R.Gazete No: 30445

R.G. Tarihi: 8.6.2018

     Maliye Bakanlığından:

 

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

     MADDE 131/10/2011tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 33/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "MADDE 33/A – (1) Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcılarına, başarılı olamadıkları ya da özürsüz olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte ikinci kez sınav hakkı verilir. Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre yazılı sınavdan başarılı sayılanlar bu yazılı sınav notu geçerli olmak üzere, ikinci sınavda sadece yeterlik sınavının sözlü bölümüne alınırlar.

     (2) İkinci sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere verilir."

 

     MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

     MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;
     
    XXX/4594E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir..