R.Gazete No: 30417

                                                 R.G. Tarihi: 10.5.2018

  

     Sermaye Piyasası Kurulundan:

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ (III-48.1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (III-48.1.c) 1

     MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)'nin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2017" ibaresi "31/12/2019" olarak değiştirilmiştir.

     MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    IV⁄2499F.080 (Sermaye Piyasası Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^