Seçilmiş Dergi Makaleleri

Adet: 19

Mayıs 2017

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Ar-Ge İndirimi UygulamasıMDERGI/8768A.020 (Mayıs 2017 Sayı 161) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI Doç.Dr. İhsan Cemil DEMİR – Afyon Kocatepe Üni. Enes ÖZKAN – Vergi Müfetti ...
Mayıs 2017

Hafta Tatilinde de Çalıştırılan İşçiye Ne Kadar Ücret Ödenir?MDERGI/8768A.034 (Mayıs 2017 Sayı 161) HAFTA TATİLİNDE DE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİYE NE KADAR ÜCRET ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR ? Ufuk YOLA ÇSGB İş Müfettişi Özet 4857 sayıl ...
Mayıs 2017

Personele Ödenen İş, Harcırah Avansları, Sandık Ödemeleri ile Kurumun Lojman Yöneticiliğine Ödenen Tutarlar Hk. Soru


Personele Ödenen İş, Harcırah Avansları, Sandık Ödemeleri ile Kurumun Lojman Yöneticiliğine Ödenen Tutarlar Hk. Soru
SORU: Personelimize ödediğimiz iş, harcırah avansları, sandık ödemeleri ile kurumun lojman yöneticiliğine ödenen tutarlar tevsik zorunluluğu kapsamında mıdır? YANIT: Vergi Usul Kanunu'n ...
Mayıs 2017

Hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan Kişilerin Genel Sağlık Sigortası Primi Hk. Soru


Hiçbir Sosyal Güvencesi Olmayan Kişilerin Genel Sağlık Sigortası Primi Hk. Soru
SORU: Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler ne kadar genel sağlık sigortası primi ödeyecekler? YANIT: 5510 sayılı Kanuna göre, genel sağlık sigortasının yürürlüğe girdiği 1.1.2012 tarihinde ...
Nisan 2017

TTK ve Vergi Kanunlarında Kâr Dağıtımı ile Muhasebe Kayıtları


Ülkemizin makro ekonomik politikaları ve diğer gelişmeler sermayenin tabana yayılması isteğini doğurmuştur. Şirketlerin halka arz yoluyla sermaye yapılarını güçlendirme arzusu olmasına rağmen borsaya kote olmuş şirket sayısı beş yüzlü rakamlarla ifade edilmektedir. Ekonomik yaşamın ihtiyacı ve küresel gelişmelerle birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Şubat 2011'de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kamu Gözetim Kurumunun kurulması ve bu kurumun da Bağımsız Denetim sürecine dahil olacak kurumları belirlerken koymuş olduğu ciro, aktif büyüklük ve çalışan sayısı gibi büyüklük parametreleri ile, kâr dağıtım süreci vergi kanunları dışında da önemlidir. Esasen kâr dağıtımı ve temettü konusu gerek TTK ve gerekse vergi kanunlarında yer alan düzenlemelerle önemini hep korumuştur. Çalışmamız kâr dağıtımının; TTK ve vergi kanunları yönünden uygulanması üzerine kurulmuştur.
MDERGI/8769A.005(Nisan 2017 Sayı 160) TTK VE VERGİ KANUNLARINDA KÂR DAĞITIMI İLE MUHASEBE KAYITLARI İsmail Hakkı GÜNEŞ İstanbul Aydın Üni. İİBF Öğr. Gör. – YMM Özet Ülkemizin makro ek ...
Nisan 2017

2017 Yılında İşe Alınan Sigortalılar İçin Getirilen Teşvikler 


687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 01 Şubat 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere yeni teşvik unsurları yürürlüğe konulmuştur. Teşvikler, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 17. ve 18. maddeler eklenmesi suretiyle getirilmiştir. Teşvik özel sektör işverenlerini kapsamakta olup, sigorta primi, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi için destek unsurlarını içermektedir. Yazımızda teşvikin sigortalı ve işveren bakımından kapsamı ve teşvik unsurları irdelenmiştir.
MDERGI/8769A.028(Nisan 2017 Sayı 160) 2017 YILINDA İŞE ALINAN SİGORTALILAR İÇİN GETİRİLEN TEŞVİKLER Tevfik BAYHAN ÇSGB İş Başmüfettişi Özet 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Ya ...
Mart 2017

Amortisman Süresi Geçmiş Hurda Haline Gelmiş Olan Sabit Kıymetlerin KDV'den İstisna Olarak Satılması Hk. Soru


Amortisman Süresi Geçmiş Hurda Haline Gelmiş Olan Sabit Kıymetlerin KDV'den İstisna Olarak Satılması Hk. Soru
SORU: Amortisman süresi geçmiş, artık işe yaramaz ve kullanılamaz, hurda haline gelmiş olan sabit kıymetlerin (parçalanıp hurda demir olarak satışa sunulan makine, mastar, kalıp, elektronik atık, tele ...
Mart 2017

