Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

26 Aralık 2018

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 501)


26.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesinin (b) bendi uyarınca, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerim tamamlayıcı mahiyette, tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespiti için ibraz edilecek menşe ispat belgelerine dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30637 R.G. Tarihi: 26.12.2018 Karar Numarası: 501 Karar Tarihi: 25.12.2018 Ekli "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçi ...
26 Aralık 2018

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek TV, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Belirtilen Ücretlerin Alınması Hk. (Karar Sayısı: 499)


26.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30637 R.G. Tarihi: 26.12.2018 Karar Numarası: 499 Karar Tarihi: 25.12.2018 Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uyd ...
26 Aralık 2018

5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Md. İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uyg. İlave Puan, İlave Puan Uyg. İller ve Uygulama Süresi Hk. Karada Değ. Yap. Hk. (Karar Sayısı: 503)


26.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30637 R.G. Tarihi: 26.12.2018 Karar Numarası: 503 Karar Tarihi: 25.12.2018 Ekli "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddes ...
26 Aralık 2018

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30637 R.G. Tarihi: 26.12.2018 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
26 Aralık 2018

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ


26.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)'nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30637 R.G. Tarihi: 26.12.2018 Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK OLA ...
26 Aralık 2018

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)


26.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'nin amacı; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30637 R.G. Tarihi: 26.12.2018 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 157) Amaç ve kapsam MADDE 1 – Bu Tebli ...
26 Aralık 2018

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


26.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30637 R.G. Tarihi: 26.12.2018 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK ...
24 Aralık 2018

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ


24.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin ve bu Sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 30635 R.G. Tarihi: 24.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığından: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ ALACAK SİGORTASI SUNULMASINI İÇEREN DEVLET DES ...
24 Aralık 2018

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği


24.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara istinaden kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirlemektir.
R.Gazete No: 30635 R.G. Tarihi: 24.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığından: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİM ...
23 Aralık 2018

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30634 R.G. Tarihi: 23.12.2018 Tarım ve Orman Bakanlığından: ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞ ...