R.Gazete No: 30642 (3.Mük.)

R.G. Tarihi: 31.12.2018

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 5)

 

MADDE 1 –18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan "200.000 TL'nin" ibareleri "247.400 TL'nin" şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "200.000 TL'yi" ibaresi "247.400 TL'yi" şeklinde

değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------