R.Gazete No: 30443(Mük.)

                                                   R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE İLGİLİ MEVZUATIN

DİKKATE ALINMASI (BDS 250) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 7'NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 77

     MADDE 1 – 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:7 yürürlükten kaldırılmıştır.

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------