şirketlerin kuruluş sözleşmelerinin noter yanında ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmak suretiyle onaylanmasına ve imza beyannamelerinin sadece noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verilebilmesine imkân tanınmıştır. Dolayısıyla, bundan böyle şirketlerin kuruluş sözleşmelerindeki imzaların onaylanması ve imza beyannamesi düzenletilmesi işlemleri noterler yanında ticaret sicili müdürlüklerinde de yapılabilecektir. Bu çalışmada, kolektif, adi komandit, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerin kuruluşları aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar üzerinde durulmaktadır.
MDERGI/8772A.014(Ocak 2017 Sayı 157) ŞİRKETİN KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLATMAK VEİMZA BEYANNAMESİ ÇIKARTMAK İÇİNARTIK NOTERE GİTMENİZE GEREK YOK ! 1 Soner ALTAŞBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B ...
Ocak 2017

Yapılan Sponsorluk Ödemesinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru


Yapılan Sponsorluk Ödemesinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru
SORU: Hukuki danışmanlık veren avukatlık bürosuyuz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz Almanya merkezli bankanın talebi üzerine, bankanın İstanbul'da düzenlediği konferansa sponsor olduk. Yapılan ö ...
Ocak 2017

Yeni Kurulan Bir İşyerinin 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlara Göre Bildirimleri Hk. Soru


Yeni Kurulan Bir İşyerinin 4857 ve 5510 Sayılı Kanunlara Göre Bildirimleri Hk. Soru
SORU: Yeni kurulan bir işyerinin, 4857 ve 5510 sayılı Kanun'lara göre bildirimleri kaç gün içinde nerelere yapılır? YANIT: 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bu Kanun kapsamına giren nitel ...
Aralık 2016

Asgari Ücretlinin Sorunu Geçici de Olsa Giderildi


Gelir vergisinin vergi sistemlerinin en adil vergisi olduğu maliye literatüründe kabul edilir. Bu durum teorik bakımdan kabul edilebilir. Ancak uygulamada gelirin unsurlarına farklı vergilendirme usullerinin uygulanması gelir vergisinde adaletsizliklere neden olmaktadır. Bu adaletsizlikler en çok da ücretin vergilendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Asgari ücretin artan oranlı vergilendirilmesi bu adaletsiz uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi dilimi nedeniyle ücretleri 1.300,99 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören 6753 sayılı "Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilave asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin geçici 86. madde eklenmiştir. Geçici 86. maddeye göre; "2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103' üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32. maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder. Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz. ..." Bu düzenlemeye göre; hiçbir asgari ücretli 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.300,99 TL'nin altında maaş almayacak. Gelir vergisi tarifesinde yapılacak bir değişiklikle birinci gelir vergisi dilimi 12.600 TL yerine 16.800,00 TL'ye yükseltilse idi hem asgari ücretlilerin sorunu giderilmiş olacaktı hem de bundan tüm ücretliler yararlanmış olacaktı. Bu makalemizde; Vergi dilimi nedeniyle ücretleri 1.300,99 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik üzerinde durulacaktır.
MDERGI/8773A.013(Aralık 2016 Sayı 156) ASGARİ ÜCRETLİNİN SORUNU GEÇİCİ DE OLSA GİDERİLDİ,YA DİĞER ÜCRETLİLERİN SORUNU NE OLACAK ? Nimet FİLVergi Müfettişi Özet Gelir vergisinin vergi sistemlerinin ...
Aralık 2016

Kiralama Yoluyla İşçi İstihdamının Usul ve Esasları


İşçiyi kiralama suretiyle istihdam etme uygulaması Avrupa ülkelerinde uzunca bir süreden beri vardı. Ülkemizde ise yasal olmamasına rağmen fiilen varlığını sürdürüyordu. İş Kanununda yapılan değişiklik ve Özel İstihdam Bürolarına ilişkin Yönetmeliğin 2016/Ekim ayında yayınlanmasıyla yasal eksiklikler giderilmiş oldu. Artık işverenler, özel istihdam bürosunun işçisi olan bir kişiyi kiralayarak istihdam edebilecekler, işçilik alacakları, iş davaları gibi sorunları yaşamayacaklardır.
MDERGI/8773A.037(Aralık 2016 Sayı 156) KİRALAMA YOLUYLA İŞÇİ İSTİHDAMININ USUL VE ESASLARI Hamit TİRYAKİEm. İş Başmüfettişi Özet İşçiyi kiralama suretiyle istihdam etme uygulaması Avrupa ülkelerin ...
Aralık 2016

Müteahhitliği Yapılan Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazın Yapı Kullanma İzin Belgesi Hk. Soru


