Karar No. 2018/11630                           R.Gazete No: 30442(Mük.)

Karar Tarihi: 9/4/2018                            R.G. Tarihi: 5.6.2018

  

     19 Eylül 2013 tarihinde Podgoritsa'da imzalanan ve 8/2/2018 tarihli ve 7096 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasr"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/3/2018 tarihli ve 13589537 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                        CUMHURBAŞKANI

    Binali YILDIRIM

       Başbakan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI

Bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti;

Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, ülkelerinin ekonomik, malı ve ticari çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak;

Eşyanın ithalinde ve ihracında alman gümrük vergi, resim ve diğer harç ve ücretlerinin doğru bir şekilde tahakkuk edilmesini ve toplanmasını; eşyanın tarife sınıflandırmasının, kıymetinin ve menşeinin doğru tespitini ve yasaklama, kısıtlama ve kontrol hükümlerinin muntazaman uygulanmasını sağlamanın taşıdığı önemi dikkate alarak;

Gümrük mevzuatına aykırı suçların önlenmesine ve ithalat ve ihracat vergileriyle, resimlerinin ve diğer masrafların doğru bir şekilde toplanmasına yönelik çabaların, Tarafların Gümrük İdareleri arasında yapılacak yakın işbirliğiyle daha etkin hale getirileceği hususunu dikkate alarak;

Kamu sağlığına ve topluma tehlike teşkil eden, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı ticaretinin mevcut ölçeğinden ve artma eğiliminden endişe duyarak;

25 Mart 1972 tarihli Protokol'le değiştirilen 30 Mail 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi'ne; 21 Şubat 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi'ne ve 20 Aralık 1988 tarihli Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticaretiyle Mücadele Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak;

Gümrük İşbirliği Konseyi'nin, 5 Aralık 1953 tarihli, Karşılıklı İdari Yardıma ilişkin Tavsiye Kararına atıfta bulunarak;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde 1

TANIMLAR


Bu Anlaşma'da geçen:

a) "Gümrük Mevzuatı" deyimi, Gümrük İdarelerinin topladığı gümrük vergi, resim ya da diğer harç ya da ücretlerle veya Gümrük İdarelerinin uyguladığı yasaklama, kısıtlama ve kontrol önlemleriyle ilgili olsun ya da olmasın; eşyanın ithali, ihracı, transiti ya da diğer Gümrük rejimlerine tabi tutulmasıyla ilgili olarak, Akit Tarafların Devletlerinin mevzuat ve diğer hukuki belgeleri;

b) "Gümrük vergileri" deyimi, eşyanın ithali ya da ihracı sırasında veya eşyanın ithali veya ihracıyla bağlantılı olarak tahsil edilen ancak miktar bakımından verilen hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile sınırlı olan ücret ve harçları kapsamayan gümrük vergileriyle, diğer tüm vergi, resim, ücret ya da harçlar;

c) "Talepte Bulunan İdare" deyimi, bu Anlaşma gereği yardım talep eden ya da bu yardımı alan Gümrük İdaresi;

d) "Talepte Bulunulan İdare" deyimi, bu Anlaşma gereği kendisinden yardım talep edilen ya da bu yardımı sağlayan Gümrük İdaresi;

e) "Gümrük suçu" deyimi, Gümrük mevzuatının ihlali ve bu mevzuatın ihlaline yönelik her tür teşebbüs;

f) "Gümrük İdaresi" deyimi Türkiye Cumhuriyeti'nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Karadağ'da ise Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresi;

g) "Kişi" deyimi, gerçek ya da tüzel kişi;

h) "Kişisel veri" deyimi, Gümrük mevzuatının ihlali ya da ihlaline yönelik teşebbüsler dahilinde teşhis edilebilen özel ve tüzel kişiyle ilgili bilgiler;

i) "Uyuşturucu maddeler" deyimi, 1961 yılma ait Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi'nin 1 ve 2. Listelerinde sıralanan doğal ya da sentetik menşeli maddeler;

