R.Gazete No: 30641 (Mük.)

R.G. Tarihi: 30.12.2018

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

d) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

f) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren İyi İmalat Uygulamaları Belgesini,

g) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1'de belirtilmekle birlikte, ilgili GTİP'in karşısında belirtilen standart veya standartlar kapsamına girmeyen ürünü,

ğ) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

h) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,

ı) Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

i) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 –(1) Ek -1'de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler"kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması"bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 –(1) Muafiyetler ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:

a) 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB'de serbest dolaşıma girmiş A.TR Dolaşım Belgeli bir ürün olması ve bu durumun kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

b) Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

(2) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve Savunma Sanayii Başkanlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır "İmalat Yeterlilik Belgesi" veya "Tip Onayı Belgesi" sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek-1'de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(6) Ek-1'de standardı belirtilen ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(7) Geri gelen eşya için bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS'e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-4'te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(8) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(9) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı veya yedinci fıkralar kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 –(1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8 –(1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri, ilgili standarda veya standartlara uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim

MADDE 9 –(1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'de belirtilen belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki işgünü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS'te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim;

a) Ek-1 kapsamı standart veya standartlara veya,

b) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere,

göre yapılabilir.

(4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye'de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesi yeterlidir:

a) Testlerin yurt içinde yapılamaması.

b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi.

c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi.

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.

d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.

(5) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. TSE'nin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. TSE'nin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, keyfiyet olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.

(6) Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.

(7) Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(8) İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, keyfiyetin firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 işgünü içinde yapılır. İthalatçının test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1'de veya üçüncü fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.

(9) İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS'te ilan edilir.

(10) TAREKS'e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS'te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 –(1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve Savunma Sanayii Başkanlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta 18010099142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18010099252013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veyaGTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

(5) 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 –(1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda belirtilen standartlar dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

Yaptırımlar

MADDE 13 –(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14 –(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 –(1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1) göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

 

GTİP

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

2849.10.00.00.00

 

Kalsiyum karbür

 

TS 2222

 

Karpit (Kalsiyum Karbür)-(Asetilen Üretiminde Kullanılan)

 

3605.00.00.00.00

 

Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

 

TS 3778 EN 1783

Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma

3813.00.00.00.13

Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler

TS EN 615

Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) İçin Özellikler

 

3813.00.00.00.14

Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler

TS EN 1568-1

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

3813.00.00.00.15

Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler

TS EN 1568-2

Yangın Söndürücü Maddeler - Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

 

3813.00.00.00.16

Bromoklormetan içerenler

TS EN 1568-3

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

 

3813.00.00.00.17

Diğerleri

TS EN 1568-4

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

3917.33.00.00.00

Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan)

TS ISO 7375-1

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar

 

 

 

TS ISO 7375-2

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri

3920.30.00.00.00

 

 

3920.49.10.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

 

Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler

TS 5914

 

PVC Filmler-Tarımda Kullanılan

 

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar

TS 1846

Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)

4009.21.00.90.11

Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar

TS EN ISO 6134

Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler

4009.41.00.90.00

 

Diğerleri

 

TS 745 EN ISO 2398

 

 

 

 

TS EN ISO 3821

Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler

 

Gaz kaynak donanımları - Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlar

 

 

 

4010.11.00.00.00

Sadece metalle takviye edilmiş olanlar

TS 198

V-Kayışları

4010.12.00.00.00

Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar

 

 

4010.19.00.00.00

Diğerleri

 

 

4010.31.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.32.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.33.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.34.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.39.00.00.00

Diğerleri

 

 

4014.90.00.00.11

 

 

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

 

 

 

TS EN 14350-1

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler

 

TS EN 14350-2

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler

5207.10.00.00.00

Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler

TS 11846

Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

 

5207.90.00.00.00

Diğerleri

 

 

5406.00.00.10.00

Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)

 

 

