R.Gazete No: 30416

                                                  R.G. Tarihi: 9.5.2018

     Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2018/2) 1

     MADDE 125/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "a) En fazla yüzde 45'i; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,

İmkân Dilimleri (%)Katsayı
0-201,0
20-251,4
25-301,7
30-352,1
35-402,5
40-452,9

                                                                       "

     MADDE 2Bu Tebliğ 20/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM⁄4389F.756 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^