j) "Psikotıop maddeler" deyimi, 1971 yılına ait BM Psikotıop Maddeler Sözleşmesi'nin 1,2, 3 ve 4. Listelerinde sıralanan doğal ya da sentetik maddeler;

k) "Prekürsörler" deyimi, 1988 yılma ait BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticaretiyle Mücadele Sözleşmesi'nin 1 ve 2. Listelerinde sıralanan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretiminde kullanılan kontrollü kimyasal maddeler;

l) "Kontrollü teslimat" deyimi, yasadışı yollardan sevk edilen ya da yasadışı yollardan sevk edildiğinden şüphelenilen sigara, uyuşturucu madde, psiktrop madde ve prekürsörlerin ve bu maddelerin yerine ikame edilen her tür maddenin yanısıra ülkelerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarına tehlike teşkil eden diğer riskli eşyanın bir ya da daha fazla ülkenin yetkili makamlarının bilgisi ya da kontrolü dahilinde ve gümrük suçu işleyen kişileri tespit etmek amacıyla, bu ülke ya da ülkelerin topraklarından ihracı, geçişi ya da bu ülke ya da ülkelerin topraklarına ithaline ilişkin olarak kullanılan yöntem anlamına gelir.

Madde 2

ANLAŞMANIN KAPSAMI

1. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, gümrük mevzuatının özellikle gümrük suçlarının önlenmesi, tespiti, bu suçlarla mücadele edilmesi ve bu suçların soruşturulması yoluyla doğru bir şekilde uygulanmasını sağlama hususunda, bu Anlaşma'da öngörülen şekil ve koşullar dahilinde birbirlerine yardımcı olurlar.

2. İşbu Anlaşma uyarınca sağlanan ,üm yardımlar, talepte bulunulan Akit Tarafın Devletimde yürürlükte bulunan ulusal mevzuata uygun olarak ve söz konusu Akit Tarafın Gümrük İdaresi'nin yetki ve mevcut kaynaklan dahilinde gerçekleştirilecektir.

3. Bu Anlaşmamın hükümleri, herhangi bir kişiye bir talebin yerine getirilmesine engel olma hakkını vermez.

Madde 3

TALEP HALİNDE YARDIM YAPILMASI

1. Talepte bulunan İdaremin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare, talepte bulunan İdareye, gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamasına imkan vermek için ilgili tüm bilgileri; diğerlerinin yanı sıra eşyanın taşınması ve şevkine, eşyanın niteliği ve varış noktasına teslimi, tarife sınıflandırması, kıymet ve menşeiyle ilgili bilgilerle gümrük mevzuatına karşı suç teşkil eden ya da edebilecek, gerçekleştirilen ya da planlanan fiillerle ilgili bilgileri temin eder.

2. Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare, talepte bulunan İdareyi, gerekli olması halinde, eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimini de belirterek, talepte bulunan Akit Tarafın Devletinin topraklarından ihraç edilen ya da bu topraklara ithal edilen eşyanın, talepte bulunulan Akit Tarafın Devletinin topraklarından düzgün bir şekilde ithal edilip edilmediğinden ya da bu topraklara düzgün bir şekilde ihraç edilip edilmediğinden haberdar eder.

3. Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare, mevcut yetkileri dahilinde, aşağıdaki hususların gözetime tabi tutulması için gerekli girişimlerde bulunur:

a) Haklarında, talepte bulunan Akit Tarafın Devletinin toprağında gümrük suçu işlediğine ya da işlemiş olduğuna inanmak için makul gerekçelerin bulunduğu özel ya da tüzel kişiler;

b) Eşyanın, yasadışı yollardan Akit Tarafın Devletinin toprağına ithal edilmesinin amaçlandığından şüphe edilmesine sebep olacak şekilde saklandığı yerler;

c) Talepte bulunan Akit Tarafın Devletinin toprağında gümrük suçu işlenmesine sebep olabilecek şekilde, talepte bulunan idarenin tebliğ ettiği eşyanın dolaşımı;

d) Talepte bulunan Akit Tarafın Devletinin toprağında gümrük suçu işlemek amacıyla kullanılmış olduğuna, kullanıldığına ya da kullanılabileceğine inanmak için makul sebeplerin olduğu taşıma araçları.

