R.Gazete No: 30403

                                                 R.G. Tarihi: 26.4.2018

     Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/4) 1

     MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)'in 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(3) 6/A maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan anılan maddede yer alan destek unsurlarını içeren başka bir destek programından yararlandırılmaz."

     MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

     "GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır."

     MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  X⁄0261F.481 (İhracat Mevzuatı),

   

  I⁄0933F.773 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.

  ^