Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

01 Kasım 2018

Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30582 R.G. Tarihi: 1.11.2018 Tarım ve Orman Bakanlığından: ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
01 Kasım 2018

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik


1.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik, konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30582 R.G. Tarihi: 1.11.2018 Adalet Bakanlığından: CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU KONSİNYE SATIŞ İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİN ...
01 Kasım 2018

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30582 R.G. Tarihi: 1.11.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)' nden : TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE D ...
01 Kasım 2018

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği


1.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30582 R.G. Tarihi: 1.11.2018 Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana ...
31 Ekim 2018

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yür. Kald. ve Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hk. Karar (Karar Sayısı: 263)


31.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar Ekli Usul ve Esasların amacı, vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30581 R.G. Tarihi: 31.10.2018 Karar Numarası: 263 Karar Tarihi: 30.10.2018 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Vakıf Kültür ...
31 Ekim 2018

Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 264)


31.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karara Ekli Esaslar ile Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30581 R.G. Tarihi: 31.10.2018 Karar Numarası: 264 Karar Tarihi: 30.10.2018 Ekli "Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanaca ...
31 Ekim 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 265)


31.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile; 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30581 R.G. Tarihi: 31.10.2018 Karar Numarası: 265 Karar Tarihi: 30.10.2018 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir. Ekli "İthalat ...
31 Ekim 2018

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 266)


31.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30581 R.G. Tarihi: 31.10.2018 Karar Numarası: 266 Karar Tarihi: 30.10.2018 Ekli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında ...
31 Ekim 2018

31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 257)


31.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30581 R.G. Tarihi: 31.10.2018 Karar Numarası: 257 Karar Tarihi: 30.10.2018 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı ...
31 Ekim 2018

Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 262)


31.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı, 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Kore Cumhuriyeti menşeli eşyaya yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslan kapsar.
R.Gazete No: 30581 R.G. Tarihi: 31.10.2018 Karar Numarası: 262 Karar Tarihi: 30.10.2018 Ekli "Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygul ...