R.Gazete No: 30510

R.G. Tarihi: 15.8.2018

Karar Sayısı: 22


Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

14 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR 1

 

MADDE 1 - 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 4 - (1) Büyük ve küçükbaş hayvanların, 10/9/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakfılara teslimlerinde, bu Kararın 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

 

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Karar;

   

  XXI/0560D.110 (Gıda Mevzuatı),

   

  G2/0474D.153 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli),

   

  II/2985D.100 (Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı),

   

  KDV/3065D.033 (Katma Değer Vergisi Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.