R.Gazete No: 30641 (Mük.)

R.G. Tarihi: 30.12.2018

 

Ticaret Bakanlığından:

 

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/14)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin, ithalatta 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

 

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

ç) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

d) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

e) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

f) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2'de belirtilmekle birlikte, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamına girmeyen ürünü,

g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

ğ) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'ne uygun olmama ihtimalini,

h) Risk analizi: Ek-1 veya Ek-2'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

 

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 –(1) Yapı malzemelerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

 

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının E-işlemler kısmında yer alan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine TAREKS tarafından firmaya, ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

 

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 –(1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) Geri gelen eşya için bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS'e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-4'te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci veya üçüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

 

Kapsam dışı

MADDE 7 –(1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

 

Risk analizi

MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

 

Fiili denetim

MADDE 9 –(1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. Firmanın, başvuru sırasında TAREKS'te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS'te ilan edilir.

(5) TAREKS'e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan Performans Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS'te ilan edilir.

 

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10 –(1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 –(1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 18140099152013143475484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir.

(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18140099242013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

(5) 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 18140099114115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

 

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 –(1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1 veya Ek-2'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

 

Yaptırımlar

MADDE 13 –(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

 

Yetki

MADDE 14 –(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 –(1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)'ne göre sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

MADDE 16 –(1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

(CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKENLER)

 

GTİP

MADDE İSMİ

2523.29.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

2523.29.00.00.19

Diğerleri

2523.30.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

2523.30.00.00.19

Diğerleri

2523.90.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

2523.90.00.00.19

Diğerleri

2713.20.00.00.11

Penetrasyon asfalt

2713.20.00.00.19

Diğerleri

3824.40.00.00.00

Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar

3921.11.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

4504.10.99.00.19

Diğerleri

6806.10.00.00.00

Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo halinde)

6806.20.90.00.13

Genleştirilmiş Perlitten Harçlar

6807.10.00.00.00

Rulo Halinde

6807.90.00.00.00

Diğerleri

6808.00.00.00.00

Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)

6811.81.00.00.00

Oluklu levhalar

7214.99.71.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.11

Dört köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.12

Altı köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.19

Diğer çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.11

Dört köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.12

Altı köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.19

Diğer çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

8301.40.11.00.00

 

Silindirli kapı kilitleri (Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)

8301.40.19.00.11

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)

8301.40.19.00.19

Diğerleri (Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)

8531.10.30.00.19

Diğerleri (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)

8531.10.95.00.00

Diğerleri (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)

8531.90.00.00.00

 

Aksam ve parçalar (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)

 

 

Ek-2

 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

(CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKMEYENLER)

 

GTİP

MADDE İSMİ

TS NO

İLGİLİ STANDART

2523.21.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS 21

Çimento Beyaz Portland

2523.21.00.00.19

Diğerleri

7214.20.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

TS 708

Beton Çelik Çubukları

7214.20.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.20.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.20.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

 

 

7214.91.10.00.00

Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler

 

 

7214.91.90.00.00

Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler

TS 708

 

TS 3941

Beton Çelik Çubukları

 

 

Alaşımsız Takım Çelikleri

7214.99.10.00.00

Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar

TS 708

Beton Çelik Çubukları

 

7214.99.31.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7214.99.39.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.50.00.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.50.00.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.50.00.19

Diğer çubuklar

 

 

7214.99.71.00.00

 

7214.99.79.00.11

 

 

7214.99.79.00.12

 

 

7214.99.79.00.13

 

 

7214.99.79.00.14

 

7214.99.95.10.11

7214.99.95.10.12

7214.99.95.10.19

7214.99.95.90.11

7214.99.95.90.12

7214.99.95.90.19

80 mm. veya daha fazla olanlar

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

Dört köşeli çubuklar

Altı köşeli çubuklar

Diğer çubuklar

Dört köşeli çubuklar

Altı köşeli çubuklar

Diğer çubuklar

TS 708

 

TS 3941

Beton Çelik Çubukları

 

 

Alaşımsız Takım Çelikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7228.30.69.00.00

Çapı 80 mm. den az olanlar

TS 708

Beton Çelik Çubukları

7312.10.61.00.00

Kaplanmamış

TS 5680

Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin

7314.20.10.00.11

Demir veya çelik tellerden örgüler

TS 4559

Beton Çelik Hasırları

8301.60.00.00.11

Kapı kilidi silindirleri (barel) (Yalnızca kilidi olmayan silindirler)

TS EN 1303

Bina Hırdavatı - Kilit Silindirleri - Özellikler ve Deney Metotları

8301.60.00.00.19

Diğerleri (Yalnızca kilidi olmayan silindirler)

 

 

Ek-3

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

-         Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi)(Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

-          Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi(Serbest Bölgede bulunması durumunda)

-          Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

-          Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

 

2. Fatura veya proforma fatura (*)

 

3. Mevzuata uygunluğu gösteren belgeler (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte): (*)

a)       Ek-1'de belirtilen ürünler için, ürünün tabi olduğu "performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri"ne (PDDDS) göre; Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki bilgileri içerecek şekilde

-         PDDDS 1,1+,2+,3,4 ürün için PERFORMANS BEYANI, GÜVENLİK ve KULLANIM TALİMATI, Ürünün tehlikeli madde veya Kimyasal madde içermesi halinde buna yönelik bilgileri içeren bilgi formlarının olması

-         PDDDS 1+,1 Olan ürünler için Ürün Belgelendirmesini yapan OK nın verdiği Performans Değişmezlik Belgesi

-         PDDDS 2+ Olan ürünler için Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan OK nın verdiği Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk belgesi

-         PDDDS 3 Olan ürünler için Onaylanmış Laboratuvar tarafından yapılan tip testlerine yönelik raporlar

b)      Ek-2'de belirtilen yapı malzemelerinin;

-       G işareti taşıması halinde; 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)'de belirtilen belgeler

-       G işareti taşımaması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporları ve test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri

 

 

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

 

Ek-4

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞINA

 

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ……… GTİP'li ve ………… isimli, …………. numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

 

İthalatçının açık unvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

:

İthal konusu ürünün CIF değeri

:

 

----------o----------