R.Gazete No: 30450

R.G. Tarihi: 13.6.2018

 

 

     Ekonomi Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/3)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

     MADDE 1 – 1/3/2018 tarihli ve 30347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)'in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

     (2) A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmaz."

 

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

     MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    V/976F0.899 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.