R.Gazete No: 30855

R.G. Tarihi: 7.8.2019

 

 

Kararname Numarası: 43

Karar Tarihi: 6.8.2019

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine "yapmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Hazinenin Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışmdaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş» mevcut (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (p) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak,"

"p) Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek,"

 

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 219 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 219- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır:

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,

 

 

NOT: Tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------