R.Gazete No: 30641 (Mük.)

R.G. Tarihi: 30.12.2018

Ticaret Bakanlığından:

 

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİNİN

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/18) YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

MADDE 1 –30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------