5406.00.00.90.00

Diğerleri

 

 

5511.10.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5511.20.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5511.30.00.00.00

Suni devamsız liflerden

 

 

7013.41.10.00.00

7013.41.90.00.00

7013.49.10.00.00

 

7013.49.91.00.00

7013.49.99.00.00

El imali olanlar

Makina imali olanlar

Sertleştirilmiş camdan olanlar

El imali olanlar

Makina imali olanlar

TS EN 14350-1

Çocuk kullanım ve bakım

 eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler

 

 

 

TS EN 14350-2

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler

 

7209.15.00.90.00

Diğerleri

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

 

 

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

 

7209.17.10.00.19

7209.18.10.00.19

Diğerleri

Diğerleri

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

 

7209.25.00.90.00

Diğerleri

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

7210.12.20.00.11

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN 10202

 

Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik

 

7210.12.20.00.80

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.10.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.90.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7211.23.20.10.00

Şeritler

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

 

7211.23.20.20.00

Yassı çubuklar

 

TS 4696

 

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

7211.29.00.10.11

Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler

7217.20.30.00.11

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

TS EN 50189

Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller

 

7217.20.30.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar

 

 

7217.20.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

 

 

7217.20.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

 

 

7217.20.90.00.00

 

 

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

 

 

 

 

7218.10.00.00.00

Külçe veya diğer ilk şekillerde

TS EN 10213

Basınç Amaçlı Çelik Dökümler

 

Nitrürlenebilen Çelikler - Teknik Teslim Şartları 

 

7218.91.10.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

TS EN 10085

7218.91.10.00.12

Dövülmüş

 

7218.91.80.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.91.80.00.12

Dövülmüş

  

7218.99.11.00.11

Levha blokları

 

7218.99.11.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.11.00.19

Diğerleri

 

7218.99.19.00.00

Dövülmüş

 

 

7218.99.20.00.00

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.99.80.00.11

Levha blokları

 

 

7218.99.80.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.80.00.19

Diğerleri

 

 

7224.90.03.00.11

Blumlar

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

 

7224.90.03.00.12

Kütükler

 

 

7224.90.18.00.11

7224.90.18.00.12

7225.30.10.00.00

Blumlar

Kütükler

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.30.30.00.11

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7225.30.30.00.19

Diğerleri

 

 

7225.30.90.00.00

Diğerleri

 

 

7225.40.12.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.50.20.00.31

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

 

7225.50.20.00.39

Diğerleri

7226.19.10.00.19

Diğerleri

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

 

7226.20.00.00.11

Sadece sıcak haddelenmiş

 

 

7226.20.00.00.12

Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler

 

 

7226.20.00.00.13

Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler

 

 

7226.20.00.00.21

Diğerleri

 

 

7226.91.20.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7226.91.91.00.00

Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7226.91.99.00.00

Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar

 

 

7227.90.95.00.00

Diğerleri

 

 

7304.31.20.90.00

7304.31.80.90.00

Diğerleri

Diğerleri

TS EN 10305-1

Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular

 

7307.21.00.00.00

Flanşlar

TS EN 1092-1

 

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik Flanşlar

 

7307.23.10.00.11

7307.23.10.00.12

7307.23.90.00.00

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

 

TS ISO 5251

Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Bağlantı Parçaları

7307.91.00.00.00

Flanşlar

TS EN 1092-1

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 1759-1

 

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik flanşlar

 

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - Sınıf kısa gösterilişli - Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24

 

7307.93.11.00.11

7307.93.11.00.12

7307.93.19.00.00

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

TS 2649

 

Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)

 

7309.00.30.00.12

Demir veya çelikten olanlar

TS 1911

 

Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları

 

7310.10.00.90.00

Diğerleri

TS 11490

 

Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay

 

7313.00.00.00.11

Dikenli teller

TS 1113 EN 10223-1

Çelik Teller ve Tel Mamuller-Çitler İçin-Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel

