R.Gazete No: 30640 (2.Mük.)

R.G. Tarihi: 29.12.2018

 

Ticaret Bakanlığından:

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2019/13)

 

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

2707.10.00.00.00

Benzol (benzen)

2707.20.00.00.001

Toluol(toluen)

2707.50.00.00.11

Solventnafta (çözücü nafta)

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2707.99.11.00.00

200°C'ye kadar sıcaklıkta, hacim itibarıyla %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2710.12.21.00.00

WhiteSpirit

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.001

Toluen(toluol)

2902.41.00.00.001

o-Ksilen

2902.42.00.00.001

m-Ksilen

2902.43.00.00.001

p-Ksilen

2902.44.00.00.001

Ksilenizomerleri karışımları

32.08

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar

3506.10.00.90.11

Solventiçerenler

3506.91.90.90.13

Solventiçerenler

3506.99.00.90.11

Solventiçerenler

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.99.96.90.68

Yalnız vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

40.05

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

1Kontrol Belgesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından (laboratuvar analizlerinde kullanılan referans standart malzemeler hariç eşya için) yapılan analiz sonucuna göre düzenlenir.

 

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Atıflar

MADDE 3 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)'ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

 

Yürürlük

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------