R.Gazete No: 30403 (Mük.)

                                                 R.G. Tarihi: 26.4.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ

(TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600)

HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 27'NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 72

     MADDE 1 – 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27 yürürlükten kaldırılmıştır.

      MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------