Madde 4

KENDİLİĞİNDEN YARDIM

Akit Tarafların Gümrük İdareleri, özellikle aşağıdaki hususlarla ilgili bilgi elde ettiklerinde, gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanması için gerekli olduğunu düşündükleri konularda birbirlerine, mevcut yetkileri dahilinde, yardım sağlarlar:

- Gümrük mevzuatını ihlal etmiş olan, ihlal eden ya da ihlal edebilecek ve diğer Akit Tarafln menfaatlerine aykırı olabilecek fiiller;

- Gümrük suçu işlemede kullanılan yeni araç ya da yöntemler;

- Diğer Akit Tarafın Devletinin topraklarında işlenmiş gümrük suçlarının konusu olduğu bilinen ya da konusu olduğundan şüphelenilen eşya;

- Diğer Akit Tarafın Devletinin topraklarında gümrük suçu işlediği bilinen ya da gümrük suçu işlediğinden şüphelenilen özel kişiler;

- Haklarında, diğer Akit Tarafın Devletinin toprağında gümrük suçu işlemek amacıyla kullanılmış olduklarına; kullanılmakta olduklarına ya da kullanılabileceklerine dair bilgi ya da şüphenin bulunduğu taşıma araçları ve konteyn erler.

Madde 5

TEKNİK YARDIM

1. Bu Anlaşma'da öngörülen vardım, diğer hususların yanı sıra, aşağıdakilerle ilgili bilgilerin sağlanmasını kapsar:

a) Gümrük suçlarının önlenmesinde kullanılabilecek kolluk faliyetleri ve özellikle de gümrük suçlarıyla mücadelede kullanılan özel araçlar;

b) Gümrük suçu işlemede kullanılan yeni yöntemler;

c) Yeni kolluk yardım ve tekniklerinin başarılı bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan gözlem ve bulgular; ve

d) Yolcu ve kargo işlemlerinde kullanılan yeni teknikler ve ileri yöntemler.

2. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, ulusal mevzuatlarına aykırı olmaması halinde, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmaya çalışırlar:

a) Personelleri için özel eğitim programlarının başlatılması, geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi;

b) Bilgilerin güvenilir ve hızlı bir şekilde paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla, aralarında iletişim kanalların tesis ve muhafaza edilmesi;

c) Karşılıklı personel ve uzman değişimi ve irtibat görevlilerinin görevlendirilmesi de dahil olmak üzere, aralarında etkin bir koordinasyonun gerçekleştirilmesi için kolaylık sağlanması;

d) Yeni ekipman ya da prosedürlerin değerlendirilmesi ve test edilmesi;

e) Tarafların ilgili gümrük usullerinin basitleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi;

f) Zaman zaman ortak faaliyette bulunulmasını gerekli kılabilecek diğer genel idari konular.

Madde 6

TESLİMAT/TEBLİĞ

Talepte bulunan İdarenin talebi üzerine, talepte bulunulan İdare, Devletinin toprağında ikamet eden ya da yerleşik bulunan bir alıcıya, bu Anlaşma kapsamında bulunan

a) İlgili tüm belgeleri teslim etmek;

b) İlgili tüııı kararları tebliğ etmek amacıyla,

Devletinin mevzuatı gereği tüm önlemleri alır. Böyle bir durumda, bu Anlaşma'nın 7. Maddesinin 3. fikrası geçerli olur.

