R.Gazete No: 30642 (4.Mük.)

R.G. Tarihi: 31.12.2018

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 128/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesi, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" ibareleri "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2018" ibareleri "31/12/2019" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2018" ibaresi "31/12/2019" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 6Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2018" ibaresi "31/12/2019" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 7Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 25 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."

 

MADDE 8Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 9Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     XXX/5384E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.