Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 133

31 Ocak 2017

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulu Hk. Yön.


31.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi (Stakeholders Analysis and Consultation in Transport Sector for People with Reduced Mobility) kapsamında, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 29965 R.G. Tarihi: 31.1.2017 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ...
31 Ocak 2017

Kültür Varlıkları İhale Yön. Parasal Limitler Güncel. (2017/1)


31.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2016 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.
R.Gazete No: 29965 R.G. Tarihi: 31.1.2017 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ...
31 Ocak 2017

Borsa Kayıt ve Aidat Yönetmeliğinde Değişiklik


31.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29965 R.G. Tarihi: 31.1.2017 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: ...
31 Ocak 2017

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin KararR.Gazete No: 29965 R.G. Tarihi: 31.1.2017 Ekonomi Bakanlığından: ...
29 Ocak 2017

Yeniden Yapılandırma Tebliği (No:5)


29.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu tebliğde 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
R.Gazete No: 29963 R.G. Tarihi: 29.1.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: ...
29 Ocak 2017

Sendikalardaki Üye Sayıları 2017 Ocak Ayı Tebliği


29.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Ocak ayı istatistiklerinin belirlenmesidir.
R.Gazete No: 29963 R.G. Tarihi: 29.1.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ...
27 Ocak 2017

Lisanslama ve Sicil Tutma Esasları Hk.Teb. Değ. (VII-128.7b)


27.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)'inde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29961 R.G. Tarihi: 27.1.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: ...
27 Ocak 2017

Kanun No:6770 (Emekli San. Kan. ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değ)


27.1.2017 tarihli Resmi Gazete'de 6770 s. "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6770 R. Gazete No. 29961 Kabul Tarihi: 18 ...
26 Ocak 2017

Motorlu Araçlarda Piyasa Gözetimine İlişkin İdari Şartlar Yön.


26.1.2017 mükerrer tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca iki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere; bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ve piyasa gözetimi için idari şartların uygulanması hakkında yeknesak koşullar oluşturmak amacıyla ayrıntılı uygulama tedbirlerini sunmak ve aynı zamanda temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin idari şartları belirlemektir.
R.Gazete No: 29960 (Mük.) R.G. Tarihi: 26.1.2017 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ...
26 Ocak 2017

Motorlu Araçlarda Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şart.Yön


26.1.2017 mükerrer tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca iki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere; bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araçlar ile bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı için çevresel ve tahrik ünitesi performansıyla ilgili ayrıntılı teknik şartları ve deney prosedürlerini belirlemek ve BM/AEK Regülasyonları ile bunlar üzerinde yapılan tadilatların bir listesini vermektir.
R.Gazete No: 29960 (Mük.) R.G. Tarihi: 26.1.2017 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ...