R.Gazete No: 30526

R.G. Tarihi: 5.9.2018

 

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1(1) Bu Tebliğin amacı, 4/9/2018 tarihli ve 60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1'inde Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2(1) Bu Tebliğ, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3(1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1'indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanmak isteyen sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki "E-İmza Uygulamalarına Giriş" bölümünde yer alan "İthalat İşlemleri" kısmından elektronik imza ile başvuru yapması gerekmektedir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen "İthalat İşlemleri" sayfasında bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında Belge Türü olarak "TPS-0955-İthal Lisansı (KİMYA-METAL)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-3'te yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(6) Elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da yapılabilir. Bu durumda Ek-2'de yer alan başvuru formu kullanılır.

Dağıtım

MADDE 4(1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarına eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve firmaların önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 5(1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

İthal Lisanslarının Süresi

MADDE 6 –(1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

İthal lisansı devri

MADDE 7(1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının revizesi

MADDE 8(1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 9(1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

MADDE 10(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11(1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

TABLO

 

No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

1

2914.19.90

* Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:

  • Maksimum % 0,1 asetik asit içeren
  • Maksimum % 0,1 su içeren,
  • Maksimum 15 APHA renk değerinde
  • Kırınma indisi 1,450 ± 0,002
  • yoğunluğu :0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C)

Ton

550

0

2

3804.00.00

*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodium lügnosülfonat içeren sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi

Ton

900

0


* : Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

 

 

Ek-2

.......................................................................................... İTHALATINDA UYGULANAN

TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih.../.../......

TİCARET BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

4/9/2018 tarihli ve 60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6) kapsamında, aşağıda belirtilen maddeler için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı
İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;

 

Unvanı

:

Vergi numarası

:

Açık adresi

:

Telefonu (dahili), faks numarası

:

Web adresi,

:

e-posta adresi*

:

İhracatçı firmanın unvanı, adresi

 

 

G.T.İ.P.

:

Madde ismi

:

Ticari ismi

:

Malın kullanılacağı yer

:

Malın talep edilen miktarı

:

Malın menşe ülkesi

:

Malın sevk ülkesi

:

Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi

:


*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.

 

Ek-3

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-2)

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği

3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği

4- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

6- Bu Tebliğ'in Ek-l'inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, yeminli mali müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

7- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli faaliyet formu (Ek-4)

 

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca .................... gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı " ........................... (Ek-1 'de yer alan söz konusu GTP'ye ait özel tanım) ................................... " tanımlı maddenin ithalat miktarınıgösterir.

 

Firma Unvanı:

Firma Vergi No:

Sıra No

Beyanname

Miktar (Kg)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN 
ADI SOYADI

 

Ek-4

Faaliyet Formu Örneği

Tarih: ..../..../.......

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan

Mühür

İmza ve Kaşe(1)

İmza ve Kaşe

 

 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler

Firma Unvanı(2)

 

Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası

 

Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası

 

Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No

 

2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

Adı Soyadı

 

Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası

 

Adres ve Telefon/Faks Numarası

 

3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine ilişkin Bilgiler

 

2015

2016

2017

Tüketim Kapasitesi (Ton)

 

 

 

Fiili Sarfiyatı (Ton)

 

 

 

4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler

Talep konusu Madde Kullanılarak 
Üretilen Ürünün Adı(3)

 

 

2015

2016

2017

Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton)

 

 

 

Üretilen Ürün Miktarı (Ton)

 

 

 Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

----------o----------