Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 75

19 Ocak 2017

Müdafi Avukatların Ücretleri Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikR.Gazete No: 29953 R.G. Tarihi: 19.1.2017 Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: ...
19 Ocak 2017

Kamuda İlave Tediye Tarihleri 20176772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2017 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR Karar No. 2017/9749 R.Gaz ...
19 Ocak 2017

TFRS 9 - Finansal Araçlar (No:55)


19.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğin amacı; Ek'inde yer alan Finansal Araçlar Standardı (TFRS 9)'nın yürürlüğe konulmasıdır.
R.Gazete No: 29953 (Mük.) R.G. Tarihi: 19.1.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ...
18 Ocak 2017

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yön. Değ.


18.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 10/3/2003 tarihli ve 25044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 29952 R.G. Tarihi: 18.1.2017 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik ...
18 Ocak 2017

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği


18.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası sularda denizde can ve mal emniyetinin sağlanması ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak, ulusal mevzuat ve Ülkemizce taraf olunan sözleşme, karar, kural, kod, sirküler ve diğer metinler gereğince, Türk bayraklı gemilerin yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında tabi olacakları asgari emniyet ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test, sörvey, onay ve belgelendirme hizmetlerini, bu hizmetlerin serbestçe yürütülmesi esasına dayanarak Bakanlık adına yürütecek kuruluşların seçimi, yetkilendirilmeleri, denetlenmeleri ve yetkilerin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 29952 R.G. Tarihi: 18.1.2017 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ...
18 Ocak 2017

K. 2017/9750 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)


18.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de 2017/9750 s. " İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" yayımlanmıştır.
Karar No. 2017/9750 R.Gazete No. 29952 Karar Tarihi: 16.1.2017 R.G. Tarihi: 18.1.2017 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Reji ...
18 Ocak 2017

2863 s. Kanun Hk. Anayasa Mahkemesi KararıANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas No.: 2016/49 Karar No.: 2016/200 Karar Tarihi: 28.12.2016 R.G. Tarihi: 18.1.2017 R.G. No. : 29952 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURA ...
18 Ocak 2017

4857 s. Kanun Hk. Anayasa Mahkemesi KararıANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas No.: 2016/2 Karar No.: 2016/198 Karar Tarihi: 28.12.2016 R.G. Tarihi: 18.1.2017 R.G. No. : 29952 İTİRAZ YOLU ...
17 Ocak 2017

Tıbbi Sülük 2017 İhracat Kotası Tebliğ (2017/1)


17.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 29951 R.G. Tarihi: 17.1.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
17 Ocak 2017

Canlı Hayvan İthalatında Veteriner Sağlık Sertifikası Yön. Değ.


17.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 31/1/2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmışır.
R.Gazete No: 29951 R.G. Tarihi: 17.1.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...