R.Gazete No: 30443
R.G. Tarihi: 6.6.2018

 

     Ekonomi Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/4)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

     MADDE 15/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

     "

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

     (ABD Doları/Ton*)

1206.00.91.00.11

Çerezlik olanlar

2.500

1206.00.99.00.11

Çerezlik olanlar

2.500

*Ton: Brüt Ağırlık "

    

     MADDE 2Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

     "Başlamış işlem

     GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır."

 

     MADDE 3Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

     MADDE 4Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;
     
    V/976F.0888 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.