R.Gazete No: 30641 (Mük.)

R.G. Tarihi: 30.12.2018

Ticaret Bakanlığından:

 

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/12)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1'de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1'de yer alan ürünleri kapsar.

(3)Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

 

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

ç) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

d) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili mevzuata uygun olmama ihtimalini,

e) Risk analizi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

 

TAREKS ve Firma Tanımlaması

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

 

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının"E-işlemler"kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması"bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

 

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 –(1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS'e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3'te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 9 uncu maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

 

Risk analizi

MADDE 7 –(1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizi neticesinde fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dahil 2 iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir.

 

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 8 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 9 –(1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 19120099118115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

 

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 10 –(1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği de dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

 

Yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

 

Yetki

MADDE 12 –(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 –(1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 14 –(1) Bu Tebliğ 4/2/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

İlgili Mevzuat

Test

9619.00.30.10.00

 

 

Sentetik veya suni liflerden

Yalnız tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

Azoboyar maddeler

Dioktiltin (DOT)

Bileşikleri

Nonil fenol ve Nonil fenol etoksilatları

 

9619.00.30.90.00

Diğerleri

9619.00.40.10.00

Örme olanlar

9619.00.40.90.00

Diğerleri

9619.00.50.10.00

Örme olanlar

9619.00.50.90.00

Diğerleri

9619.00.71.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

Yalnız tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

 

Dioktiltin (DOT)

Bileşikleri

Nonilfenol

PAH

9619.00.71.90.00

Diğerleri

9619.00.75.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

9619.00.75.90.00

Diğerleri

9619.00.79.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

9619.00.79.90.00

Diğerleri

9619.00.81.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

9619.00.81.90.00

Diğerleri

9619.00.89.10.00

Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar

9619.00.89.90.00

Diğerleri

3926.20.00.00.11

Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)

Yalnız evde kullanılan plastikten eldivenler

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

 

 

 

Dioktiltin (DOT)

bileşikleri

Kadmiyum

bileşikleri

3926.10.00.00.00

Okul ve büro malzemeleri

Plastik dosya ve klasörler

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Kadmiyum

bileşikleri

3926.90.92.00.11

Fare Altlığı

(Mouse Pad)

Fare Altlığı

(Mouse Pad)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Kadmiyum

bileşikleri

3926.90.97.90.15

3924.90.00.00.12

Çocuklar İçin Klozet Daraltıcılar

Çocuklar İçin Klozet Daraltıcılar

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Kadmiyum

bileşikleri

Fitalat

Kurşun bileşikleri

7117.11.00.00.00

 

 

 

Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler

Yalnız metal kol düğmeleri

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

 

Kadmiyum

bileşikleri

Nikel bileşikleri

Kurşun Bileşikleri

7117.19.00.90.11

Camdan aksamı olanlar

İmitasyon takı eşyaları

 

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

Kadmiyum

bileşikleri

Nikel bileşikleri

Kurşun bileşikleri

7117.19.00.90.29

Diğerleri

7117.90.00.10.00

Plastik maddelerden ve camdan olanlar

7117.90.00.50.00

Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)

9102.11.00.00.00

Sadece mekanik göstergesi olanlar

 

 

 

 

Kol saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

 

 

 

 

Azoboyar maddeler

Kadmiyum bileşikleri

Nikel bileşikleri

Kurşun Bileşikleri

PAH

Krom VI

 

 

9102.12.00.00.00

Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)

9102.19.00.00.00

 

Diğerleri

 

 

 

Kol saati

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

 

 

 

Azoboyar maddeler

Kadmiyum bileşikleri

Nikel bileşikleri

Kurşun Bileşikleri

PAH

Krom VI

 

9102.21.00.00.00

Otomatik kurmalı olanlar

9102.29.00.00.00

 

Diğerleri

 

9102.99.00.00.19

 

Diğerleri

9113.20.00.00.19

Diğerleri

Saat kordonu

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

 

 

 

 

Azoboyar maddeler

Kadmiyum bileşikleri

Nikel bileşikleri

Kurşun Bileşikleri

PAH

Krom VI

 

9113.90.00.10.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar

9113.90.00.20.00

Mensucattan mamul olanlar

9113.90.00.40.00

 

Plastik maddelerden olanlar

 

 

3926.90.97.90.18

Diğerleri

Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı ve ekran koruma filmi

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

Kadmiyum bileşikleri

 

4202.32.10.00.00

Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar

Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı

4202.92.19.00.00

 

Diğerleri

4202.32.90.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Azoboyar maddeler

Kadmiyum bileşikleri

 

4202.32.90.90.00

Diğerleri

4202.92.98.90.00

Diğerleri

3924.10.00.00.11

Slikondan

Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

 

 

 

TS EN 1400

(Çocuk kullanım

ve bakım

eşyaları-

Bebekler ve

küçük

çocuklar için

emzikler:

Güvenlik kuralları ve

deney metotları

TS EN 14350-1

(Çocuk kullanım

ve bakım

eşyaları –

İçme donanımı –

Bölüm 1: Genel ve

mekanik

özellikler ve

deneyler

TS EN 14350-2

(Çocuk kullanım

ve bakım eşyaları –

İçme donanımı –

Bölüm 2:

Kimyasal

özellikler ve

deneyler)

N-nitrosamin ve

N-nitrosamine

dönüşebilen

maddelerin

miktarı

 

3924.10.00.00.19

Diğerleri

Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı

3924.90.00.00.11

Emzikli biberon başlıkları

Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı

3924.90.00.00.19

Diğerleri

Yalnız biberon başlığı

3926.90.97.90.18

Diğerleri

Yalnız bebekler için emzikler ve benzeri eşya

4014.90.00.00.11

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

Diş kaşıyıcıları hariç

9603.21.00.00.11

 

 

9603.21.00.00.19

Ara Yüz Fırçaları(takma damak fırçaları dahil)

 

 

Diğerleri (takma damak fırçaları dahil)

Yalnız elle kullanılan diş fırçaları(Elle kullanılan ara yüz fırçaları hariç)

 

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

 

TS EN ISO 20126 –

Diş hekimliği –

Elle kullanılan

diş fırçaları –

Genel özellikler ve

deney yöntemleri

(4 üncü bölümde

belirtilen özellikler)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi)(Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi(Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)

 

2. Fatura veya proforma fatura (*)

 

3. Test raporu ve ürün görselleri

 

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

 

Ek-3

 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TİCARET BAKANLIĞINA

 

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ………….. GTİP'li ve …………. isimli, ……. numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

 

----------o----------