R.Gazete No: 30393

                                                  R.G. Tarihi: 16.4.2018

     Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/5)

     Kapsam

     MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

|------------------|------------------------------------------|--------|
| G.T.İ.P.         | Eşya Tanımı                              | Birim  |
|                  |                                          | Gümrük |
|                  |                                          | Kıymeti|
|                  |                                          | (ABD   |
|                  |                                          | Doları/|
|                  |                                          | Ton*)  |
|------------------|------------------------------------------|--------|
| 6907.21.00.00.00 | Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı %  | 700    |
|                  | 0,5'i geçmeyenler                        |        |
|------------------|------------------------------------------|--------|
| 6907.22.00.00.00 | Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı %  | 700    |
|                  | 0,5'i geçen fakat %10'u geçmeyenler      |        |
|------------------|------------------------------------------|--------|
| 6907.23.00.00.00 | Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı %  | 700    |
|                  | 10'u geçenler                            |        |
|------------------|------------------------------------------|--------|
| 6907.30.00.00.00 | Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40     | 1.500  |
|                  | alt pozisyonundakiler hariç)             |        |
|------------------|------------------------------------------|--------|
| 6907.40.00.00.00 | Bitirme seramikleri                      | 700    |
|------------------|------------------------------------------|--------|
| 6910.10.00.00.00 | Porselenden olanlar                      | 2.500  |
|------------------|------------------------------------------|--------|
| 6910.90.00.00.00 | Diğerleri                                | 1.500  |
|------------------|------------------------------------------|--------|

*Ton: Brüt Ağırlık

      Gözetim uygulaması

     MADDE 2 –(1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

     Başvuru

     MADDE 3 –(1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı İnternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki 'E-İmza Uygulamalarına Giriş' bölümündeki 'İthalat İşlemleri' kısmında Elektronik İmza ile yapılır. Ayrıca, E-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

     (2)  Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

     (3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen 'İthalat İşlemleri'  sayfasında bulunan 'Başvuru İşlemleri'  ana başlığı altındaki 'Başvuru Girişi' ekranında Belge Türü olarak 'TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi', Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2'de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından Elektronik İmza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

     (4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1'de yer alan başvuru formu kullanılır.

     İnceleme

     MADDE 4 –(1) Bakanlık tarafından 3 üncü maddede belirtilen başvuru ve başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin asılları, ayrıca yapılan incelemede eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde, ek bilgi ve belge istenebilir.

     Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

     MADDE 5 (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda 'Belge Referans No' ve 'Belge Tarihi' alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

     (2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan E-Posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

     Yaptırım

     MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

     Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

     MADDE 7 –(1) Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

     (2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

     Yürürlükten kaldırılan tebliğ

     MADDE 8 – (1) 18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

     Yürürlük

     MADDE 9 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     Yürütme

     MADDE 10 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

----------o----------