Madde 7

YARDIM TALEBİNİN ŞEKLİ VE ÖZÜ

1. İşbu Anlaşma çerçevesindeki talepler, yazılı olarak yapılır. Bu taleplerin gereğinin yapılması için gerekli belgeler, talebe eklenir. Gerekli olması halinde, durumun aciliyeti sebebiyle, sözlü talepler de kabul edilebilir; ancak sözlü taleplerin, derhal yazılı olarak teyit edilmesi gereklidir.

2. Bu Maddenin 1. fıkrası çerçevesindeki taleplerde, aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Talepte bulunan İdare;

b) Talep edilen tedbir;

e) Talebin konusu ve gerekçesi;

d) Kanunlar, kurallar ve diğer ilgili hukuki unsurlar;

e) Talebin ilgili olduğu özel ya da tüzel kişilerle ilgili, mümkün olduğunca kesin ve kapsamlı göstergeler;

f) Bu Anlaşma'nın 6. Maddesi'nde ifade edilen durumlar halicinde, ilgili unsurların bir özeti; ve

g) Talep edilen yardımla, yardımın ilgili olduğu konu arasındaki bağlantı.

3. Talepler, talepte bulunulan İdarenin resmi dilinde, İngilizce ya da talepte bulunulan İdarenin kabul edeceği bir dilde yapılır.

4. Talepte bulunulan İdarenin, talebi karşılamak için uygun kurum olmaması durumunda, talepte bulunulan İdare, söz konusu talebi, taleple ilgili işlemleri ulusal mevzuat gereği kendi yetkileri çerçevesinde yapacak ya da talepte bulunan İdareye taleple ilgili takip edilmesi gerekli prosedür hakkında tavsiyede bulunacak olan ilgili kuruma derhal iletir.

5. Talebin, resmi koşulları karşılamaması durumunda, talebin düzeltilmesi ya da eksiklerinin giderilmesi talep edilebilir. Alınacak önleyici tedbirlerin sırası, bu durumdan etkilenmez.

Madde 8

TALEPLERİN UYGULAMAYA KONULMASI

1. Talepte bulunulan İdare, talebi uygulamaya koymak için sorumluluğu kapsammdaki tüm tedbirleri alır ve gerekli olması halinde, taleple ilgili işlemi yürütmek amacıyla gerekli resmi ya da adli tedbirleri araştırmaya gayret eder.

2. Bir Akit Tarafın Gümrük İdaresi, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresinin talebi üzerine, uzman ve tanıkların ve gümrük suçu işlediğinden şüphelenilen kişilerin sorgulanması da dahil olmak üzere, gerekli tüm soruşturmaları yürütür ve işbu Anlaşma'da atıfta bulunulan konularla bağlantılı olan kontrol, muayene ve bilgi toplama amaçlı incelemeleri yürütür.

3. Talep olması halinde, talepte bulunulan İdare, talepte bulunan İdarenin görevlilerinin, talepte bulunan İdareyi ilgilendiren gümrük suçlarını soruşturmaları için talepte bulunulan Akit Tarafın Devletinin toprağında bulunmasına, mümkün olduğunca azami seviyede izin verir.

4. Talepte bulunan İdare, talep edilmesi halinde, talebe cevaben gerçekleştirilecek olan faaliyetin zamanı ve yeri konusunda haberdar edilir. Böylelikle, söz konusu faaliyetin koordine edilmesi mümkün hale gelir.

5. Talepte bulunan İdarenin gümrük suçlarını soruşturma yetkisine sahip olan görevlileri, talepte bulunulan İdereden, ilgili defter, kayıt ve diğer belgeleri ya da veri ortamını incelemesini ve ilgili belge örneklerini temin etmesini ya da gümrük suçlarıyla ilgili tüm bilgileri sağlamasını isteyebilir.

Madde 9

BİLGİNİN İLETİLME ŞEKLİ

1. Talepte bulunulan İdare, yapılan incelemelerden elde edilen sonuçları, belge, onaylı belge sureti ve benzer şekillerde ve gerekli olduğunda sözlü olarak talepte bulunan İdareye iletir.

2. Bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgeler, aynı amaçla herhangi bir şekilde oluşturulmuş olan bilgisayar ortamındaki bilgilerle değiştirilebilir. Bilgisayar ortamındaki bilgilerin yorumlanması ve bu bilgilerden yararlanılmasına ilişkin tüm bilgiler, bilgisayar ortamındaki bilgilerle birlikte temin edilir.

Madde 10

YARDIM SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI

1. Talepte bulunulan İdare, yapılan talebin karşılanmasının kendi Devletinin egemenliğini, güvenliğini, Devletinin kamu politikasını veya diğer önemli ulusal çıkarlarını ihlal edeceği ya da ulusal, ticari ya da mesleki bir sim ihlal edeceği kanaatine varması halinde, yardım sağlanması reddedilebilir ya da söz konusu talep, belli koşul ya da gereklerin yerine getirilmesine bağlı olarak sağlanabilir.

2. Talepte bulunan İdarenin, kendisinden talep edilmesi halinde temin edemeyeceği bir yardım talebinde bulumnası halinde, talepte bulunan İdare, talebinde bu hususa dikkat çeker. Bu durumda, söz konusu talebe ne şekilde cevap verileceğine, talepte bulunulan İdare karar verir.

3. Yardımın sağlanmaması ya da yardım sağlamanın reddedilmesi halinde, buna dair karar ve kararın gerekçeleri, gecikme olmaksızın talepte bulunulan İdareye bildirilmelidir.

Madde 11

GİZLİLİK İLKESİNE UYGUN HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1. Bu Anlaşma kapsamında herhangi bir şekilde iletilen bilgiler, gizlilik niteliğini haizdir. Bu bilgiler, resmi gizlilik yükümlülüğü kapsamındadır ve bilgileri alan Akit Tarafın Devletinin uyguladığı aynı tür bilgilerle ilişkili olmak üzere ilgili ulusal mevzuat kapsamında sağlanan aynı korumadan yararlandın lir.

2. Kişisel veriler, ancak, Akit Tarafların Devletlerinin mevzuatı kapsamında sağlanan kişisel koruma düzeyinin eşdeğer nitelikte olması halinde iletilebilir. Akit Taraflar, bu Anlaşmanın 12. Maddesi'nde ifade edilen prensiplere dayalı olarak asgari koruma düzeyi sağlayacaklardır.

Madde 12

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1. Otomatik işlemeye tabi tutulan kişisel veriler:

a) Adil ve hukuka uygun bir şekilde elde edilecek ve işlenecek;

b) Belli ve meşru amaçlar doğrultusunda saklanacak ve bu amaçlara uygun olmayacak bir şekilde kullandmayacak;

c) Yeterli, uygun ve saklanma amaçları itibariyle gereğinden fazla miktarda olmayacak;

d) Doğru ve gerekli olması halinde güncel olacak;

e) Velilerin saklanması için gerekli olan süreden fazla olmayacak şekilde, veri sahiplerinin kimliğinin belirlenmesine izin verecek şekilde muhafaza edileceklerdir.

2. Irksal kökeni, siyasi fikirleri ya da dinsel inançları ya da diğer inançları ve sağlık ya da cinsel hayatla ilgili kişisel verileri ifşa eden kişisel veriler, iç hukukta konuyla ilgili koruma sağlanmadığı sürece kendiliğinden işleme tabi tutulamaz. Aynı durum, cezai hükümlerle ilgili kişisel veriler için de geçerlidir.

3. Akit Taraflar, otomatik veri dosyalarında saklanan kişisel verilerin izinsiz olarak tahribe ya da kazara kaybolmaya ve yetkisiz erişime, değişikliğe tabi tutulmaya ya da yaygınlaştırılmaya karşı korunmasıyla ilgili güvenlik tedbirlerini alırlar.

