R.Gazete No: 30469

R.G. Tarihi: 5.7.2018

 

Karar No. 2018/11997

Karar Tarihi: 4/6/2018

 

Hükümetimiz adına 2 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Finansman Anlaşması 2 No'lu Değişiklik 2014 Yılı Türkiye Ülke Aksiyon Programına Ait Özel Koşullar (IPA/2014/031-874)"ın Notalarla birlikte onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/5/2018 tarihli ve 13838134 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

 

FİNANSMAN ANLAŞMASINA 2 NO'LU DEĞİŞİKLİK

2014 YILI TÜRKİYE ÜLKE AKSİYON PROGRAMINA AİT

 ÖZEL KOŞULLAR

(IPA/2014/031-874)

 

Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında aslen 21 Aralık 2015 tarihinde akdedilen ve 5 Aralık 2017 tarihinde değiştirilen,

 

Bir tarafta,

 

bundan böyle "Birlik" olarak anılacak olan Avrupa Birliği adına hareket eden, bundan böyle "Komisyon" olarak anılacak olan Avrupa Komisyonu,

 

ve

 

diğer tarafta,

 

bundan böyle "IPA II yararlanıcısı" olarak anılacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temsil edilen, AB Bakanlığı

 

aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:

 

Madde 7 - Ek II ile çelişen veya ilave edilen hükümler

Madde 7'ye yapım sözleşmeleriyle ilgili Ek II ile çelişen aşağıdaki hükümler ilave edilmiştir:

(1)Ek Il'nin 3. Maddesinin 1. Paragrafına yapılan derogasyon ile, IPA II yararlanıcısı gerekli yapım
işlerine uygun olduğu müddetçe, yapım işleri için Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu
(FIDIC) tarafından basılan standart sözleşme formlarının nihai versiyonlarını kullanabilir.

(2)  IPA II yararlanıcısının FIDIC kısa sözleşme formunun (Yeşil Kitap) uygun olduğuna karar vermesi
durumunda, IPA II yararlanıcısının Komisyon birimlerinden söz konusu sözleşme formunun
kullanımına müsaade eden ön onay alması gerekmektedir.

(3)  IPA II yararlanıcısı uyuşmazlıkların, FIDIC kuralları uyarınca Sözleşme Makamı olarak rol aldığı
işbu Program altında akdedilen tüm sözleşme ve hibelerde olduğu gibi çözülmesinden sorumludur.
Mahkeme masrafları, anlaşmazlığın sulhla çözülmesi ve tahkim başta olmak üzere anlaşmazlık
çözümüne yönelik hiçbir masraf işbu Program altında finanse edilmeye uygun değildir.

 

Madde 8-Yürürlük

Finansman Anlaşmasına yapılan bu Değişiklik, Komisyonun IPA II yararlanıcısından Finansman Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için gerekli olan ulusal usullerin tamamlandığını teyit eden bir bildirim aldığı tarihte yürürlüğe girer. Komisyon, IPA II yararlanıcısını bu bildirimi aldığı tarih bağlamında bilgilendirir.

Finansman Anlaşmasına yapılan bu Değişiklik bir tanesi Komisyona diğeri ise IPA II yararlanıcısına verilmek üzere İngilizce dilinde iki nüsha halinde hazırlanmıştır.

Finansman Anlaşmasının diğer hüküm ve şartlan değişmeden kalmıştır.

 

 IPA II yararlanıcısı adına:        

Komisyon adına:

Büyükelçi Selim Yenel 

Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC)

Müsteşar

Avrupa Birliği Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti

 

Ankara, _____________2018

Ms Myriam Ferran

Başkan

Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri

Genel Müdürlüğü

A- Strateji ve Türkiye Başkanlığı

 

Brüksel, _____________2018


 


 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Delegasyon Başkanı

 

Ankara, 18 Nisan 2018

Ares (2018) 2114517

 

NOTA

 

Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğüne saygılarını sunar.

 

Avrupa Birliği Delegasyonu, "Finansman Anlaşmasına 2 No'lu Değişiklik 2014 Yılı Türkiye Ülke Aksiyon Programına ait Özel Koşullar"in imzalandığını bildiren Bakanlıklarının 2018/77371317-ABGY/13698509 sayılı ve 10 Nisan 2018 tarihli Nota'sını aldığını bildirmekten şeref duyar. Delegasyon Nota'da bulunan ilave ifadeleri kaydeder ve bu bağlamda geçerliliklerini onaylar. Buna ilave olarak, Komisyon Finansman Anlaşmasına yapılan 2 No'lu Değişiklik'in onay sürecinin kendi tarafında tamamlandığını teyit eder.

 

Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğüne teşekkür eder ve bu vesileyle en derin saygılarını yineler.

 

Türkiye Cumhuriyeti

Dışişleri Bakanlığı

ANKARA


 

2018/77371317-ABGY/13820137

 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Delegasyonu'na saygılarını sunar ve imzalanmış olan "Finansman Anlaşmasına 2 No'lu Değişiklik 2014 Yılı Türkiye Ülke Aksiyon Programına ait Özel Koşullar"ı (İP A/2014/031-8 74) ekte sunmaktan şeref duyar.

 

Bakanlık, Türkiye'nin 27. Fasıl Müzakere Pozisyonunda belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin sözkonusu Anlaşma'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin, taraf olmadığı antlaşmalara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonunu değiştirdiği şeklinde yorumlanamayacağını not eder.

 

Finansman Anlaşmasının imzacıları yukarıda kayıtlı açıklamanın Finansman Anlaşması yorumlanırken dikkate alınacağı konusunda mutabıktırlar.

 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu'na en derin saygılarını bu vesileyle bir kez daha ifade etmekten şeref duyar.

 

Ankara, 10 Nisan 2018

Ek: belirtildiği gibi.

 

 

AB Türkiye Delegasyonu

Ankara

 

----------o----------