Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Ekim 2017

Geçici İş İlişkisi


Normal olarak işçi, yanında çalıştığı işverenin iş taleplerini yerine getirir ve bu suretle ücretini hak eder. Ancak uygulamada işverenlerin başka bir işverenin kadrosundaki işçilere geçici bir süre için ihtiyaç duyması ve bu işçileri kendi kadrosuna almaksızın bir süre kendi işinde çalıştırmak istemesi söz konusu olabilmektedir. Bu ilişki 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7'nci maddesinde GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ başlığı altında düzenlenmiştir. Geçici iş ilişkisi sadece aynı holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak sureti ile veya özel istihdam bürolarının bordroladığı personelin görevlendirilmesi sureti ile ve sınırlı süreler için kurulabilmektedir. Geçici iş ilişkisi nedeniyle bordro maliyetine katlanan firmanın işçiyi çalıştıran firma adına düzenlediği faturalar, 9/10 oranında KDV sorumluluğu uygulanmasını gerektirmektedir. Bu yazımızın konusu 4857 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi kapsamındaki "Geçici İş İlişkisi" ile sınırlıdır (Bu ilişkinin, müteahhit-taşeron ilişkisi ile ve aynı Kanun'un 2'nci maddesinde bahsi geçen "Alt İşveren-Asıl İşveren" kavramı ile karıştırılmaması gerekir).
MDERGI/8763A.005(Ekim 2017 Sayı 166) VERGİSEL AÇIDAN, İŞÇİNİN GEÇİCİ OLARAK BAŞKABİR İŞVERENİN EMRİNE TAHSİS EDİLMESİ (GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ) Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir Özet Normal olarak işçi, ...
Ekim 2017

İşçinin Alkol ve Sigara Kullanımının İş Akdinin Feshine Etkileri


İşçinin işyerinde alkol alması veya işyerine sarhoş olarak gelmesi yasa koyucu tarafından yasaklanan eylemlerdir. Bu tür davranışların sergilenmesi durumunda işverenin iş akdini haklı nedenle fesih imkânı ortaya çıkmaktadır.Öte yandan işçinin gerek çalışma saatleri içerisinde gerekse de özel hayatında iş sözleşmesinin temelini oluşturan güven ilişkisine bağlı olarak hareket etmesi gerekmektedir.Bu yükümlülüğe aykırı olarak işçinin sigara ve alkol kullanması durumunda da yine eylemin niteliğine göre işveren için haklı veya geçerli fesih imkânı ortaya çıkmaktadır.
MDERGI/8763A.029(Ekim 2017 Sayı 166) İŞÇİNİN ALKOL VE SİGARA KULLANIMININ İŞ AKDİNİN FESHİNE ETKİLERİ Ufuk YOLAÇSGB İş Müfettişi Özet İşçinin işyerinde alkol alması veya işyerine sarhoş olarak gelm ...
Ekim 2017

Arabuluculuk Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hk. Soru


Arabuluculuk Masraflarının Gider Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Hk. Soru
SORU: Şirketimiz ile sektördeki başka bir firma arasında 556 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan haksız rekabet, markaya tecavüz ve marka hükümsüzlüğüne ilişkin karşılıklı tazminat ...
Ekim 2017

Kadın Sigortalıların Doğum Borçlanması Hk. Soru


Kadın Sigortalıların Doğum Borçlanması Hk. Soru
SORU: Kadın sigortalıların doğum borçlanması sigorta başlangıcını geriye götürür mü? YANIT: 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı kadınlar doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla ...
Eylül 2017

Sanayi Sicil Belgesi Sahiplerine Af mı Geldi?


6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir. Bu belgeye sahip sanayi işletmeleri, kayıt sırasında verilen bilgilerde bir değişiklik olması, işletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde bu durumları Bakanlığa bildirmek ve sanayi sicil belgesini 2 yılda bir vize ettirmesi gerekmektedir. Öte yandan, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar İşletme Cetvelini elektronik ortamda sicil sistemine aktarmak zorundadır. 6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için idari para cezası söz konusu olacaktır. 01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 6'ncı maddesi uyarınca 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3'üncü madde ile sanayi sicili belgesi almayanlar, değişiklikleri bildirmeyenler ve süresinde işletme cetveli vermeyenler hakkında geçmişe dönük af getirilmiştir.
MDERGI/8764A.010(Eylül 2017 Sayı 165) SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİPLERİNE AF MI GELDİ ? Ümit IŞIK Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Özet 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerin ...
Eylül 2017

İş Güv. Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü Erteleme


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü öncelikle 50'den fazla çalışanı bulunan işyerleri için zorunlu kılınmış, daha sonra 50'den az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yükümlülük getirilmiştir. En son aşamada kamu kurumları ve 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde uzman ve hekim bulundurma zorunluluğunun 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyordu. 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ¤ ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülükleri kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ertelenmiştir. Bu işyerleri için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önceki yükümlülükleri devam etmektedir.
MDERGI/8764A.012(Eylül 2017 Sayı 165) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜERTELENEN İŞYERLERİ VE DEVAM EDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Ahmet ÖZCAN Konya Sosyal Güv. İl Md.lüğü – Sos ...
Eylül 2017