4. Herkes;

a) Otomatik kişisel verileri, bu verilerin amaçlarını ve dosyayı kontrol eden merciin kimliğini, ikametgahını ya da iş yeri merkezini tespit etme;

b) Makul aralıklarla ve fazla gecikmeye ya da masrafa yol açmadan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik veri dosyasında saklı tutulup tutulmadığının teyidini ve bu verilerin kendisine anlaşılır bir şekilde bildirilmesini sağlama:

c) Söz konusu verilerin, bu Maddenin 1 ve 2. fıkralarında ifade edilen temel prensipleri devreye sokarak, iç hukuk hükümlerine aykırı şekilde işlenmiş olması halinde; durumun gerektirdiği şekilde, verilerin düzeltilmesini ya da silinmesini temin etme;

d) Bir teyit talebinin, ya da durumun gerektirdiği şekilde, bu Akranın b) ve e) bentlerinde atıfta bulunulan verilerin iletilmesi, düzeltilmesi ya da silinmesine yönelik bir talebin karşılanmaması halinde, konuyla ilgili yasal çözüm yolu arama hakkına sahiptir.

5. Bu Madde'nin 6 ve 7. fıkralarında tanımlanan sınırlar haricinde, bu Maddenin 1, 2 ve 4. fıkralarının hükümlerine hiç bir istisna getirilmez.

6. Bu Madde'nin 1, 2 ve 4. fıkralarına getb'ilecek bir istisnaya, bu istisnanın Akit Tarafın hukuku kapsamında öngörülmesi ve bu istisnanın

a) Devlet güvenliğinin, kamu güvenliğinin. Devletin maddi çıkarının korunması ya da cezai suçların bastırılması;

b) Veri sahibinin ya da diğer kişilerin hak ve özgüllüklerinin korunması amacıyla demokratik bir toplumda alınması gerekli bir tedbir olması halinde izin verilir.

7. Bu Maddenin 4. fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde ifade edilen hakların kullanımına getirilen kısıtlamalar, veri sahiplerinin özel hayatlarının ihlali şeklinde açık bir riskin bulunmaması halinde, istatistiksel amaçlar ya da bilimsel araştırma amaçları doğrultusunda kullanılan otomatik kişisel veri dosyalarıyla ilgili olarak kanunla getirilebilir.

8. Her Akit Taraf, bu Madde'de belirtilen temel prensiplerin devreye girmesine sebebiyet verecek şekilde, iç hukuk hükümlerinin ihlaliyle ilgili yaptırım ve yasal çözüm yolu tesis etmeyi taahhüt eder.

9. Bu Madde'de geçen hiç bir hüküm, bir Akit Tarafa, veri sahiplerine bu Madde'de şart koşulandan daha büyük ölçekli bir koruma sağlama imkanını sınırlayacak ya da aksi yönde etkileyecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 13

BİLGİLERİN KULLANIMI

1. Karşılıklı yardım sırasında alınan bilgi, belge ve diğer iletiler, soruşturmayla ilgili, adli ve idari işlemler de dahil olmak üzere, sadece işbu Anlaşma'da belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

2. Talepte bulunan İdare, talepte bulunulan İdarenin önceden yazılı rızası olmadan, bu Anlaşma kapsamında elde edilen delil ya da bilgileri, talepte belirtilen amaçlar dışında kullanamaz.

3. Kişisel verilerin, bu Anlaşma çerçevesinde paylaşılması halinde. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, söz konusu kişisel verilerin, sadece talepte belirtilen amaçlar doğrultusunda ve talepte bulunulan İdarenin getirebileceği koşullara uygun olarak kullanılmasını sağlar.

4. Bu Maddenin 1 ve 2. fıkralarının hükümleri, uyuşturucu, prikotrop madde ve prekürsörlerle ilgili Hilallere dair bilgilere uygulanmaz. Bu bilgiler, uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ticaretiyle mücadeye doğrudan dahil olan talepte bulunan Akit Tarafın Devletinin yetkililerine iletilebilir.

