Karar No. 2018/11685                                  R.Gazete No: 30416

Karar Tarihi: 30.4.2018                            R.G. Tarihi: 9.5.2018

     Ekli "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 25/4/2018 tarihli ve 11512 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                        CUMHURBAŞKANI

    Binali YILDIRIM

       Başbakan

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN

BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ

GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN

YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR ESASLAR 1

     MADDE 1-15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslari'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

     "GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2018 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

     (2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir."

     MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    VII⁄1580D.240 (Belediye Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^