Fazla Mesai Yapmak İstemeyen İşçinin İş Sözleşmesi Hk. Soru


Fazla Mesai Yapmak İstemeyen İşçinin İş Sözleşmesi Hk. Soru
SORU: İşveren, fazla mesai yapmak istemeyen işçinin iş sözleşmesini feshedebilir mi? YANIT: İş Kanunu'na göre, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışma fazla ça ...
Mart 2017

Gelirlerin Toplanması ve Beyanname Verme Esasları


Gerçek kişilerin elde ettiği gelirler Gelir Vergisi'ne tabidir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi de, gerçek kişilerin gelirlerinin toplanmasına, giderlerin düşülmesine, indirimlerin yapılmasına ve beyanına imkân vermektedir. Gerçek kişi mükellefler, Gelir Vergisi'nin konusuna giren 7 gelir unsurundan bir takvim yılında elde ettikleri kazançları Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen haller dışında izleyen yılın Mart ayının başından 25'ine kadar beyan edecek ve 2 taksitte ödeyecektir.
MDERGI/8770A.017(Mart 2017 Sayı 159) GELİRLERİN TOPLANMASI VE BEYANNAME VERME ESASLARI Emre DAL Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet Gerçek kişilerin elde ettiği gelirler Gelir Vergisi'ne tabidir. Yıllık ...
Mart 2017

687 s. KHK ile Getirilen Sigorta Prim Teşviki


İşverenler işyerlerinde çalıştırdıkları işçilere ödedikleri ücrete bağlı olarak sigorta primi gideri ve vergi yükü ile karşılaşmaktadırlar. Ekonominin daraldığı, işsizlik oranının arttığı dönemlerde işsizliğin azaltılarak ekonomik canlanmanın sağlanması adına sigorta prim teşvikleri ve gelir vergisi teşvikleri en önemli enstrüman olarak kullanılmaktadır. 687 sayılı KHK ¤ ile ülkemizin içinden geçtiği ekonomik konjonktür dikkate alınarak işsizlik oranının azaltılması amacıyla 2017 yılında yapılacak yeni işçi alımlarında şuana kadar yapılan diğer teşviklerden daha kapsamlı sigorta prim teşviki getirilmiştir.
MDERGI/8770A.042(Mart 2017 Sayı 159) 687 SAYILI KHK İLE YENİ İŞÇİ ALIMINA GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN AYRINTILARI Sami ÖNER Konya Sosyal Güv. İl Md.lüğü – Sos.Güv. Denetmeni Özet İşve ...
Mart 2017

Gider Pusulası ve Vergi Tevkifatı Hk. Soru


Gider Pusulası ve Vergi Tevkifatı Hk. Soru
SORU: Site yönetimi olarak bahçe peyzajı, boya-badana, çatı tamiri vb. hizmetleri vergiden muaf olan kişilere yaptırmak istiyoruz. Düzenleyeceğimiz gider pusulasının noter onaylı olup olmayacağı ve v ...
Mart 2017

Emeklilik İçin Yaşını Bekleyenlerin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanması Hk. Soru


Emeklilik İçin Yaşını Bekleyenlerin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanması Hk. Soru
SORU: Emeklilik için yaşını bekleyenler genel sağlık sigortasından nasıl yararlanırlar? YANIT: 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ...
Şubat 2017

2016 Yılı Basit Usulde Tic. Kaz. Vergilendirilmesi


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yedi gelir unsurundan biri olan ticari kazançların vergilendirilmesi kapsamında yer alan basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki olumlu farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanmaktadır. Mükelleflerin basit usulde vergiye tabi tutularak vergilendirilebilmesi için belirlenen genel ve özel şartların topluca taşınması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan Kasım/2016 yılı verilerine göre toplam 4.396.105 gelir vergisi mükellefinin; 1.807.640 adedi gayrimenkul sermaye iradından, 760.214 adedi basit usuldeki mükelleflerden, kalan 1.828.251 adedi ise diğer gelir vergisi mükelleflerinden oluşmaktadır. 760.214 adet basit usulde ticari kazanç mükelleflerinin çoğunlukta olduğu ilk altı ilin mükellef sayıları ise şöyledir; ¤ İstanbul 45.642, İzmir 29.337, Antalya 25.549, Hatay 25.515, Manisa 23.404 ve Ankara 23.188. Bu çalışmada, vergilendirilmesi diğer ticari kazanç sahibi mükelleflerine göre büyük farklılık gösteren ve sayı olarak da büyük bir kitleyi ilgilendiren basit usulde ticari kazanç mükelleflerinin genel olarak vergilendirilme esasları ile 2016 yılında elde ettikleri kazançları ne şekilde yıllık beyanname ile beyan edecekleri konusu incelenmiştir.
MDERGI/8771A.010(Şubat 2017 Sayı 158) 2016 YILI BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ 1 İmdat TÜRKAYGelir İdaresi Grup Başkanı Özet 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gelir vergisine ...
Şubat 2017

Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem: Otomatik Katılım


Ekonomi çevrelerince ulusal tasarruf oranlarımızın düşük olduğu ve artırılması gerektiği yönünde söylemler dile getirilmektedir. Bu amaçla çeşitli tedbirler alınmakta, mali ve ekonomik enstrümanlar kullanılmaktadır. Tasarrufların artırılması için kullanılan yöntemlerden birisi de bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaştırılması olarak görülmektedir. Bu amaçla gönüllü katılıma dayalı sistemin yürürlüğe girmesinin ardından sistemi yaygınlaştırabilmek için vergisel avantajlar getirilmiştir. Son olarak kabul edilen kanun ile de belli şartları taşıyan çalışanların işe başladıklarında otomatik olarak sisteme katılımları öngörülmekte ve ilerleyen dönem içinde sistemden çıkmak isteyenlere de izin verilmektedir.
MDERGI/8771A.019(Şubat 2017 Sayı 158) BİREYSEL EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM: OTOMATİK KATILIM Erkan ÇETİNPwC Sosyal Güvenlik Hizmetleri Md. Özet Ekonomi çevrelerince ulusal tasarruf oranlarımızın düşük ...
Şubat 2017

Home Ofis Olarak Kullanılan Konuta Ait Elektrik Su Doğalgaz Gibi Giderlerin İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru


Home Ofis Olarak Kullanılan Konuta Ait Elektrik Su Doğalgaz Gibi Giderlerin İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru
SORU: Home ofis olarak kullanılan konuta ait elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin indirim konusu yapılması mümkün müdür? YANIT: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun " ...
Şubat 2017

İşe İade Davalarındaki Bir Aylık Dava Açma Süresi Hk. Soru


İşe İade Davalarındaki Bir Aylık Dava Açma Süresi Hk. Soru
SORU: İşe iade davalarındaki bir aylık dava açma süresi ne zaman başlar? YANIT: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilm ...
Ocak 2017

Yeni Kısmi Süreli Çalışmada Bilinmesi Gerekenler


Kadın çalışanlar veya evlat edinenler için getirilen mecburi ilköğretim çağına girinceye kadar kısmî süreli çalışma izni AB müktesebatına uygun olarak çıkarılmış bulunmaktadır. Yeni başlayan bu hak düzenlemesinde işverenin yetki ve sorumluluğunun kapsamı, kapsam dışı iş kolları ile uygulamanın olası sonuçları üzerinde durmaya değer bir mahiyet arz etmektedir.
MDERGI/8772A.013(Ocak 2017 Sayı 157) YENİ KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKINDAİŞVERENLERİN BİLMESİ GEREKENLER Şevket TEZELSosyal Güvenlik Müşaviri Özet Kadın çalışanlar veya evlat edinenler için getirile ...
Ocak 2017

Şirket Kuruluş Söz. Onaylatmada Notere Gerek Yok


6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler uyarınca, şirketlerin kuruluş sözleşmelerinin noter yanında ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmak suretiyle onaylanmasına ve imza beyannamelerinin sadece noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verilebilmesine imkân tanınmıştır. Dolayısıyla, bundan böyle şirketlerin kuruluş sözleşmelerindeki imzaların onaylanması ve imza beyannamesi düzenletilmesi işlemleri noterler yanında ticaret sicili müdürlüklerinde de yapılabilecektir. Bu çalışmada, kolektif, adi komandit, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerin kuruluşları aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar üzerinde durulmaktadır.
MDERGI/8772A.014(Ocak 2017 Sayı 157) ŞİRKETİN KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİ ONAYLATMAK VEİMZA BEYANNAMESİ ÇIKARTMAK İÇİNARTIK NOTERE GİTMENİZE GEREK YOK ! 1 Soner ALTAŞBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B ...
Ocak 2017

Yapılan Sponsorluk Ödemesinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru


Yapılan Sponsorluk Ödemesinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılması Hk. Soru
SORU: Hukuki danışmanlık veren avukatlık bürosuyuz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz Almanya merkezli bankanın talebi üzerine, bankanın İstanbul'da düzenlediği konferansa sponsor olduk. Yapılan ö ...