Madde 14

UYUŞTURUCU, PRİKOTROP MADDE VE PREKÜRSÖRLERİN YASADIŞI TİCARETİNE KARŞI

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER


1. Gümrük İdareleri, talep üzerine ya da kendi inisiyatifleriyle aşağıdaki konularla ilgili tüm bilgileri birbirlerine temin ederek, uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ticaretinin önlenmesi, soruşturulması ve bunlarla mücadelede edilmesi hususunda birbirlerine yardımcı olurlar:

a) uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ticaretiyle mücadele yöntemleri;

b) uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörler ile yeni tespit yöntem ve araçları üzerindeki gümrük kontrolünün prensipleri,

c) uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ticaretiyle mücadeleye ilişkin yayınlar ve ilave bilimsel ve mesleki yayımlar ve eğitim araçları;

d) yeni uyuşturucu, psikotrop maddeler ve prekürsör tipleri, üretim yeri, kaçakçıların kullandığı yollar ve gizleme yöntemleri, farklı ülke ve bölgelerdeki uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin fiyatlarında görülen değişiklikler.

2. Akit Taraflardan birinin Gümrük İdaresi, kendi inisiyatifiyle ya da talep olması halinde, diğer Akit T arafın Gümrük İdaresine aşağıdakilerle ilgili tüm bilgileri temin edecektir:

a) uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ithali, ihracı ya da ticaretine iştirak ettiği bilinen ya da iştirak ettiğinden şüphelenilen özel ve tüzel kişiler;

b) uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ticaretinde kullanılan yeni yol ve araçlar;

c) uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ticaretinin konusu olduğu bilinen ya da olduğundan şüphelenilen eşya ve posta yoluyla gelen paketler;

d) uyuşturucu, psikotrop madde ve prekürsörlerin yasadışı ticaretinde kullanıldığı bilinen ya da kullanıldığından şüphelenilen ya da kullanılma ihtimali olan taşıma araçları.

Madde 15

KONTROLLÜ TESLİMAT

1. Gümrük İdareleri, kontrollü teslimat yönteminin uygulanmasında birbirleriyle işbirliği yaparlar.

2. Kontrollü teslimat yöntemini uygulama kararı, Akit Taraflardan birinin Devletinde yürürülükte bulunan ulusal mevzuata uygun şekilde her bir somut durumda alınır.

Madde 16

DOSYA, BELGE VE TANIKLAR

1. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, talep olması halinde, eşyanın tarife sınıflandırmasını, kıymetini, menşeini, niteliğini ve varış noktasını gösteren, eşyanın taşınması ve şevkiyle ilgli belgeleri temin eder.

2. Dosya, belge ve diğer materyallerin asılları, ancak, bunların suretleri yetersiz görüldüğünde talep edilir. Özel talep olması halinde, bu dosya, belge ve diğer materyallerin suretlerinin uygun şekilde tasdik edilmesi gerekir.

3. Talepte bulunan İdareye temin edilmiş olan dosya, belge ve diğer materyallerin asılları, ilk fırsatta iade edilir. Talepte bulunulan İdarenin ya da üçüncü tarafların konuyla ilgili haklan, bundan etkilenmez. Talep olması halinde, adli ya da benzer amaçlarla gerekli olan dosya veya belge asılları, gecikmeksizin iade edilir.

4. Akit Taraflardan birinin Gümrük İdaresinin talebi olması halinde, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresi, çalışanlarının talepte bulunan Akit Tarafın Devletinde yürütülen adli ya da idari işlemlere tanık ya da uzman sıfatıyla katılmalarına ve bu işlemlerde gerekli görülen söz konusu dosya, belge ve materyalleri ve bunların onaylı suretlerini sunmalarına kendi takdirine bağlı olarak izin verir. Bu talepte, söz konusu işlemlerin yapıldığı zaman, yer, bu işlemlerin tipi ve çalışanın ne sıfatla tanıklık edeceği belirtilir.

Madde 17

MASRAFLAR

1. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, hükümet çalışanları dışındaki tanık harcamaları, uzman ücretleri ve çevirmen masrafları hariç olmak üzere işbu Anlaşma'nm uygulanması sonucu ortaya çıkan masrafların geri ödenmesine ilişkin tüm taleplerinden vazgeçerler.

2. Talebin yerine getirilmesi için önemli ve olağandışı harcamaların gerekmesi ya da gerekecek olması halinde, Taraflar, talebin yerine getirileceği şartlan ve masrafları karşılama şeklini belirlemek üzere birbirleriyle istişare ederler.

Madde 18

ANLAŞMANIN UYGULANMASI

1. Bu Anlaşmanın uygulanmasıyla, Akit Tarafların Gümrük İdareleri yetkilidir. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, veri koruma alanındaki kuralları dikkate alarak. Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili uygulamaya dönük tüm tedbir ve düzenlemeleri kararlaştırır.

2. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, yaptıkları istişareyi takiben, bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli tüm kanuni düzenlemeleri yapabilirler.

3. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, soruşturma birimlerinin birbiriyle doğrudan iletişim halinde olması için gerekli düzenlemeleri yapabilirler.

Madde 19

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI VE DEĞİŞİKLİKLER

1. Bu Anlaşmanın hükümlerinin yorumlanması ya da uygulanmasıyla ilgili tüm anlaşmazlıklar, Akit Taraflar arasında gerçekleştirilen istişare ya da müzakerelerle çözüme kavuşturulur.

2. Bu Anlaşmada, Akit Tarafların karşılıklı yazılı rızasıyla, istenildiği zaman değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler, bu Anlaşmanın 21. Maddesinin 1. fıkrası kapsamında belirtilen aynı yasal prosedüre uygun şekilde yürürlüğe girer.

Madde 20

ÜLKESEL UYGULAMA

Bu Anlaşma, tarafların ulusal mevzuatlarında tanımlandığı üzere, her iki Akıt Tarafın Devletlerinin gümrük bölgelerinde geçerlidir.

Madde 21

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

1. Bu Anlaşma, Akit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki koşulların karşılandığını diplomatik kanallardan birbirlerine yazıyla tebliğ ettikleri tarihi takip eden ikinci ayın ilk günii yürürlüğe girer.

2. Akit Tarafların Gümrük İdareleri, Anlaşmanın gözden geçirilmesine gerek olmadığım yazılı olarak birbirlerine tebliğ etmedikleri sürece, Gümrük İdarelerinden birinin talebi üzerine ya da Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık sürenin sonunda, Akit Tarafların Gümrük İdareleri, bu Anlaşmayı gözden geçirmek ve aralarındaki ilişkiden kaynaklanabilecek gümrükle ilgili diğer konuları görüşmek amacıyla bir araya gelme konusunda mutabık kalırlar.

3. Bu Anlaşma, belirsiz bir süre yürürlükte kalır. Ancak, Akit Taraflardan herhangi biri, Anlaşmayı diplomatik kanallar yoluyla tebliğde bulunarak her zaman feshedebilir. Anlaşma, bu tebliğin diğer Akit Taraf tarafından alınmasını takip eden altı ay sonra yürürlükten kalkar.

Tanık sıfatıyla, Hükümetlerinin usulü gereği yetkilendirdiği, aşağıda imzası bulunan kişiler, bu Anlaşmayı imzalamıştır.

Podgoritsa'da, 19 Eylül 2013 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Karadağ dilinde ve İngilizce imzalanmıştır. İşbu Anlaşmanın yorumlanmasında anlaşmazlık olması halinde, İngilizce metin geçerli sayılır.

----------o----------