R.Gazete No: 30391

                                                  R.G. Tarihi: 14.4.2018

     Ekonomi Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT

DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/4)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/24) 1

     MADDE 1 - 30/12/2017 tarihli ve 30286 2 nci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)'nin Ek-1'inde yer alan İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar başlıklı tablodaki "2926.90.70.00.23" GTİP numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

"

|----------------|----------------------------------------------------|
|2926.90.70.00.25| Fenilasetonitril (benzil siyanit)                  |
|----------------|----------------------------------------------------|

                                                                      "

      MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

      MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    G2/0474F.683 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli),

     

    V/976F.3706 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.