Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2018

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de 17 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 17) MAD ...
31 Aralık 2018

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİND ...
31 Aralık 2018

2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 537)


31.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de, 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30642 R.G. Tarihi: 31.12.2018 Karar Numarası: 537 Karar Tarihi: 30.12.2018 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının ...
31 Aralık 2018

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1)


31.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğde; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesine göre, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
R.Gazete No: 30642 R.G. Tarihi: 31.12.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1) ...
31 Aralık 2018

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 60) DEĞERLİ KA ...
31 Aralık 2018

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmesidir.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ...
31 Aralık 2018

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı,1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 51) ...
31 Aralık 2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/15)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/15) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük ...
31 Aralık 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/40)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/40) Amaç ve ...
31 Aralık 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3) (31.12.2018)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/3) Amaç ve kapsa ...