R.Gazete No: 29945

                                                R.G. Tarihi: 11.1.2017

     Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

(SAYI: 2017/2)

     MADDE 1 –25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

|------------------------------------------|------------|
| Mevduat/katılım fonu (yurt dışı          |            |
| bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)    |            |
|------------------------------------------|------------|
| a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya  |%12         |
| kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli|            |
|------------------------------------------|------------|
| b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli         |%8          |
|------------------------------------------|------------|
| Müstakrizlerin fonları                   |%12         |
|------------------------------------------|------------|
| Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar  |            |
| mevduatı/katılım fonu dâhil)             |            |
|------------------------------------------|------------|
| a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli     |%24         |
|------------------------------------------|------------|
| b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli     |%19         |
|------------------------------------------|------------|
| c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli     |%14         |
|------------------------------------------|------------|
| ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli     |%6          |
|------------------------------------------|------------|
| d) 5 yıldan uzun vadeli                  |%4          |
|------------------------------------------|------------|  

     MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir:

|------------------------------------------|------------|
| a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli     |%19         |
| mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler  |            |
|------------------------------------------|------------|
| b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli     |%13         |
| mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler  |            |
|------------------------------------------|------------|
| c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli     |%7          |
| mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler  |            |
|------------------------------------------|------------|
| ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli     |%6          |
| mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler  |            |
|------------------------------------------|------------|
| d) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım  |%5          |
| fonu dışı yükümlülükler                  |            |
|------------------------------------------|------------|

     MADDE 3 – Bu Tebliğ 30/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM⁄4389F.756 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^