Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 128

31 Mayıs 2018

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik'de değişiklikler yapılmıştır.
Resmi Gazete No. 30437 R.G.Tarihi: 31.5.2018 ...
31 Mayıs 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik


31.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30437 R.G. Tarihi: 31.5.2018 ...
31 Mayıs 2018

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği


31.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Resmi Gazete No.30437 R.G. Tarihi: 31.5.2018 Ekonomi Bakanlığından: ...
31 Mayıs 2018

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/26)


31.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ ile 24/3/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)’de değişiklikler yapılmıştır.
Resmi Gazete No. 30437 R.G. Tarihi: 31.5.2018 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ ...
31 Mayıs 2018

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
Resmi Gazete No.30437 R.G. Tarihi : 31.5.2018 ...
30 Mayıs 2018

6502 s. Kanun Kapsamında İdari Para Cezaları Uzlaşma Yön.


30.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, uzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışması ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77/A maddesi kapsamında yapılan uzlaşma başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30436 R.G. Tarihi: 30.5.2018 ...
30 Mayıs 2018

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği


30.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; serbest, serbest olmayan ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı ile buna ilişkin hizmetlerin sunulmasında tüketici, tedarikçiler ve/veya dağıtım şirketleri arasındaki iş ve işlemlere esas asgari standart, usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30436 R.G. Tarihi: 30.5.2018 ...
30 Mayıs 2018

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yap. Hk.


30.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30436 R.G. Tarihi: 30.5.2018 ...
30 Mayıs 2018

Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik


30.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlar ve kullanımındaki alanlar ile üzerindeki tesislerin, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna uygun ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30436 R.G. Tarihi: 30.5.2018 ...
30 Mayıs 2018

5996 s. Kanun Hk. Anayasa Mahkemesi KararıANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas No.: 2018/2 Karar No.: 2018/43 Karar Tarihi: 2.5.2018 R.G. Tarihi: 30.5.2018 R.G. No. : 30436 ...