Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 617

19 Haziran 2019

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 39)


19.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 39) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30806 R.G. Tarihi: 19.6.2019 Kararname Numarası: 39 Karar Tarihi: 18.6.2019 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARI ...
18 Haziran 2019

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)


18.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30805 R.G. Tarihi: 18.6.2019 Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/5) Amaç ve ...
18 Haziran 2019

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)


18.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30805 R.G. Tarihi: 18.6.2019 Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/19) Amaç ve ...
17 Haziran 2019

13/7/1956 Tarihli ve 6802 s. Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Md. Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hk. 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 s. Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değ. Yap. İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149)


17.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30804 R.G. Tarihi: 17.6.2019 Karar Sayısı: 1149 Karar Tarihi: 16.6.2019 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ...
15 Haziran 2019

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


15.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayıımlanan bu Yönetmelik ile; 6.3.2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30802 R.G. Tarihi: 15.6.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 ...
15 Haziran 2019

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayıımlanan bu Yönetmelik ile; 17.5.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30802 R.G. Tarihi: 15.6.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
15 Haziran 2019

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148)


15.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30802 R.G. Tarihi: 15.6.2019 Karar Sayısı: 1148 Karar Tarihi: 14.6.2019 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkın ...
15 Haziran 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)


15.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/2) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30802 R.G. Tarihi: 15.6.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/2) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebl ...
15 Haziran 2019

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30802 R.G. Tarihi: 15.6.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ...
15 Haziran 2019

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


15.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ ile tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşmalarında ve belediyeler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30802 R.G. Tarihi: 15.6.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN ...