R.Gazete No: 30435

                                                  R.G. Tarihi: 29.5.2018

     Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO:4) 1

     MADDE 1 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde"  

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  GV⁄0193F.843 (Gelir Vergisi Mevzuatı),

   

  D⁄0506F.452 (Sosyal Sigortalar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.

  ^