R.Gazete No: 30860

R.G. Tarihi: 16.8.2019

Ticaret Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/14)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o-----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    V/976F0.913 (ithalat Mevzuatı) No.lu belgededir.