Resmi Gazete No.30437

R.G. Tarihi : 31.5.2018

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

 DAİR YÖNETMELİK 1

 

     MADDE 1 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç," ibaresi "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere" şeklinde değiştirilmiştir.

 

     MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan "1/6/2018" ibaresi "1/1/2019" şeklinde değiştirilmiştir.

 

     MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

     MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

-----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  GM/3194E.325 (Gayrimenkul Mevzuatı),

   

  VIII/3194E.325 (İmar Mevzuatı),

   

  XXX/5775E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.