Müteahhitliği Yapılan Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazın Yapı Kullanma İzin Belgesi Hk. Soru
SORU: Müteahhitliğini yaptığımız riskli yapı şerhi bulunan taşınmaz yapı kullanma izin belgesi harcından muaf mıdır? YANIT: 6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve ...
Aralık 2016

İşyerinin Başka Bir Adrese Nakli Halinde İşyeri ve İşçilerin Kuruma Bildirimi Hk. Soru


İşyerinin Başka Bir Adrese Nakli Halinde İşyeri ve İşçilerin Kuruma Bildirimi Hk. Soru
SORU: Bir işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese nakli halinde işyeri ve işçilerin Kuruma bildirimi nasıl olacak? YANIT: 5510 sayılı Kanun'a göre, işyerinin faaliyette bu ...
Kasım 2016

LTD. ŞTİ. Pay Senetlerinin Devri ve Vergi


1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketleri açısından yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bir sermaye şirketi olan limited şirketler için de oluşumu, idaresi, hak ve sorumlulukları açısından birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'un 593/2 maddesi ile limited şirketlere pay senedi çıkarma imkânı tanınmıştır. Bu durum limited şirketlerin ortaklık ve pay senetleri açısından anonim şirketlere yaklaştığı şeklinde yorumları akıllara getirse de limited şirket pay senetleri anonim şirketler tarafından çıkarılan pay senetlerinden oldukça farklıdır. Nitekim limited şirketlerce çıkarılan pay senetlerinin devrinde hisse senetlerine özgülenmiş birtakım istisnaların limited şirket pay senetlerine de uygulanıp uygulanmayacağı noktasında tereddüt hasıl etse de yapısı, çıkarılış ve kullanım amacı oldukça farklı olan bu senetlerin anonim şirketler tarafından çıkarılan pay senetlerinden farklı olduğu hususu unutulmamalıdır. Anahtar Kelimeler: Limited şirket pay senedi, ortaklık hak ve hisseleri, istisnalar.
MDERGI/8774A.015(Kasım 2016 Sayı 155) LİMİTED ŞİRKET PAY SENETLERİNİN DEVRİ VE VERGİSEL SONUÇLARI Volkan GÜZEL – Vergi MüfettişiKübra DOĞAN – Vergi Müfettiş Yrd. Özet 1 Temmuz 2012 ta ...
Kasım 2016

İhale ve İnşaatlarda Borç Kesinleşme Yöntemi Değişti


İhale konusu işler ve özel bina inşaatları ile ilgili olarak yeterli işçilik bildiriminde bulunulmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan borç bildirimlerine itiraz edilmemesi halinde konu ile ilgili olarak denetim ve kontrolle görevli memurlar tarafından inceleme yapılıyor ve daha sonra borç kesinleşiyordu. Ancak yapılan yeni düzenleme ile borç bildirimine itiraz edilmemesi halinde inceleme yapılmadan borç kesinleşmiş sayılacaktır.
MDERGI/8774A.038(Kasım 2016 Sayı 155) İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL BİNA İNŞAATLARI İÇİN BORÇ KESİNLEŞME YÖNTEMİ DEĞİŞTİ Faruk YÜKSELSGK Başmüfettişi Özet İhale konusu işler ve özel bina inşaatları ...
Kasım 2016

Mesken Vasıflı (Yazlık) Taşınmaz İçin İndirimli Emlak Vergisinden Yararlanılması Hk. Soru


Mesken Vasıflı (Yazlık) Taşınmaz İçin İndirimli Emlak Vergisinden Yararlanılması Hk. Soru
SORU: Emeklinin arsa ve arazi alması durumunda mesken vasıflı (yazlık) taşınmaz için indirimli emlak vergisinden yararlanması mümkün müdür? YANIT: İndirimli oran uygulaması ile ilgili olarak ...
Kasım 2016

4/b (Bağ-Kur) Kapsamındaki Sigortalıların % 5 Oranındaki Prim Teşviki Hk. Soru


4/b (Bağ-Kur) Kapsamındaki Sigortalıların % 5 Oranındaki Prim Teşviki Hk. Soru
SORU: 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar % 5 oranındaki prim teşvikinden nasıl yararlanırlar? YANIT: ( 4/b) kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar sigorta primine esas ...
Ekim 2016

Kesinleşmiş Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması


Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesi, vergi itilaflarının sulh yoluyla sonuçlandırılması, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi, matrah ve vergi artırımı yoluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması, işletmenin kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi ile yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
MDERGI/8775A.012(Ekim 2016 Sayı 154) KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Ayşe GINALIErzurum-Kâzım Karabekir V.D. Müdürü Özet Mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak t ...
Ekim 2016

