R.Gazete No: 30397

                                                  R.G. Tarihi: 20.4.2018

     Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 127/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

     "Özel hastane ön izin belgesinde hastanenin yatak kapasitesi belirtilir ve hastane bu kapasite ile ruhsatlandırılır. İmar mevzuatından kaynaklı ön izin projesinde belirtilen kapasite fazlası bina yatırımları hastaneye ilave kapasite hakkı vermez. Bakanlıkça onaylanmış ön izin projesine aykırı şekilde kapasite artırmaya yönelik mekân, oda kat ilavesi veya ön izinden fazla hizmet alanı bulunması halinde ilgili sağlık tesisi ruhsatlandırılmaz."

     MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "Ancak taşınma işlemi, Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun bulunması halinde yapılabilir."

     MADDE 3Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "m) Özel hastaneler ve tıp merkezleri; Bakanlığın izni ve planlamalarına uygun olmak kaydıyla toplam uzman hekim kadrosundan 33'ün üstünde olanları aynı il içerisinde özel hastaneler veya tıp merkezlerine devredebilir."

     "p) Özel hastanelerin bulunduğu il içerisinde veya başka bir ile taşınması için Bakanlığa başvurulur. Bakanlık başvuruyu, planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin verilir."

     MADDE 4Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "en fazla dört yıl süreliğine" ibaresi ile dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan "en fazla dört yıl süreyle" ibareleri "uyum süresinde" şeklinde değiştirilmiştir.

     MADDE 5Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 6Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XVI⁄1593E.610 (Sağlık Mevzuatı),

   

  GM⁄3194E.160 (Gayrimenkul Mevzuatı),

   

  VIII⁄3194E.050 (İmar Mevzuatı),

   

  XXX⁄2759E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

  ^