R.Gazete No: 30411

                                                  R.G. Tarihi: 4.5.2018

     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK

A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)'İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/5)

     MADDE 1 –15/7/2015 tarihli ve 29417 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

----------o----------