R.Gazete No: 30409

                                                  R.G. Tarihi: 2.5.2018

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/55)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/18) 1

     MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)'nin Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri Başlıklı EK-1 listesinin (b) maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(6) Rom aromalandırılmamalıdır."

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    XXI⁄0560F.733 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^