Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

30 Aralık 2018

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4)


30.12.2018 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30641 (Mük.) R.G. Tarihi: 30.12.2018 Ticaret Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ ...
30 Aralık 2018

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13)


30.12.2018 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)'nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olan %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri tespit edilmiştir.
R.Gazete No: 30641 (Mük.) R.G. Tarihi: 30.12.2018 Ticaret Bakanlığından: 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİ ...
29 Aralık 2018

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (29.12.2018)


29.12.2018 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tarife ile; 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30640 R.G. Tarihi: 29.12.2018 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 1 ...
29 Aralık 2018

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)


29.12.2018 tarihli (2. Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Ticaret Bakanlığından: GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/16) Uygunluk yazısı alınacak eşya MAD ...
29 Aralık 2018

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ


29.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; yapı denetim kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve sorumlulukları mevzuata uygun ve objektif bir şekilde yerine getirmelerini teminen 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında denetim sorumluluğunu üstleneceği yapıların elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
R.Gazete No: 30640 R.G. Tarihi: 29.12.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELE ...
29 Aralık 2018

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4)


29.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Ticaret Bakanlığından: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/4) İthalat i ...
29 Aralık 2018

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)


29.12.2018 tarihli (2. Mük.) Resmi Gazete'de Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/2) İthalat işlemleri MADDE ...
29 Aralık 2018

Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3)


29.12.2018 tarihli (2. Mük.) Resmi Gazete'de Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Ticaret Bakanlığından: RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2 ...
29 Aralık 2018

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1)


29.12.2018 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de, Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Ticaret Bakanlığından: YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/1) Yurt için ...
29 Aralık 2018

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)


29.12.2018 tarihli (2. Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Ticaret Bakanlığından: ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASI ...