Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

24 Ekim 2018

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 198)R.Gazete No: 30575 R.G. Tarihi: 24.10.2018 Karar Numarası: 198 Karar Tarihi: 23.10.2018 Ekli "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte De ...
24 Ekim 2018

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 214)R.Gazete No: 30575 R.G. Tarihi: 24.10.2018 Karar Numarası: 214 Karar Tarihi: 23.10.2018 Ekli "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Ha ...
24 Ekim 2018

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 193)R.Gazete No: 30575 R.G. Tarihi: 24.10.2018 Karar Numarası: 193 Karar Tarihi: 23.10.2018 Ekli "Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yön ...
24 Ekim 2018

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/46)R.Gazete No: 30575 R.G. Tarihi: 24.10.2018 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (T ...
24 Ekim 2018

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 191)


24.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 08/07/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30575 R.G. Tarihi: 24.10.2018 Karar Numarası: 191 Karar Tarihi: 23.10.2018 08/07/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür ...
21 Ekim 2018

Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik


21.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; karayolu altyapısı güvenlik yönetimi kapsamında, karayolu güvenliği etki değerlendirmeleri, karayolu güvenlik kontrolleri, karayolu ağının güvenlik sıralaması ve yönetimi, karayolu güvenlik teftişleri ile ilgili uygulama usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30572 R.G. Tarihi: 21.10.2018 Karayolları Genel Müdürlüğünden: KARAYOLU ALTYAPISI GÜVENLİK YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D ...
20 Ekim 2018

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30571 R.G. Tarihi: 20.10.2018 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIN ...
20 Ekim 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/36)


20.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 24/5/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
R.Gazete No: 30571 R.G. Tarihi: 20.10.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/36) Amaç ve kapsam M ...
19 Ekim 2018

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30570 R.G. Tarihi: 19.10.2018 Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK Y ...
19 Ekim 2018

Çevre Etiketi Yönetmeliği


19.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30570 R.G. Tarihi: 19.10.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...