7315.20.00.00.00

Patinaj zincirleri

TS 663

Karayolu taşıtları -Patinaj Zincirleri

7320.90.90.00.00

Diğerleri (sadece tespit yayları)

TS 11772

Karayolu Taşıtları- Jant Balans Ağırlıkları – Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar için)

7403.19.00.10.00

Elektrolitik bakırdan

TS EN 13601

Bakır ve bakır alaşımları - Bakır çubuk, tellik çubuk ve tel - Genel elektriksel amaçlar için

7408.11.00.00.11

Elektrolitik tel

TS EN 13602

Bakır ve bakır alaşımları - Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel - Elektriksel iletkenlerin imalatı için

7408.19.10.00.11

Elektrolitik tel

 

7408.19.90.00.11

Elektrolitik tel

 

7419.99.30.00.00

Bakır yaylar

TS 1440

 

 

 

Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel; Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış

 

 

TS 1441

Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik – Helisel; Yuvarlak Çubuktan, Sıcak Sarılmış

 

 

TS 1442

 

Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik - Helisel-Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış

 

 

TS 11772

Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) İçin

7505.21.00.00.00

Alaşımsız nikelden olanlar

TS 4850

Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı

 

7505.22.00.00.00

Nikel alaşımlarından olanlar

 

7506.20.00.00.13

Şeritler

 

7612.10.00.00.00

Tüp şeklinde esnek kaplar

TS 4812 EN 13046

Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar

7806.00.80.00.00

Diğerleri (sadece jant balans ağırlıkları)

TS 11772

Karayolu Taşıtları- Jant Balans Ağırlıkları – Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar için)

8203.20.00.00.11

8203.20.00.00.12

8203.20.00.00.19

Pensler

Kerpetenler

Diğerleri

 

TS EN 60900

Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

8204.11.00.00.00

Ağzı sabit olanlar

TS 81

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Açık ağızlı anahtarlar

 

 

 

 

 

 

 

8204.12.00.00.00

 

 

 

 

 

 

 

Ağzı ayarlanabilir olanlar

TS EN 60900

 

 

 

 

 

 

TS 3793

Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

 

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar

 

8204.20.00.00.00

 

Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)

 

TS 3794

 

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar

 

 

 

TS ISO 1174-1

 

Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

 

TS ISO 2725-1

 

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

 

TS ISO 2725-3

 

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar ("Darbesiz")-Boyutlar

 

 

 

TS ISO 3315

 

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

 

 

TS 3796

 

Anahtar- Borular İçin

 

 

 

TS 3797

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Girme anahtarlar

 

 

 

TS 3798

Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik

 

8205.40.00.00.00

 

8205.90.90.00.00

Tornavidalar

 

Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya

TS EN 60900

 

 

 

 

 

TS 59-2 :2015

 

 

 

TS 59-5 ISO 8764-1 :2004

 

 

TS 3793

 

 

Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

 

Vida ve somunlar için montaj takımları - Tornavidalar - Bölüm 2: Açılı (kıvrık) uçlu tornavidalar

 

Cıvata ve somunlar için montaj takımları - Yıldız ağızlı tornavidalar

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar

8206.00.00.00.00

82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)

TS 3794

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar

 

 

TS ISO 1174-1

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar  

 

 

TS ISO 3315

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

TS ISO 2725-1  

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

TS 3796

Anahtarlar- Borular İçin

 

 

TS 3797

 

 

 

TS EN 60900

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Girme anahtarlar

 

Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

 

8307.10.00.00.11

Metal körükler

TS 10880

Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan

 

8307.10.00.00.12

 

 

 

8307.10.00.00.18

Çelikten hava kanalı

 

 

 

Diğerleri

TS 6114

Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları

 

 

8307.90.00.00.12

 

Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)

 

TS 10670

 

Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

 

8307.90.00.00.13

Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)

 

TS 11394

Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri-Emniyetli (10 kpa'a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan-

