R.Gazete No: 30445

R.G. Tarihi: 8.6.2018

 

     Ekonomi Bakanlığından:

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2018/4) 1

 

     MADDE 120/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne geçici 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

     " Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

     GEÇİCİ MADDE 32 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir."

 

     MADDE 2Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

     MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;
   
  G2/0474F.090 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli),

   

  X/0261F.232 (İhracat Mevzuatı),

   

  I/0933F.027 (Teşvik Mevzuatı),

   

  V/2976F.313 (İthalat Mevzuatı) ve

   

  XIII/3218F.129 (Serbest Bölgeler Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.