Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

17 Ekim 2018

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.10.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 28/8/2014 tarihli ve 29102 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30568 R.G. Tarihi: 17.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞININ TEŞKİLATI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE PE ...
17 Ekim 2018

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 187)


17.10.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30568 R.G. Tarihi: 17.10.2018 Karar Say ısı: 187 Karar Tarihi: 16.10.2018 Ekli "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Bel ...
17 Ekim 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.10.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30568 R.G. Tarihi: 17.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILA ...
17 Ekim 2018

Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.10.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30568 R.G. Tarihi: 17.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TÜRK SÜSLEME SANATLARI VE GELENEKSEL EL SANATLARI KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
17 Ekim 2018

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.10.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 1/4/2015 tarihli 29313 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30568 R.G. Tarihi: 17.10.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖ ...
17 Ekim 2018

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/43)


17.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/43 sayılı bu Tebliğ ile, 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30568 R.G. Tarihi: 17.10.2018 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/21)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
17 Ekim 2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı


17.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KGMDS Kurul Kararı ile; ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan tereddütler giderilmiş ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen konuya ilişkin olarak yürürlükte bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına Yönelik İlke Kararı revize edilmiştir.
R.Gazete No: 30568 R.G. Tarihi: 17.10.2018 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 050.01.04 [04/177 Karar tarihi: ...
16 Ekim 2018

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (Karar No: 2018/5, Esas No: 2017/4)R.Gazete No: 30567 R.G. Tarihi: 16.10.2018 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2017/4 KARAR NO: 201 ...
16 Ekim 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 24/8/2016 tarihli ve 29811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde değişiklikler yapımıştır.
R.Gazete No: 30567 R.G. Tarihi: 16.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
16 Ekim 2018

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30567 R.G. Tarihi: 16.10.2018 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARI YÖNETMELİĞ ...