R.Gazete No: 30410

                                                  R.G. Tarihi: 3.5.2018

     Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/2)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

     MADDE 1 –11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)'in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

|------------------|--------------------------------|------------|
| GTİP             | Eşyanın Tanımı                 | Birim      |
|                  |                                | Gümrük     |
|                  |                                | Kıymeti    |
|                  |                                | (ABD       |
|                  |                                | Doları/Kg*)|
|------------------|--------------------------------|------------|
| 4011.10.00.90.12 | Çelik Kuşaklı Radyal Dış       |            |
|                  | Lastikler                      |            |
|------------------|--------------------------------|     3      |
| 4011.20.10.00.19 | Diğerleri                      |            |
|------------------|--------------------------------|------------|
| 4011.40.00.00.00 | Motosikletlerde kullanılanlar  |            |
|------------------|--------------------------------|     3      |
| 4011.50.00.00.00 | Bisikletlerde kullanılanlar    |            |
|------------------|--------------------------------|------------|
| 4013.20.00.00.00 | Bisikletlerde kullanılanlar    |            |
|------------------|--------------------------------|     3,5    |
| 4013.90.00.00.11 | Motosikletlerde kullanılanlar  |            |
|------------------|--------------------------------|------------|

*Kg: Brüt Ağırlık"

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    V⁄976F.0886 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^