Yapılandırma Kanunu'nun SGK Borçları Bakımından Getirisi


Prim yapılandırma kanunları ülkemizde kanıksanmış adeta gelenekselleşmiş uygulamalardan. Normal zamanlarda çeşitli sebeplerden prim borçlarını ödemeyen işveren ve sigortalılar için uygun ödeme ve taksitlendirme koşulları sunan yapılandırma kanunlarından biri ve sonuncusu olan 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu gecikme zammı ve cezası yerine Yİ-ÜFE bazında enflasyon farkı koyarak rakamsal açıdan önemli indirim sağlamaktadır. Bu son kanun peşin ödemede enflasyon farkının da yüzde 50'sinin affını öngörerek diğer kanunlara göre öne çıkmakta, eski borçlara doğru gittikçe mükellef ve sigortalıya faydası artmaktadır. Bu durumun nedeni normal zamanlarda uygulanan ceza ve faizlerin anormal yüksekliği yanında ilan edilegelen enflasyon rakamlarının hissedilen enflasyona göre düşüklüğü olarak değerlendirmek mümkündür. 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları 31.10.2016 tarihine kadar yapılabilecek olup ilk taksit ve peşin ödeme için son tarih 02.01.2017 tarihi olmaktadır.
MDERGI/8775A.018(Ekim 2016 Sayı 154) SOMUT HESAPLAMALARLA 6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU'NUNSGK BORÇLARI BAKIMINDAN GETİRİSİ Şevket TEZEL Sosyal Güvenlik Müşaviri Özet Prim yapılandırma kanunla ...
Eylül 2016

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Arsa Sahiplerine Devredilen Bağımsız Bölümlerin Harç Uygulaması Hk. Soru


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Arsa Sahiplerine Devredilen Bağımsız Bölümlerin Harç Uygulaması Hk. Soru
SORU: Kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden arsa sahiplerine devredilen bağımsız bölümlerin tescilinde harç uygulaması nasıl olmalıdır? YANIT: 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 ve 63'üncü ...
Eylül 2016

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hk. Soru


Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hk. Soru
SORU: Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ne zaman birleşecek? YANIT: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 sayılı Kanun ile ...
Eylül 2016

Af Kanunu'nun Vergi İncelemeleri Kapsamında Değerlendirilmesi


6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile birçok kamu alacağı yeniden yapılandırılacak, bazılarının ise tahsilinden vazgeçilecektir. Mezkur Kanunun yayımlandığı tarihte vergi incelemesine alınan çok sayıda kişi ya da kurumun varlığı düşünüldüğünde, yayımlandığı tarihte vergi incelemesi devam eden dönemlerin matrah ve vergi artırımı karşısındaki durumu daha da önem kazanmaktadır. Söz konusu Kanunda yer alan hükümlere göre, Kanunun yayımlandığı tarihten önce incelemesine başlanılan dönemlerin vergi incelemesine devam edilecek olup bu dönemler için Kanun hükümlerinden faydalanmak mümkün olacaktır. Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış vergi incelemeleri 30 Eylül 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar tamamlanamaması hâlinde mükelleflerin, başvuru süresinin (31 Ekim 2016) sonuna kadar matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmaları şartıyla, 30 Eylül 2016 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar üzerine tarhiyat yapılmayacağından, vergi incelemesine devam edilmeyecektir.
MDERGI/8776A.021(Eylül 2016 Sayı 153) 6736 SAYILI AF KANUNU'NUN VERGİ İNCELEMELERİKAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Fırat DEMİRVergi Müfettişi Özet 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırı ...
Eylül 2016

Sigorta Primi Borçlarının Yapılandırılması


6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda, Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin yanında, idari para cezaları, genel sağlık sigortası primi ve özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerde ortaya çıkan eksik işçilik ödemelerinden kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili hükümler yer almıştır. Sigortalılar ve işverenlere önemli avantajlar sağlayan bu düzenlemeden faydalanabilmek için başvuru süresine riayet edilerek yapılandırma başvurusunda bulunulmalı ve yapılandırılan prim borçları zamanında ödenmelidir.
MDERGI/8776A.037(Eylül 2016 Sayı 153) 6736 SAYILI YASA İLE SİGORTA PRİMİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINAİLİŞKİN GETİRİLEN DÜZENLEMELER Sami ÖNER Konya Sosyal Güv. İl Md.lüğü – Sos.Güv. Denetme ...
Ağustos 2016

Yüz Yüze Ya Da Telefon Veya İnternetten Yapılan Taleplere İstinaden Satılan İnternet İçin Belge Düzeninin Nasıl Olacağı Hk. Soru


Yüz Yüze Ya Da Telefon Veya İnternetten Yapılan Taleplere İstinaden Satılan İnternet İçin Belge Düzeninin Nasıl Olacağı Hk. Soru
SORU: Müşterilere ve nihai tüketicilere yüz yüze ya da telefon veya internetten yapılan taleplere istinaden satılan internet için belge düzeninin nasıl olacağı hususunda bilgi rica ediyoruz. YA ...