R.Gazete No: 30642 (4.Mük.)

R.G. Tarihi: 31.12.2018

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 16/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,"

 

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Yetkilendirme ücretleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Hesabına yatırılır."

 

MADDE 4Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer."

 

MADDE 5Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."

 

MADDE 6Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     G1/615E0.073 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği) ve

     XXX/5826E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.