Bölgesel Yönetim Merkezi Olarak Kurulan İrtibat Bürosu Çalışanlarına Yapılacak Ücret Ödemelerinin Gelir Vergisinden İstisna Olması Hk. Soru


Bölgesel Yönetim Merkezi Olarak Kurulan İrtibat Bürosu Çalışanlarına Yapılacak Ücret Ödemelerinin Gelir Vergisinden İstisna Olması Hk. Soru
SORU: Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden bölgesel yönetim merkezi olarak kurulan irtibat büromuzda çalışanlarımıza yapılacak ücret ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinin biri ...
Eylül 2017

İşverenlerin Engelli İşçi Çalıştırma Teşvikinden Nasıl Yararlanacağı Hk. Soru


İşverenlerin Engelli İşçi Çalıştırma Teşvikinden Nasıl Yararlanacağı Hk. Soru
SORU: İşverenler engelli işçi çalıştırma teşvikinden nasıl yararlanırlar? YANIT: İş Kanunu'na göre, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenleri çalışanlarının yüzde üçü oranı ...
Ağustos 2017

OHAL ile Devrolunan Şirket Alacakları Gider Yazılabilir mi?


Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan bir dizi Kanun Hükmünde Kararnameler ile el konulan şirketlerden alacağı bulunan şirketlerin alacağını tahsil etmede zorluklar yaşandığı herkes tarafından bilinmektedir. Bir alacağın değersiz alacak veya şüpheli ticari alacak gösterilerek gider yazılması ancak VUK'un ilgili hükümlerinin ortaya çıkması durumda mümkün olacaktır. Söz konusu alacaklara ilişkin olarak dava veya icra takibi, 670 ve 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca mümkün bulunmadığından şüpheli alacak karşılığı ayrılması imkânı bulunmamakta ve tahsil kabiliyeti bulunduğunda değersiz alacak vasfını kazanmamaktadır.
MDERGI/8765A.007(Ağustos 2017 Sayı 164) OHAL KHK İLE HAZİNEYE DEVROLUNAN ŞİRKETLERDEN OLAN ALACAKLAR KARŞILIKAYRILARAK GİDER YAZILABİLİR Mİ ? Yasin ÖZYOLCU Vergi Müfettişi (E. Maliye Müfettişi) Özet ...
Ağustos 2017

Yargıtay Kararlarına Göre Geçerli Fesih Nedeni Olarak Küçülme


İşe iade davalarında işletmesel karar son derece önemlidir. İşverenler, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde işyerleri hakkında her türlü kararı bu arada yanlış kararları da alabilirler. Bu kararlar yargı denetimi dışındadır. İşverenin, küçülme kararı sonrasında kimi işçilerin iş sözleşmelerinin geçerli bir nedene dayalı olarak feshedilebilmesi için Yargıtay'ın zaman içinde geliştirdiği bazı kriterler vardır. Bu kriterlere uygun bir küçülme yaşandığında yapılan fesihler de geçerli olmaktadır.
MDERGI/8765A.030(Ağustos 2017 Sayı 164) YARGITAY KARARLARINA GÖRE GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK KÜÇÜLME Hamit TİRYAKİEm. İş Başmüfettişi, Avukat Özet İşe iade davalarında işletmesel karar son derece ...
Ağustos 2017

Avukatlık Hizmeti Karşılığında Mahkemelerce Hükmolunan Vekalet Ücretinin KDV'ye Tabi Olması Hk. Soru


Avukatlık Hizmeti Karşılığında Mahkemelerce Hükmolunan Vekalet Ücretinin KDV'ye Tabi Olması Hk. Soru
SORU: Avukatlık hizmetim karşılığında mahkemelerce hükmolunan vekalet ücreti katma değer vergisine tabi midir? YANIT: 3065 sayılı KDV Kanununun; 1. maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, ...
Ağustos 2017

İşçinin İşverenin Onayını Almadan Kendiliğinden Yıllık İzne Ayrılması Hk. Soru


İşçinin İşverenin Onayını Almadan Kendiliğinden Yıllık İzne Ayrılması Hk. Soru
SORU: İşçi, işverenin onayını almadan kendiliğinden yıllık izne ayrılabilir mi? YANIT: İş Kanunu'na göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en ...
Temmuz 2017

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Getirilen Avantajlar


Vergi aflarından şikâyet eden, vergi görevini düzgün yerine getiren, uyumlu mükelleflere nihayet bir ayrıcalık tanınarak, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden yüzde beş indirim getirildi. İlk uygulama 2017 gelirlerine uygulanmak üzere 2018'de başlıyor. Son olarak, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili için özel bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda Bakanlar Kuruluna tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya ve farklı faiz oranları belirleme konusunda yetki verildi.
MDERGI/8766A.006(Temmuz 2017 Sayı 163) VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE GETİRİLEN AVANTAJLAR Talha APAK Yeminli Mali Müşavir Özet Vergi aflarından şikâyet eden, vergi görevini düzgün yerine getiren, uy ...
Temmuz 2017