8307.90.00.00.18

Diğerleri

 

 

8311.10.00.90.11

 

8311.10.00.90.12

 

8311.10.00.90.13

 

8311.10.00.90.19

Örtüsü titandioksit esaslı olanlar

Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar

Örtüsü selüloz esaslı olanlar

Diğerleri

TS EN ISO 2560

Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma-

 

 

 

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

TS 733

Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan

8421.23.00.00.00

İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri

TS 7407

Karayolu taşıtları-İçten yanmalı motorlar- Yağ filtreleri

8421.31.00.90.00

Diğerleri

TS 932

Hava filtreleri elemanları-İçten yanmalı motorlar ve kompresörler için

8431.39.00.00.00

Diğerleri

TS 2264

Segmanlar (Makina

8431.41.00.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

Pistonları İçin) 

 

 

8431.41.00.19.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.41.00.29.00

8431.41.00.31.00

 

 

8431.41.00.39.00

Diğerleri

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

Diğerleri

 

 

8431.42.00.00.00

Buldozer ve angledozer bıçakları

 

 

8431.43.00.00.00

8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar

 

 

8431.49.20.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.23.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.20.39.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.25.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.80.39.00

Diğerleri

 

 

8481.10.99.00.00

Diğerleri

TS 5310

Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)

 

 

 

TS EN ISO 2503

Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar'a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin

8482.10.10.00.11

Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler

TS 6269

Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı-Radyal

8482.10.10.00.12

Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.11

Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.12

Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.13

Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar

 

 

8483.50.20.00.12

Kasnaklar

TS 148

Kasnaklar – Kayışlar İçin

8536.69.90.00.11

 

Ev tipi fişler ve soketler

 

TS 40

 

 

 

 

TS IEC 60884-1

 

 

 

 

TS IEC 60884-2-5

 

 

 

 

Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Standard Föyler

 

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler

 

Fişler ve prizler- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Bölüm 2: Adaptörler için ilgili özellikler

8547.20.00.00.00

Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları

TS 3066

PVC Kuru Yer Buvatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 5104

Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 1: Genel özellikler

 

 

 

Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 21: İlgili özellikler – Rijit boru sistemleri

 

 

Sıva Altı Montaj Kutuları - Sıva Altı Anahtarlar İçin - Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit Elektrik Tesisatında Kullanılan - Standard Föyler

8708.70.10.00.00

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

TS 8987

Karayolu Taşıtları - Otomobiller - Hafif Alaşımlı Döküm jantlar

8708.70.50.00.13

Jantlar

 

 

8708.70.99.00.13

Jantlar

 

 

8708.80.20.00.00

 

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

 

TS 3034

 

Karayolu taşıtları -Süspansiyon sistemleri -Amortisörler

8708.80.35.00.00

Süspansiyon amartisörleri

 

 

9303.20.10.00.00

Yivsiz, tek namlulular

TS 870

Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar İçin

9303.20.95.00.00

Diğerleri

 

9306.21.00.00.00

Fişekler

TS 1889

Av Fişekleri

9306.29.00.00.00

Diğerleri

TS 352

Kurşun Av Saçmaları

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

TS EN ISO 9994

Çakmaklar-Emniyet Kuralları

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olanlar

 

TS ISO 22702

 

Çakmaklar-Genel kullanım için-Güvenlik kuralları

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olanlar

 

9613.80.00.00.12

Masa çakmakları

9613.80.00.00.19

9613.90.00.00.11

 

Diğer çakmaklar

Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)

 

 

Ek-2

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)

- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Ek-3

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞINA

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ………. GTİP'li ve ………….. isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen "Teknik Problem" raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE'nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 işgünü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

:

İthal konusu ürünün CIF değeri

:

Ek-4

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TİCARET BAKANLIĞINA

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ……….. GTİP'li ve ………. isimli, ………….. numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

:

İthal konusu ürünün CIF değeri

:

----------o----------