Karar No. 2018/11818                                  R.Gazete No: 30424

Karar Tarihi: 14.5.2018                           R.G. Tarihi: 17.5.2018

  

     Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/2018 tarihli ve 64255 sayılı yazısı üzerine, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                        CUMHURBAŞKANI

    Binali YILDIRIM

       Başbakan

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ KARAR

     MADDE 1– (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

     MADDE 2– (1) Bu Karar eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi tutarları, 1 inci maddeye göre tespit edilen değişim tutarları esas alınarak belirlenir.

     MADDE 3– (1) Bu Karar eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.

     MADDE 4– (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

     MADDE 5– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

LİSTE

|------------------|----------------------------------------------|
| G.T.İ.P. NO      | Mal İsmi                                     |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013       |
|                  | gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya     |
|                  | daha fazla fakat 98'den az olanlar)          |
|                  | Kurşunsuz benzin 95 oktan                    |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013       |
|                  | gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya     |
|                  | daha fazla fakat 98'den az olanlar)          |
|                  | Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013       |
|                  | gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya     |
|                  | daha fazla fakat 98'den az olanlar)          |
|                  | Diğerleri                                    |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013       |
|                  | gramı geçmeyenler (Oktanı (RON) 98 veya daha |
|                  | fazla olanlar)                               |
|                  | Kurşunsuz benzin 98 oktan                    |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013       |
|                  | gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya     |
|                  | daha fazla olanlar)                          |
|                  | Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013       |
|                  | gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya     |
|                  | daha fazla olanlar)                          |
|                  | Diğerleri                                    |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller)                                 |
|                  | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i   |
|                  | geçmeyenler) (moc.eyilamola'dan çaldık)      |
|                  | Motorin                                      |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller)                                 |
|                  | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i   |
|                  | geçmeyenler)                                 |
|                  | Motorin                                      |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2711.12          | (Sıvılaştırılmış)                            |
|                  | Propan                                       |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2711.13          | (Sıvılaştırılmış)                            |
|                  | Bütan                                        |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)         |
|                  | Motorlu taşıtlarda yakıt olarak              |
|                  | kullanılacak olanlar (Otogaz)                |
|                  | Diğerleri                                    |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar)                        |
|                  | Propan                                       |
|------------------|----------------------------------------------|
| 2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar)                        |
|                  | Bütan                                        |
|------------------|----------------------------------------------|

----------o----------