Özel Nitelikli Binalarda Asgari İşçilik Araştırması


Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamla mücadelesini geçmişten bugüne geliştirdiği farklı yöntem, teknik ve projelerle sürdürmektedir. Asgari işçilik de bu anlamda bu mücadelenin en önemli araçları arasında yer almaktadır. İşverenlerin çalışanlarını hiç bildirmemesinin yanında prime esas kazançları ile prim ödeme gün sayılarının eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdamın başka bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır.
MDERGI/8766A.028(Temmuz 2017 Sayı 163) ÖZEL NİTELİKLİ BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNDE SGK ÜNİTESİ TARAFINDANYAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK ARAŞTIRMASI Yasin KULAKSIZSGK Müfettişi Özet Sosyal Güvenlik Kurumu kayı ...
Temmuz 2017

Şubat 2017 Tarihinde Faaliyete Başlamış Şirketin Bir Önceki Yıl Alınan Demirbaşlarına İlişkin KDV İndirimi Hk. Soru


Şubat 2017 Tarihinde Faaliyete Başlamış Şirketin Bir Önceki Yıl Alınan Demirbaşlarına İlişkin KDV İndirimi Hk. Soru
SORU: Şirketimiz Şubat/2017 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bir önceki yıl işyerimiz ile ilgili alınan demirbaşlara ilişkin KDV indirim konusu yapılabilir mi? YANIT: KDV Kanunu'nun 29/3& ...
Temmuz 2017

Yıllık İzine Hak Kazanma Bakımından Kısmi Süreli İşçiler ile Tam Süreli İşçilerin Farkı Hk. Soru


Yıllık İzine Hak Kazanma Bakımından Kısmi Süreli İşçiler ile Tam Süreli İşçilerin Farkı Hk. Soru
SORU: Yıllık izne hak kazanma bakımından kısmi süreli çalışan işçiler ile tam süreli çalışan işçiler arasında farklılık var mıdır? YANIT: İş Kanunu'na göre, kısmi süreli iş sözleşmesi i ...
Haziran 2017

Beyannameden Mahsup Edilemeyen Tevkifatın İadesi


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre 2016 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin olarak Mart/2017 ayında verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelire dâhil kazanç ve iratlardan 2016 yılı içinde tevkif suretiyle kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilmekte, mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olması halinde ise aradaki fark vergi dairesince mükellefe belli şartlar ve usuller çerçevesinde mahsuben veya nakden iade edilmektedir. Mükelleflerin söz konusu iade taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapacaklardır. GEKSİS ile gelir ve kurumlar vergisi iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri açısından asgari bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmış olup; bu sistemle gelir ve kurumlar vergisi iade işlemlerine asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin yapılarak mükellef ve iade yapacak birimlere raporlanması sağlanmaktadır. Bu çalışmada, Mart/2017 ayında yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesinden sonra gündeme gelen yıl içinde tevkif suretiyle kesilen ve hesaplanan vergiden mahsup edilemeyen tutarın iadesi hakkında açıklamalar yapılacaktır.
MDERGI/8767A.004(Haziran 2017 Sayı 162) YILLIK BEYANNAMEDEN MAHSUP EDİLEMEYEN TEVKİFATINMAHSUBEN / NAKDEN İADESİ 1 İmdat TÜRKAYGelir İdaresi Grup Başkanı Özet 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ...
Haziran 2017

Yeni İstihdam Teşviki Ne Gibi Avantajlar Sağlamaktadır?


İstihdamın maliyet kalemleri içerisinde en önemli maliyet unsurları şüphesiz ki sigorta primleri ve vergidir. Yeni uygulamaya konulan teşvik sistemi öncekilerine göre oldukça avantajlı görünmektedir. Yeni teşvikte asgari ücretin baz alındığını görmekteyiz. Asgari ücret tutarı üzerinden tüm işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Hazinece karşılanacaktır. Bunun yanında asgari geçim indiriminden sonra kalan gelir vergisi tutarları ile damga vergisi terkin edilmektedir.
MDERGI/8767A.026(Haziran 2017 Sayı 162) İŞVERENLER İÇİN YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİ NE GİBİAVANTAJLAR SAĞLAMAKTADIR ? Ahmet ARAS SGK E. İşverenler Daire Başkanı Özet İstihdamın maliyet kalemleri içerisind ...
Mayıs 2017

Gelir Vergisi Kanunu'nun Mük. 20. Maddesinde Düzenlenen Genç Girişimcilerin Kazanç İstisnasından Faydalanması Hk. Soru


Gelir Vergisi Kanunu'nun Mük. 20. Maddesinde Düzenlenen Genç Girişimcilerin Kazanç İstisnasından Faydalanması Hk. Soru
SORU: Diş hekimliği faaliyetinde bulunmaktayım. Gelir Vergisi Kanunu'nun Mük. 20. maddesinde düzenlenen genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmam için vergi dairesine müracaat etmem ger ...