Karar No. 2018/11645                           R.Gazete No: 30409(Mük.)

Karar Tarihi: 9.4.2018                            R.G. Tarihi: 2.5.2018

     167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen sürenin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2/4/2018 tarihli ve 140 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                        CUMHURBAŞKANI

    Binali YILDIRIM

       Başbakan

9/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11645 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

     MADDE 1 - (1) 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanma belgesi almış olanların su ölçüm sistemi kurumları için öngörülen süre 2/4/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

     MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

----------o----------