Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 895

17 Ağustos 2018

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2018/2)


17.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 24.6.1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30512 R.G. Tarihi: 17.8.2018 İçişleri Bakanlığından: MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
16 Ağustos 2018

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)


16.8.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 42 No.lu bu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30511 R.G. Tarihi: 16.8.2018 Karar Say ısı: 42 Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretl ...
16 Ağustos 2018

(BDS 720) Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34'ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81


16.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:34 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30511 R.G. Tarihi: 16.8.2018 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLA ...
16 Ağustos 2018

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 2.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30511 R.G. Tarihi: 16.8.2018 Enerji Piyasas ı Düzenleme Kurumundan: ELEKTR İK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DA İR YÖNETMELİK 1 ...
16 Ağustos 2018

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ


16.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2018 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere belirlenmiştir.
R.Gazete No: 30511 R.G. Tarihi: 16.8.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Fiyat ...
16 Ağustos 2018

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları'nın Yayımlanması Hk. Kurul Kararı


16.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile; Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30511 R.G. Tarihi: 16.8.2018 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 050.01.04 [01/141] Karar Tar ...
16 Ağustos 2018

İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi'nin Yayımlanması Hk. Kurul Kararı


16.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile; İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi Yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30511 R.G. Tarihi: 16.8.2018 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No : 75935942 050.01.04 – [/143] Karar Ta ...
16 Ağustos 2018

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41)


16.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
R.Gazete No: 30511 R.G. Tarihi: 16.8.2018 Karar Say ısı: 41 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim v ...
16 Ağustos 2018

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36)


16.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kararın amacı; 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30511 R.G. Tarihi: 16.8.2018 Karar Say ısı: 36 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi gereğince yenilik, yerl ...
15 Ağustos 2018

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.8.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 22.6.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30510 R.G. Tarihi: 15.8.2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLA ...