R.Gazete No: 30515(Mük.)

R.G. Tarihi: 20.8.2018

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 1 - 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"İstisnai uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten 31/12/2018 tarihine kadar insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanlara ait etlerin sağlık ve teknik şartlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXI/0560E.455 (Gıda Mevzuatı),

     

    XXX/4634E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.