Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 430

19 Nisan 2019

Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2019/1, K: 2019/14 Sayılı Kararı


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Esas Sayısı: 2019/1, Karar Sayısı: 2019/14, Karar Tarihi: 14/3/2019 olan karar ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, "sürücünün araç sahibi olmadığı hâl" yönünden iptal edilmiştir.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 ANAYASA MAHKEMES İ KARARI Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Sayısı: 2019/1 Karar Sayısı: 2019/14 Kar ...
19 Nisan 2019

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ'in amacı; alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, 2.3.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGES ...
19 Nisan 2019

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
19 Nisan 2019

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003)


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 Karar Sayısı: 1003 Karar Tarihi:18/04/2019 Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetm ...
19 Nisan 2019

Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan tarihî bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 Cumhurbaşkanlığı (Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı)'ndan: CUMHURBAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞUNDA OLUP MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI ...
19 Nisan 2019

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ'in amacı; 2.3.2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ ...
19 Nisan 2019

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 33)


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; 24.7.2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapılmıştır.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 1 R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 ...
19 Nisan 2019

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1004)


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 Karar Sayısı: 1004 Karar Tarihi:18/04/2019 Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esa ...
19 Nisan 2019

Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 Karar Sayısı: 1002 Karar Tarihi:18/04/2019 Ekli "Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın y ...
19 Nisan 2019

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1005)


19.4.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 29.6.2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30750 R.G. Tarihi: 19.4.2019 Karar Sayısı: 1005 Karar Tarihi:18/04/2019 Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkı ...